من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
مریم قجر تروریست وافتتاح شعبه مزدوران صدام درسایت العربیه فارسی

همکاری نزدیک ورسمی مریم قجر تروریست با سایت شیخک های مرتجع عرب ( العربیه فارسی ) از سال 2012 

ارشیا ارشادی  2016/02/06

مقدمه _ فرقه تروریستی رجوی خائن یک "گروه تبهکاری شکاف زی " می باشد که تلاش می کند زندگی انگلی خودرا درنهانگاه ها _ شکاف ها ودرزها دنبال کند چراکه بخاطر نفرت عمومی وسابقه مافیایی  و ایدئولوژی شتر گاو پلنگی و مزدوری اش  شهامت وجرات " روزیستن  " را ندارد _ رهبر فراری این فرقه منفور به راستی "اشتباه تولید  جهان هستی " است _ فرزند ناخلفی که حتی پدر ومادر پیرش را درایران زندانی کرد واگر هشیاری برخی همسایه ها نبود این زن وشوهر کهنسال وبیمار  درسرداب _ زندان رجوی مرده بودند ._

فرقه شکاف زی _ از زیستن انگلی در شیارهای جنگ عراق علیه ایران تا رفتن زیر چتر وحمایت عرب ها 

_ اخراج ازفرانسه و تعظیم وتسلیم درمقابل صدام  ( سال 1365 )

زندگی انگلی درشکاف جنگ عراق _ ایران 

درسال 1365 دولت وقت فرانسه مسعود رجوی رابعنوان یک " خطر امنیتی " شناخته واورا از فرانسه بیرون نمود _ازاین تاریخ رهبر فرقه و طرفدارانش به مزدوری صدام در آمده وزندگی انگلی خودرا دشکاف جنگ ایران وعراق دنبال کردند _ 

2 _  تداوم زندگی انگلی  واین بار درشکاف بین امریکا وایران 

ازسال 2003 باسقوط ارباب فرقه رجوی صدام این فرقه شکاف زی زندگی انگلی خودرا به شکاف بین امریکا وایران منتقل نمود ه وتلاش کرد دراین شکاف به زندگی خفت بار خود ادامه دهد 

3 _  شروع زندگی انگلی درمیان شکاف شیحک های مرتجع عرب وایران 

با توافق کشورهای 5 + 1 و درادامه پایان حالت خصومت آمیز امریکا با ایران و اجرای برجام  فرقه شکاف زی رجوی  به شکاف بین عرب ها وایران منتقل گردید و چند سالی است این سازمان تبهکاری در زیر چتر اعراب مرتجع به سر کردگی عربستان سعودی رفته است وبهمین دلیل ازسال 2012 تعدادی از اعضای فرقه  درسایت العربیه مستقر گردیده وا درمدریریت این  سایت جاعل خبر ودروغگو وجنجال ساز فعال گردیده اند  _ امروزه همه پرده ها کاملا عقب رفته و کاملا مشخص شده است اداره بخشی ازاین سایت جاعل دردست فرقه رجوی ا ست و سران اینفرقه سعی می کنند بعنوان دمپایی مورد اسفاده شیوخ عرب قرارگرند 

نگاهی به سایت العربیه و اخبار عموما دروغ وجعلی این سایت و پخش مصاحبه ها این سایت با اعضای فرقه رجوی بهترین دلیل این مدعاست .

البته این فرقه شکاف زی ازاین شکاف جدید نیزسودی نخواهد برد ومزدوری عرب های مرتجع هم نتیجه ای جز بدنامی بیشتر سنگین ترشدن پرونده خیانت ومزدری اش دربر نخواهد داشت .

ارشیا ارشادی 2016/02/06 

 

من وتو وافشاسایت العربیه فارسی + فرقه رجوی + شکاف زی + مزدوری صدام + مزدوری امریکا + مزدوری عرب ها + کشور های 5+1 + برجام ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1658 تاريخ : يکشنبه 18 بهمن 1394 ساعت: 0:49

وقتی مریم قجر تروریست دستور دزدیدن تظاهرات باند چند نفره آذر ماجدی راصادر می کند

مریم قجر تروریست ودستور سرقت  تظاهرات باند چند نفره آذر  ماجدی ! ( حککح) 

ارشیا ارشادی 2016/01/30 

مقدمه _ درس  سرقت یکی از ابتدایی  اموزش ها درفرقه رجوی است _  تبهکاران  عضو این باند همگی باید دوره سرقت وخلافکاری رابگذرانند وگرنه انقلاب کرده به حساب نمی آیند ! _ درآستانه سقوط صدام رهبر فرقه که دیگر اربابش را نابود شده می دید به همه اعضای خود درهمه پایگاه ها دستور داد وارد صحنه شده واز بل بشوی پیش آمده استفاد کرده وهرچه را توانستند به دزدند وعارت کنند وبه اشرف منتقل نمایند _  درکنار این اقدام دوگروه هم ماموریت یافتند به سازمان اطلاعات عراق ( استخبارات )  و موزه بغداد حمله کرده واسناد مزدوری فرقه و آثار باستانی عراق را بدزدند _ گرچه درمورد غارت موزه موفق شدند صدها اثر تایخی راسرقت نمایند ولی درمورد سازمان اطلاعات عراق موفقیتی بدست نیاوردند چراکه امریکایی ها پس ازورود اول ازهمه این سازمان را تسخیر کرند ولذا مدارک ومستندات مزدوری فرقه رجوی بطور کامل دردست امریکا قرارگرفت _ امریکا پس ازتسلیم فرقه رجوی درکنار خلع سلاح کردن آنها کلیه آثار باستانی سرقت شده را از آنها تحویل گرفت وخود آنها ا ازعراق خارج کرد ( ماجرای دزد وشاه دزد ) ....... فرقه متلاشی شده رجوی امروزه کارش به جایی رسیده که از گورستان درحومه پاریس  گلدانهای  گل  می دزدد !  

جدید ترین دزدی فرقه رجوی " دزدی تظاهرات ! " از باند آذر ماجدی ( حککح) 

درتاریخ 27 ژانویه حدود 20 نفر از اعضای باند کوچک کمونیست کارگری به سرکردگی آذر ماجدی ( خانم رئیس ) درمیدان کوچکی بنام رپوبلیک درپاریس جمع شده بودند که به سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه اعتراض کنند !  ..... مریم قجر تروریست که قرار بود مشتی علاف مواجب بگیر خودرا فردای آنروز درجایی دیگر به نمایش تظاهرات بکشاند نتوانست تجمع این 20 نفره کولیگری هاراهم هضم کند لذا تعداد 10 چماقدار رابا عکس های خود وشوهر معدومش به سراغ اینها فرستاد تا تظاهراشان رابرمهم  بزند _ بین این دوگروه اوباش درگیری رخداد وپلیس فرانسه هم مزدوران رجوی را کیش نمود و گردهمایی هم تمام  شد _  دربین دزدی های فرقه رجوی همه نوع دزدی ( خودرو وسائل جاده سازی _ اتوبوس ومینی بوس  پاسپورت ) دیده بودیم غیر از دزدی تظاهرات  که این راهم شنیدیم ! 

ژوبین دارانی ( ملقب به منصور حکمت ! ) مارکسیست سرمایه دار وصیت کرد پس از مرگش قبر او درگرانترین  قبرستان لندن درکنار کارل ماکس بناگردد.. ! هزینه این گور _ مجسمه وسنگ های گرانقیمت رابیش از 2 ملیون پوند برآورد کرده اند که از طرف آذر ماجدی با منابع نامعلوم وغیر مشخص پرداخت شده است _ علاف _ سرمایه داران جهان درگورستان لندن متحد شوید ! 

ارشیا ارشادی 2016/01/30

من وتو وافشاسفررئیس جمهور ایران + فرانسه + میدان تریکادو + فرقه رجوی + آذرماجدی + منصور حکمت + کولیگری + سال 2016+ ژوبین دارانی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1061 تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394 ساعت: 23:27

سفررئیس حمهور ایران به دوکشور ایتالیا وفرانسه وپنجول به دیوار کشیدن های مریم قجر تروریست

سفررئیس حمهور ایران به ایتالیا وفرانسه وپنجول به دیوار کشیدن مریم قجر تروریست 

 

ارشیا ارشادی 2016/01/24

مقدمه _  درآستانه سفر رئیس جمهور ایران به دوکشور ایتالیا وفرانسه یک بار دیگر حتنون گاوی مریم قجر تروریست شدت گرفت  ونامبرده حدود یک هفته است هار وغیر قابل کنترل شده به درب ودیوار پنجول می کشد_ شدت بیماری این مادربزرگ درحال مرگ به حدی شدت گرفته که طبق آخرین خبرها نامبرده را دریک بیمارستان روانی منتقل کرده ودست وپایش را بسته اند تا از خود زنی بیشتراو جلوگیری نمایند.....

 تلاش بی نتیحه وشکست  مریم قجر تروریست توسط سفر به امریکا _ انگلیس _ هلند و سوئد ووو دیدار با پاپ !

مریم قجر تروریست پس ازفرار ازعراق درسال 2003 تاکنون با استفاده از دلارهای مزدوری صدام که در بدنام  خانه ها _ قمار خانه ها و مسافرخانه ها سرمایه گزاری کرده با استخدام یک دوجین وکیل تلاش کرده تا بتواند وارد امریکا وانگلیس وهلند واتیکان و چند کشور اروپایی گردد  ولی این کشورها ضمن مخالفت با سفر این زن بدنام وتروریست اعلام کرده اند حاضر به راه دادن او بعنوان " خطرملی ترویستی " نیستند  _ بعد از توافق ایران با کشورهای 5 + 1شرایط برای حضور این گروه منفور تروریستی درکل اروپا یوبژه فزانسه سخت ترشده است بطوریکه دولت فرانسه رسما به مریم قجر کارت زرد اخطار ابلاغ کزده تا این فرقه درامور سیاسی دخالت نکنند وساکت باشد که درغیر اینصورت از فرانسه  اخراج خواهند گردید 

وبهمین دلیل فرقه رجوی ازچندماه پیش با ساختن یک گروه تقلبی وجعلی تحت عنوان "زندانیان متعهد به سرنگونی" راه اندازی  کرده  وبیانیه هایش را از جانب این گروه معجول صادر می نماید !

تلاش شکست خورده مریم قجر تروریست جهت سفر به واتیکان

طی این سالها مریم قجرتروریست خیلی تلاش کرده تا شاید با خریدن یکی دوکشیش راهی جهت سفربه واتیکان پیدا کند ولی این تلاش ها نیز باشکست کامل مواجه شده است و رهبر واتیکان بصورت شفاهی با چند واسطه به این زن تروریست پیام داده که "واتیکان جای تروریست ها نیست "

بهرصورت مریم قجر تروریست طی چندماه گذشته حال خوشی ندارد _ شدت گرفتن دو سرطان وابتلا به بیماری هپاتیت از نوع A باعث شده درنوبت مرگ قرار گیرد .

امید است سفر رئیس حمهورایران به فرانسه باعث جمع شدن قلعه تروریستی " اوور " ودستگیری ومحاکمه سران این فرقه دراروپا گردد .

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری قربانیان واسیران فرقه تروریستی رجوی

2016/01/24

 

 

من وتو وافشارئیس جمهور ایران + فرانسه+ ایتالیا + مریم قجر + جنون گاوی + پنجول کشیدن + قلعه اوور + اخراج از اروپا ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1051 تاريخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 ساعت: 22:44