من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
نقدی برسه فیلم درباره فرقه رجوی از سیانور تا ماجرای نیبمروز

 

فقر _ بی عدالتی وفاصله شدید طبقاتی زمینه رشد گروه های تجزیه طلب وتروریستی 

 

 

نقدی به موضوع شناسی  سه  فیلم امکان مینا _ سیانور وماجرای نیمروز .


ارشیا ارشادی 2017/02/14  ( واکنش _123)


پیشنوشت _  نگارنده بعنوان یک پژوهشگر فرقه ها با تمرکز بر شناخت فرقه تروریستی رجوی معتقدم  از آنجا که  اقدامات ضد انسانی وضد ایرانی این گروه خشونت گرای مارکسیست اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون بخشی از تاریخ ایران بوده است بنابراین برای ا|گاهی رسانی به نسل تازه باید درمورد ماهیت این باند خلافکار ده ها فیلم وسریال های تلوویزیونی ساخت می شد که دراین مورد کوتاهی های فراوان شده است _  در یک سال گذشته سه فیلم سینمایی به نام های   امکان مینا _ سیانور و ماجرای نیمروز ساخته شده اند _  این سه فیلم  تنها به بخش های کوچگی از تاریخچه سراسر خو ن وجنون این فرقه آنهم بصورت الکن پرداخته شده است که گرچه قابل ارزش هستند ولیکن کافی نیستند _ درمورد گروهک موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) وتاریخچه سراسر جنایت وخیانت این گروه ازبدو تاسیس ( 1344 ) تا فروپاشی نخست ( سال 1350 ) و از زمان بازتاسیس ( اواخر سال 57 ) تا امروز موضوعات موضوعات فراوانی ومتنوعی وجود دارد که می توانند برای نسل جوان جالب وحذاب ودیدنی باشند به شرطی که فیلم نامه ها با دقت وتحقیق و موشکافی تهیه وتنظیم گردند _ نگارنده براین باور است که فیلم های سینمایی نه بطور مستقیم بل بصورت انتزاعی به این حقایق تاریخی بپر دازند برای نمو.نه می تو.ان ازبین این سه فیلم به فیلم  امکان مینا اشاره نمود که بطور غیر مستقیم به حقایقی درمورد تاریخچه این گروه مافیایی _ تروریستی اشاره می نماید 

دراین نقد وبررسی این سه فیلم ازجهت موضوعی مورد بررسی قرار می گیرند و لذا نگارنده قصد نقد تکنیکی و زیبا شناسی هنری این سه فیلم را دنبال نمی کند که نیاز به تخصص هنری دارند .


چگونه می توان تاریخچه  فرقه تروریستی رجوی را درحال حاضر تعریف نمود ؟

به نظر نگارنده ژانرهایی که می توانند دراین مورد مورد استفاده قرارگیرند عبارتند از :

یکم ژانرهای تاریخی  

درمورد این ژانر طبیعی است که سیبنما نمی تواند موثر ومفید باشد چراکه یک تاریخچه بیش از 30 دهه خیانت وجنایت ومزدوری را هرگز نمی توان در یک یا چند فیلم سینمایی به تصویر کشید _ ساخت چنین فیلم هایی بیشتر می توانند نگاه ایدئولوژیک وتبلیغی به یک مقطع کوتاه ازاین تاریخ بلند باشد که طبعا برای نسل جوان چندان  آگاهی تاریخی بدنبال ندارد 

برای تعریف وبررسی فعالیت های این گروه باید به سراغ  ساخت مجموعه های ده ها قسمتی تلویزیونی رفت تا ومخاطب بصورت گسترده ووسیع از ماهیت _ ایدئولوژی و فعالیت های مافیایی _ تروریستی این باند خشن ازابتدای موجودیت تاکنون آگاهی کسب نماید _ فیلم های سینمایی چون " سیانور و ماجرای نیمروز " پریدن  یک باره وسط تاریخ است ولذا ازمنظر آگاهی رسانی نتیجه چندانی ندارند ونوعی سرگرمی هیجانی درحد فیلم های " تعریف  یک حادثه " دربسترز تاریخ محسوب می شوند


دوم _ ژانرهای مستند 

گرچه در مورد فرقه رجوی تاکنون چند مستند ساخته شده ولیکن این فیلم ها به معنی واقعی در بخش " فیلم های مستند " قرار نمی گیرند وعموما " تعریف خاطره " محسوب می گردند _ اینگونه فیلم ها فاقد انسجام هستند وتدوین شده هم نیستند برای نمونه می توان از مستند " برای دخترم سمیه " _ داستان یک پایان _ هفت گناه نابخشودنی _ اسیر درزنجیر دروغ _ جنگ خاموش نام برد که هیچکدام درقالب یک مستند تاثیر گذار و ماندنی و جذاب محسوب نمی گردند .


سوم _ ژانرهای درام و اجتماعی 

این ژانر درنبود ساخت سریال های بلند  غیر ایدئولوژیک تاریخی شاید بهترین ومناسب ترین  بخش برای معرفی غیر مستقیم این گروهک تروریستی  باشد _ دراینگونه فیلم ها می توان بصورت غیر مستقیم به اثرات مخرب وجانبی فعالیت های این گروه دردهه شصت بر جامعه ایران  پرداخت و ماهیت پلید این مزدوران صدام رابرای نسل کنونی تعریف نمود _ نسل جوان امروز ایران با توجه به وجود فضای مجازی واینترنت می تواند درمورد این فرقه منفور اطلاعات زیادی کسب کند _بنابراین  بجای نقل وتعریف بخشی از تاریخچه این گروه بصورت مستقیم درقالب فیلم سینمایی بهتراست تاثیرات مضر ومخرب این گروه دردهه جنگ وخشونت وتروریسم ( دهه شصت )  در جامعه را به تصویر کشید وفیلم " امکان مینا " تاحدی دراین راستا موفق بوده است.

چهارم _ ژانرهای بدون  تعریف مشخص و حادثه نگاری 

بنظر من اینگونه ژانرهای بی تعریف مشخص  که نه مستند هستند ونه تاریخی  نوعی " حادثه نگاری " محسوب می گردند وبهیچ وجه ارزش تاریخی ندارند زیرا تماشاگر را بدون هیچ مقدمه ای وارد برهه ای از تاریخ می نمایند_ گرچه اینگونه فیلم ها برای نسل های گذشته می توانند نوعی باز آفرینی بخشی از تاریخ دریک دوره مشخص رایاد |آور گردند ولیکن برای مخاطب جوان وعام هرگز مفید و ارزشمند نیستند _ فیلم های سیانور وماجرای نیمروز رامی توان در این دسته از فیلم های " حادثه نگار " تعریف نمود که در آن هیچگونه رد پای روشنی از زمینه شناسی رخدادهای دهه شصت وجود ندارد _گرچه  فیلم های حادثه ای بهرصورت می تواند نسل جوان امروز ر اساعتی سرگرم کرده وبدنبال خود بکشاند ولیکن فاقد هرگونه ماندگاری وسئولل برانگیزری جهت جستجوگری می باشند _ فیلم های سیانور وماجرای نیمروز " دراین دسته قرارداد .


پنجم _  ژانرهای جاسوسی و تبهکاری ومزدوری 

 ازآنجا که تاریخچه فرقه تبهکار رجوی سرشاراست ازاشتغال واقدام  به جاسوسی _ تبهکاری و مزدوری برای تعریف این فرقه می توان به سراغ اینگونه ژانرها رفت و تلاش های بیش ازرسه دهه این گروهک رابطور غیر مستقیم درقالب های یاد شده تعریف وبه تصویر کشید_ سرکشیدن دراین ژانرها تا |آنجا جالب وحذاب می گردد که فیلم ها ادعای روایت تاریخی درمورد اینگروه را دنبال نکنند که درچنین صورتی اگر فیلم سینمایی به تاریخ نزدیک گردد چون قیلم در ژانر تاریخ قرارندارد نمی تواند جذاب وعامه پسند واقع گردد .


ششم _ ژانرهای طنز وکمدی 

زمینه های ساخت فیلم وسریال های کمدی وطنز نیز باتوجه به تاریخچه این فرقه مخصوصا اززمان فرار به عراق ومزدوری برای صدام نیز بسیار یافت می گردد که برای نمونه می توان از نشست های خنده دار تفتیش عقاید تحت نام  غسل هفتگی  وعملیات جاری نام برد که  اسیران فرقه مدت 30 سال است که بطور مرتب  موظف به انجام اجباری آن هستند .


بازسازی عملیات جاری توسط اعضای سابق فرقه رجوی 

>>>>  بازسازی عملیات تفتیش عقاید تخت نام " عملیات جاری "

 الف _ فیلم امکان مینا 

به باور نویسنده فیلم  " امکان مینا " به کارگردانی  آقای کمال تبریزی " مهم ترین _ حذاب ترین و حقیقی ترین  فیلمی است که تاکنون درمورد تاریخچه فرقه تروریستی رجوی ساخته شده است _ این فیلم بدون اینکه ادعای نقل تاریخ را داشته باشد بدنبال اثرگزاری غیر مستقیم این گروهک تروریستی برخانواده ها واجتماع دردهه شصت می باشد _ 

درهزارتوی مناسبات فرقه تبهکاری _  تروریستی رجوی دستمایه های فراوان جهت ساخت فیلم سینمایی وجود دارد وکار آقای کمال تبریزی را می توان یک نمونه ازاین زمینه های " رفتارشناسی " این گروهک مورد تقدیر قرارداد  _ فیلم امکان مینا از فیلم نامه ای جذاب _ کارگردانی قابل تقدیر وبازی های درخشان را باخود دارد .


فیلم کامل " امکان مینا " >>>  فیلم امکان مینا برشی از تاثیرات مخرب فرقه رجوی بر اجتماع وخانواده  <<<<


سخنان ارزشمند آقای کمال تبریزری کارگردان فیلم امکان مینا 

>>>  سخنان جالب کمال تبریزی درمورد فرقه رجوی وفیلم امکان مینا

 

متاسفانه با اینکه فیلم ارزشمند " انتخاب مینا " در 34 امین جشنو.اره فیلم فجر کاندید 9 جایزه سیمرغ بلورین بود تنها دورشته آنهم بطور مشترک موفق به دریافت سیمرغ بلورین گردید _ رشته بهترین چهره پردازی سعید ملکان برای فیلم های ابد ویکروز وامکان مینا _ همچنین سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم تعلق گرفت به محمدرضا علیقلی  بخاطر فیلمم های امکان مینا و دختر _  درحقیقت فیلم خوب امکان مینا درمجموع دو نیمه سیمرغ بلورین گرفت که می شود یک سیمرغ !

نمره بنده به این فیلم بعنوان جستجوگر ومنتقد 15 از 20 می باشد .

ب _ فیلم سیانور 

 

مقدمه ای بر پیش زمینه های  فیلم سیانور 


فیلم سینمایی سیانور هم بدون تعریف است ودرهیچیک از ژانرهای سینمایی جای نمی گیرد وبهمین دلیل می توان آنرا در ژانر حادثه نگاری تعریف کرد که ظاهرا سعی دارد درکنار تعریف یک داستان به بر هه ای از تاریخ کروهگ تروریستی موسوم به مجاهدین بپر دازد دوره ایکه به " تغییر ایدئولوژیک " معروف شده است _ بنابر مستندات تاریخی این گروه درسال 1344 تاسیبس ودر سال 1350 متلاشی گردید _ ساواک از سال 48 توانسته بود درداخل این گروه حدود 80 نفره مارکسیستی _ اسلامی نفوذ نماید و بهمین دلیل تادوسال آنها  را زیر نظر داشت ودر سال 50 دریک اقدام گسترده موفق شد دست کم 65 نفر ازاعضای اصلی این گروهک را دستگیر نماید _ از 15 نفر باقی تعداد 5 نفر ازجمله بدیع زادگان ازاعضای اصلی راهم مسعود رجوی معدوم لود داد وکروکی محل اختفای اورا کشید که در نتیجه ازکل گروه حدود 10 نفر توانستند جان سالم بدرببرند _ این ده نفرازجمله جوانی به نام رضا رضایی وتقی شهرام بودند _ رضایی هم دردرگیری کشته شد _ اصولا درضربه 1350 این گروهک تروریستی کاملا ازهم پاشید وعموما محاکمه وبه زندان محکوم شده وسران اصلی هم اعدام گردیدند _ کشمکش بین بقایای این گروه اما درجریان بود مجید شریف واقفی ورضا رضایی درزمره کسانی بودند که برسر مارکسیست ویا مارکسیست اسلامی بودن گروه درگیر شدند که شریف واقفی که وزنه اسلامی گروه را سنگین تر می پنداشت توسط باند تقی شهرام به قتل رسید وچنین شد که مارکسیست ها عملا رهبری بقایای گروه رابدست گرفته ودرسال 1354 با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که گروه موسوم به مجاهدین اصولا یک سازمان مارکسیستی می باشد _ آنها تغییراتی نیز درآرم گروه داده واسلام زدایی نمودند _ 

دراینکه ایدئولوژی گروه ازابتدا هم تلفیقی بود هیچ تردیدی باقی نیست وکتاب اقتصاد به زبان ساده که درزمره کتاب های آموزشی این گروه بود بهترین مد عاست _ گرچه طیف مغلوب ودرزندان قرارگرفته تلاش کردند گروه مارکسیست های گروه را "اپورتونیست " بخوانند _  بنابراین کسانی که تلاش می کنند این گروه تروریستی را مسلمان وشیعه بخوانند تاریخ را تحریف می نمایند _ سران ظاهرا مسلمان این گروه بارها وبارها اعلام کرده ونوشتند : مارکسیست واسلام مکمل یکدیگرند وبرای فهم هریک باید ازدیگری بهره گرفت ( ؟ ! ) 

بهرروی ایدئولوژی این گروه ازابتدای تاسیس ودرهردودوره 44/50 و 57 به بعد ترکیبی از مارکسیسم _ مائو ئیسم _ استالینیسم ووو با پوشش وبرداشت هایی از بخش هایی از کتب اسلامی وشیعی بوده وهست .

فیلم سیانور درحقیقت به موضوع تغغیر ایدئولوژیک گروه ومسائل پیرامون آن می پردازد ولی از آنجا که اینگونه " حادثه نگاری ها " خود بخود هیچگونه جذابیتی ندارد یک قصه نیمه عاشقانه را هم ضمیمه می کند تا باعث حذب تماشاگرگردد


گرچه سرک کشیدن به بخشی از تاریخ ایران درقالب فیلم سیانور بخودی خود یک تلاش مفید است ولیکن از آنجا که این فیلم فاقد زمینه شناسی است وفیلمی در ژانر تاریخی  محسوب نمی شود بنابراین کوچکترین ارزش تاریخی ندارد ولذا می تواند دربهترین برداشت یک فیلم " حادثه ای " با اشاره گنگی به تاریخ تلقی نمود _ ساخت اینگونه فیلم ها بی شک برای نسل جستجوگر امروز کوچکترین  نه تنها " آگاهی تاریخی " به همراه ندارد بلکه قادر به تعریف تاریخچه این گروه تروریستی حتی دراندازه های اشارات مبهم نیز نیست _ بااین همه باید از همه عوامل سازنده این فیلم بخاطر این مقدمه ورود به این پروسه سپاسگزار بود .

نمره بنده بعنوان منتقد وجستجوگر به این فیلم 11 از 20 می باشد . پ _  فیلم ماجرای نیمروز 


فیلم ماجرای نیمروز راهم باید دردسته فیلم هایی چون سیانور قرارداد چراکه این فیلم هم به بخش هایی ازتاریخچه فرقه رجوی از 30 خرداد 60  ( آغاز مبارزه مسلحانه ) تا 19 بهمن 60  تسخیر پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی عملیات تروریستی درخانه تیمی درشمال تهران منطقه زعفرانیه می پردازد  .

با توجه به توضیحاتی که دربالا اشاره شد اینگونه فیلم ها گرچه برداشت هایی از تاریخ سراسر جنایت وخیانت این گروهک تروریستی است اما چون فاقد زمینه شناختی است نمی توان آنرا در ژانر فیلم های تاریخی دسته بندی کرد _ البته هضم وفهم اینگونه فیلم ها برای نسل گذشته آسان است ولی درمقابل  نسل  جوانان امروز که چندان خاطره ای ازآن دوران ندارد ده ها سئوال قرار می گیرد ازجمله این که " تظاهرات 30 خرداد چند هزار هوادار فرقه رجوی آنهم درزمان خاص وویژه جنگی چگونه وچرا انجام شده ؟_ این تروریست ها اسلحه از کجا آورده اند ؟

نقش بنی صدر رئیس جمهور وقت دراین میان چیست ؟ ووو 

نسل جوان امروز شاید کم تر از غارت پادگان ها وکلانتری ها توسط عوامل گروهک های تروریستی و مخفی کردن اسلحه ومهمات آگاهی داشته باشد _  شاید نداند که مسئولین دراواخرسال 57 و58 به همه سارقان اسلحه ومهمات هشدار وفرصت دادند تا اسلحه های سرقت شده را عودت دهند وآنها نه تنها چنین دستوراتی را رعایت نکردند بلکه با حرص وولع درپی خرید وجمع آوری ومخفی کردن اسلحه ومهمات بودند. 

درحقیقت توصیف منافق صرف نظر از بار مذهبی آن معنایی جز دورویی ندارد _ فرقه رجوی درحالیکه بارها وبارها از آقای خمینی بعنوان رهبر وزعیم و  .. نام می برد درهمان حال مشغول جمع آوری اسلحه ومهمات بود و هرگز به سفارش وتوصیه ایشان گوش نکرد و این معنایی به جز دورویی ونفاق ندارد 

به باور نویسنده اگر قرار است تاریخچه سرشار از جنایت وخیانت این مزدوران صدام را به تصویر بکشیم یا  باید به سراغ ساختن سریال های ده ها قسمتی برویم  ویا موضوعات انتزاعی وبرداشت های مقطعی _ داستانی از تاریخچه این گروهک را فراهم کنیم  فیلم هایی چون "  انتخاب مینا " تاحدودی می توانند بعنوان الگو قرار گیرند 

فیلم ماجرای نیمروز گرچه برشی از توصیف تاریخچه این گروهک محسوب می گردد وباارزش است ولیکن هرگز نمی توان آنرا در ژانر تاریخ دسته بندی کرد _ نگاه ایدئولوژیک به ماجرا ها یکی دیگر از نقاط ضعف فیلم است 

چه بخواهیم ویا نه تاریخچه 35 ساله این گروهک ( دوره دوم ) بخشی از تاریخ معاصرایران است _ تاریخی خونین که به کشته شدن دست کم 16000 نفر از مردم ما توسط این مزدوران ضد ایران وایرانی شکل گرفته است _ بنلابراین هم سکوت دراین مورد نادرست است وهم وقتی سخنی می گوئیم بهتراست اقدام ما به همراه زمینه شناختی ماجرا باشد _ برای پرداختن به تاریخچه این گروهک مزدور دست کم باید از اواخرسال 1357 و حمله هواداران این گروهک ها به پائدگان ها ومراکز نظامی وسرقت اسلحه ومهمات آغاز کنیم تا دست کم بیننده نسل جوان آگاه گردد که اینها چگونه وچرا مسلح شدند وهدف آنها ازاین اقدامات چه بود ؟ 

نسل جوان باید بداند " طاهر احمد زاده " که بود وچرا وقتی به استانداری خراسان درسال 58 منصوب شد ده ها مسلسل یوزی ومهمات " دراختیار گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین قرارداد وووو

پس بدون زمینه شناختی و تعریف گذشته این گرو.ه ساختن فیلم هایی چون " ماجرای نیمروز " هیچ کمکی به آگاهی نسل جوان درمورد حوادث دهه اول جمهوری اسلامی نمی کند .

درهمن جا لازم است از کلیه  دست اندرکاران ساخت این فیلم  سپاسگزاری نمایم .نمره بنده بعنوان بیننده _ منتقد وجستجوگر  به این فیلم 12 از 20 می باشد 

پیشنهاد _  برای شناخت ماهیت وتاریخچه گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) بهتراست درابتدا بجاست تا سرفصل هارا تقسیم بندی کرده و بنابرهمین تفکیک سریال  وفیلم بسازیم 

1 _ دوره پیدایش وعلل تاسیس  سال 1344 تا 1350 و 1354  ( با اشاره کامل اقدامات تروریستی این گروه )

2 _ دوره بازتاسیس ازابتدای سال 1358 تا ضربه نابود کننده وجود این گرو.هک درایران ( بهمن 1360 )

3 _ دوره انتقال فرار رجوی _ بنی صدر وانتقال مرکزیت فرماندهی ترور ازایران به فرانسه ( سال 60 تا 65 )

4 _ دوره اخراج رجوی از فرانسه وانتقال به عراق برای مزردوری صدام ازسال 65 تا 92 وسقوط قلعه مخوف اشرف 

5 _ سرانجام فروپاشی این گرو.هگ  ومرگ سرکرده آن سال 92 بدین سو 


توضیح اینکه ماجراهای 20 ساله حکومت رهبر معدوم فر قه در قلعه مخوف اشرف می تواند دستمایه چندین فیلم وسریال شودارشیا ارشادی پژوهشگر فرقه ها وگروه های تروریستی درایران معاصر

2017/02/14

من وتو وافشاماجرای نیمروز + سیانور + امکان مینا + کمال تبریزی + قلعه مخوف اشرف + 30 خرداد 60 + ضربه 50 ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 451 تاريخ : سه شنبه 26 بهمن 1395 ساعت: 16:39

سرانجام فرقه ها ورهبران آنها _ ازمسعود رجوی وقلعه اشرف تا دیوید جونز ومزرعه جونز

 

سر انجام چند فرقه ورهبران آنها _ از دیوید جونز ومزرعه جونز تا مسعود رجوی وقلعه اشرف 


 

 

 

 

 


ارشیا ارشادی وشناخت فرقه ها وسرانجام آنها  ( واکنش _ 120 ) 

 


مقدمه  _ گرچه فرقه رجوی آخرین فرقه ایست که نابود شده است ولیکن هنوز تعدادی ازاعضای بالقوه خطرناک این فرقه دراروپا _ امریکا وسایر نقاط جهان وجود دارند _ این اعضای فرقه تا زمانی که درچنگال تشکیلات اسیربوده  و با دنیای مجازی پیوندی نداشته وازملاقات با خانواده های خود محروم هستند می توانند همچنان بعنوان یک " خطر امنیتی " تلقی گر دند _ 

د ردرازای تاریخ جهان فرقه های زیادی بوجود آمده وپس ازمدتی محو ونابود گردید ه اند _ فرقه های چون " فرقه حسن صباح " درایران و فرقه داوودیه وجونز د امریکا _  سران  فرقه ها  یا مذهبی بوده ویا مذهب بخشی از اعتقادهای  آنها به شمار می رفته است _ درحقیقت رهبران فرقه ها همگی یک دنیای تخیلی وآرمانی برای اعضای خود تعریف کرده وبا شیادی وفریبکاری به انها قول بوجود آوردن آن شرایط ودوران تخیلی وزندگی در آن را می دهند .

سرانجام سران فرقه ها واعضای  آنها ا ما همگی تلخ وعبرت اموز هستند _ گرچه دردنیای امروز با توجه به ابزارهایی چون دنیای مجازی احتمال تاسیس فرقه های تازه بسیار اندک ودرحد صفر شده است ولیکن خطر زایش فرقه ها را هیچگاه نباید نادیده گرفت چراکه هنوز هم درگوشه وکنار کره خاکی هستند شیادان فریبکاری که اگر فرصتی پیدا کنند بساط فرقه سازی خود را پهن می نمایند  _ دراین نوشته بطور خلاصه نگاهی به سرانجام دوفرقه تولید امریکا ویک فرقه ساخت ایران خواهم نداخت .

 

 


الف _ فرقه جونز _ رهبر " جیم وارن جونز" ( کشیش ) _ سال تاسیس 1974_ تاریخ فروپاشی 1978 _ محل تاسیس امریکا 

جیم جونز یک کشیش اهل سانفرانسیسکو می باشد که در اوائل  دهه 70 گروهی از مردم امریکا رابا موعظه های اتشین خود گول می زند  _ جیم جونز پس از اینکه حدود 1000 نفر را با وعده های خود تحت نیرنگ وفیب قرار می دهد دراثر فشار دولت وقت امریکا به اعضای فرقه خود می گوید دیگر اینجا جای  امنی نیست وما باید به سرزمین موعود برویم _ جونز طرفدارانش رابه جنگلی دریکی از کشورهای امریکای لاتین برده ودر انجا ارمانشهر خودرا به نام  " جونز تاون " را بنا می نهد _ درسال 1978 یکی ازنمایندگان کنگره امریکا به نام " لئورایان " برای بازدید عازم جونز تاون می گردد  _ جونز پس از آگاهی دستور قتل این شخص را صادر کرده وسپس به همه پیروان خود دستور می دهد نخست کودکان خودرا به قتل رسانده وسپس همگی با مصرف " قرص سیانور "  خود کشی نمایند _دراین بزرگترین خودزنی تاریخ جیم جونز و 918 نفر خود کشی می نمایند .


ب _ فرقه داوودیه _  رهبر دیوید کوروش ( کشیش ) _ سال تاسیس 1981 _ تاریخ فروپاشی سال 1993_ محل تاسیس امریکا 

دیوید کوروش درسال 1981 رهبری فرقه داوودیه رابه دست می گیرد _دیوید ادعامی کند مسیح است _ دیوید طرفدار سرسخت رواج چند همسری بوده ودست کم خوددارای 16 همسر بوده است _ دیوید محل امن ومحصوری برای فرقه خود در بخشی ازایالت تگزاس انتخاب کرده وآنجا رابصورت  قلعه ای امن در آورده است _ درتاریخ 28 فوریه 1993 پلیس فدرال پایگاه دیوید و پیروانش را محاصره کرده وخواهان تسلیم آنها می گرد د _ درگیری بین اعضای گروه و پلیس امریکا حدود 51 روز بطول می انجامد و سرانجام این ماجرا با یک آتش سوزی به پایان می رسد که در آن 76 نفرااعضای فرقه شامل 21 کودک و4 زن در آتش می سوزند _ بقایای این فرقه به تلافی این آتش سوزی وقتل درسال 1995 ساختمان فدرال اوکلاهاما سیتی را منفجر می نمایند که منجر به کشته شدن 168 نفر وجراحت 800 نفر می گردد .


پ _ فرقه رجوی _  رهبر مسعود رجوی _ تاسیس سال 1986 _ تاریخ فروپاشی سال 2013 ( سقوط کامل قلعه اشرف ) _ محل تاسیس عراق _ مرگ رهبر فرقه ( مسعود رجوی ) سال 2015 


مسعود رجوی درسال 1365 پس از اخراج ازفرانسه با تعادی از نزدیکانش درپی گفتگوهای محرمانه وعلنی با رژیم صدام وارد عراق می گردد  ( زمان جنگ ) _ رجوی پس از ملاقات باصدام  پادگانی به نام " العظیم " دراستان دیالی را دراختیار می گیرد


چگونگی پروسه تاسیس فرقه وقلعه مخوف اشرف .


رجوی فرقه خودرا دردومرحله سازماندهی وتاسیس می نماید 

 مرحله یکم _ آماده سازی قلعه  ( سال 1365 _ 1367 )

طی این مدت رهبر فرقه با کمک مالی  سخاوتمندانه صدام حسین و کار فیزیکی اعضای فرقه  پادگان  اشرف را بصورت یک قلعه محصور با دولایه سیم خاردار( جهت جلوگیری ازفرار اعضا ) بنا می نماید _ پادگان اشرف طی این سه سال یک کمپ خانواد گی است و به سه  بخش کاملا مجزا  تفکیک وتقسیم شده _ قسمت  مخصوص اسکان  متاهلین _ بخش  اسکان مردان مجرد _ ویخش اسکان زنان مجرد .

طی این مدت امکاناتی  شامل درمانگاه _ زمین ورزش _ سالن اجتماعات _ اشپزخانه _ زندان  و محل مخصوص  امن  وزیر زمینی اسکان رهبرفرقه دربخشی ازپادگان ساخته می شود که ساختن  آن توسط عراقی ها انجام می گیرد _ این اسکان زیر زمینی که " مقر 49 "  نامگذاری شده است درمنطقه ای ویژه بنا می گردد که تنها تعداد کمی از اعضای کاملا قابل اعتماد رهبرفرقه از وجود آن مطلع بوده واجازه نزدیک شدن به این خانه امن را داشته اند_  عموم اعضای فرقه بااینکه نزدیک به 25 سال دراین قلعه زندگی کرده اند تنها پس از سقوط کامل قلعه اشرف و آگاهی رسانی د ولت عراق ازوجود چنین بنایی باخبر گریده اند .


 مرحله دوم _ تاسیس رسمی فرقه درقلعه محصور اشرف ( سال 1367 )

 در مرحله دوم بنا به دستور رهبر فرقه تحت بهانه " انقلاب ایدئولوژیک " مردان متاهل مجبور به طلاق اجباری زنان خود می گردند _ پس از این مرحله به دستور رهبر فرقه  کلیه بچه های 6 ماهه تا 7 ساله را  از پدر ومادرها جد ا نموده وبه کشورهای اروپایی قاچاق می نمایند ( حدود 800 کودک ) _  دراین مرحله پادگان خانوادگی اشرف به قلعه مجردی تبدیل گشته وکم کم شرایط برای اعلام  واعمال قدرت رهبر فرقه فراهم می گردد_ 

مسعود رجوی معدوم ازسال 1988 تا سال 2003 ( سقوط صدام ) پایه های قدرت مطلقه خویش را تحت عنوان " رهبر عقیدتی " به استبدادی ترین شکل ممکن  محکم و اعمال می نماید 

طی این سالها حکومت مطلقه مسعود رجوی ده ها نفرکه خواستار جدایی بوده ویا لب به سئوال وانتقاد گشوده اند  به دستور رهبر فرقه به قتل رسیده وصدها نفر به تحمل زندان درقلعه محکوم می گردند 


حرمسرا سازی  نقطه اوج تحکیم قدرت رهبری فرقه  و شکل گیری کامل فرقه 


 دستور واجرای طلاق های اجباری در سال 1988 از طرف رهبر فرقه درحقیقت گام نخست پیاده کردن طرح " حرمسراسازی است " پروژه تشکیل حرمسرا با پیاده کردن طرحی به نام " شورای رهبری " اغاز می گردد _ 

این طرح شیادانه درحقیقت با رواج وتشویق زنان مطلقه وغیرو بایک شگرد باظاهر " نوعی رقابت تصنعی"  بین زنان برای رسیدن به  مرحله " زنان مورد وثوق وعلاقه رهبر" شروع گشته وسرانجام به برنامه عقد جمعی زنان و" رقص رهایی "  منتهی می گردد .

بسیاری ازشواهد وقرائن تاریخی نشان می دهند که مسعود رجوی از جوانی  دارای " میل واحساس وقدرت جنسی مردانه " نبوده است ( چند زن نزدیک به او این راشهادت اده اند ) _ بنا برهمین واقعیت ها جوانی به نام مصطفی  که در زمان نوزادی ازمیان آتش وخون خانه تیمی " زعفرانیه " خارج شده و بعدها به عراق منتقل شده است درحقیقت محصول مشترک خانه تیمی وروابط جنسی بین  اشرف ربیعی وموسی خیابانی  بوده است _ علت مخالفت این جوان ( مصطفی ) با مسعود رجوی معدوم برسرهمین موضوع بوده وهست  .

ازسویی دیگر یکی ازهمین زنان نزدیک به رهبر فرقه درخاطرات خود ضمن تاکید بر عنن وابتر بودن مسعود رجوی اظهار داشته  قبل از تشکیل حرمسرا در بخشی از خانه زیر زمینی در " مقر 49 " ااتاق خواب مخصوصی ساخته شده بوده که اعضای زن ومر د نزدیک به رهبر فرقه هرهفته در آن اتاق با یکدیگر " روابط جنسی " برقرار می کرده اند که مسعود رجوی دراتاقی درکنار آن شاهد این تماس ها بوده وبنوعی لذت می برده است .

حال بااین مقدمه این سئوال برجسته  می گردد که مسعود رجوی معدوم   چرا تصمیم داشته همه زنان عضو را طبق  تعرف مریم قجر"  به کابین خود برده  "  وحرمسرایی از 700 زن تشکیل بدهد  ؟  اشتیاق ثبت درکتاب  گینس وکتب تاریخی بعنوان یک رکورد گرچه می تواند تنها  یکی از  علل  باشد ولیکن دلیل اصلی حرمسراسازی نیست .

 

درجریان خود زنی فدائیان قلعه اشرف درسال 2009 نفیسه بادامچی بدن افراد را با تیغه چاقو زخمی می کرد وبعنوان مجروح به صحنه می فرستاد _ دقیقا به نوع ومیزان جراحت این دو نفر توجه کنید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دلایل حرمسراسازی رهبرفرقه کدام هستند ؟

1 _ از انجا که زنان بیشتر درمعرض احساسات عاطفی قرار داردند مسعود رجوی با گلچین کردن به انها نزدیک شده و با فریبکاری وشیادی به آنها درس " جاسوسی _ خبرچینی وخبرکشی " می دهد تا بتواند ازاین زنان عناصر سرکوبگر تشکیلاتی بسازد 

2 _ مسعود رجوی با کشیدن زنان به نزدیک خود آنها را از عشق واحساس زنانه دور کرده وبه موجوات خشن ولمپنی تبدیل می کند که می توانند با دریدگی وناسزاگویی وتوهین هونوع منتقد وشکا ک  احتمالی راشناسایی کنند تا " تحت فشار وسرکوب "  تشکیلاتی قرارگیرند  .

3 _ مسعود رجوی باعقد زنان وکشاندن انها به کابین خود " ضمن سرکوب جنسی زنان به مردان نیز یادآوری می کند که باید نزدیکی به  جنس مخالف رابرای همیشه فراموش  کنند ".

4 _  ایجاد نوعی رقابت تصنعی درزنان  و مقام ورتبه دا دن به گروهی از   زنان " کاملا مطیع وسرسپرده " به نوعی باعث تشویق زنان دیگر جهات رسیدن به عضویت " شورای قلابی زنان " می گردید 

5 _  مسعود رجوی برای ازبین بردن احتمال هرنوع  رقیب و شریک مدعی  دررهبری فرقه " مردان  قدیمی ونزدیک به خودرا "  تحت مسئولیت ویا تحت نظارت زنان مورد اعتماد خود قرارمی دهد و زنان  هرهفته درمورد این مردان  به او گزارش می داده اند 

6 _  مسعود رجوی برای جلوگیری از گسترش "  تعدی وتجاوز جنسی " به زنان بنا برعقل ناقص خود انها را در محدوده "  کابین خود " تحت حمایت قرار می داده است  . ( یکی اززنان سابق شورای رهبری از گزارش های متعدد از تعدی وتجاوز به زنان سخن گفته است)....... 

7 _ رهبر معدوم فرقه   این  شگرد های رذیلانه بعنوان را " بالابردن جایگاه حقوق زنان "  تعریف وتبلیغ می کند .

8 _ زنانی که " درکابین رهبر" قرارمی گرفتند  بایستی تمامی مراحل سرسپردگی و"ذوب شدن دررهبر" پشت سرگذاشته باشند

9 _ مریم قجر که دراثر روابط بسیار نزدیک ( ازهرجهت ) با رهبر فرقه دارد در پروسه " حرمس را سازی "  وفرستادن زنان به کابین مسعود نقش کلیدی بعهده داشته  ومهم ترین دلیل اینکه چرا زنی موافق عقد صدها زن  برای همسر خود می شود این است که مریم بخوبی از " عدم توانایی جنسی مسعود "  با خبر بوده  و بهمین دلیل به زنان اطمینان می داده  که : خاطر جمع باشید اتفاقی رخ نخواهد دا د "  ( ! )  طبیعی است که همه زنان عاقل و باشعور و سالم نسبت به همسر خود حساسیت داشته باشند


حمله امریکا به عر اق باعث  ایجاد اخلال در پروسه حرمسرای کامل گردید 

شاید هیچکس به اندازه مسعود رجوی معدوم از تهاجم امریکا به عراق خشمگین وعصبی نگردید _ مسعود رجوی همخون صدام ودوست صمیمی اوبود ( برخی منابع از روابط جنسی صدام با مسعود هم سخن گفته اند ) 

مسعود که  درشب حمله " خودزنی فروغ " گفته بود : باشرایط جدید ( توقف جنگ ) ما درعراق قفل وفسیل خواهیم شد 

در آستانه حمله امریکا _ انگلیس به عراق گرچه خوب می دانست نتیجه این حمله پایان حضور این فرقه درعراق خواهد شدولی هرچه به مغز پوسیده اش فشار آورده بود موفق به تحلیل شرایط نشده بود ولذا چنین شد که " تصمیم به خودزنی تشکیلاتی_ فرقه ای  گرفته وگفته بود : هیچ چاره وانتخابی  جز عملیات فروغ 2 وحمله به خاک ایران " برای ما وجود ندارد .

وبهمین دلیل فرمان داد که :  نیروها همه پایگاه ها را ترک وبه سوی مرزهای ایران حرکت نمایند !

چنین دستوری دقیقا همان دستور خودکشی جمعی " جیم جونز" به افرادش در سال 1978 در " مزرعه جونز " بود بااین تفاوت که مسعود رجوی برخلاف جیم جونز خود به جای فرماندهی اعضای فرقه " فورا درمخفی گاهی پنهان گردید " !

اعضای فرقه رجوی درحال فرار به سوی مرزهای ایران توسط امریکا بعنوان " ارتش خصوصی صدام " شناسایی قر ارگرفته ومورد هدف " شلیک های هشدار دهنده توقف " گریدند .

وچنین شد که مسعود رجوی ضد امپریالیست ( ! ) از مخفی گاه به امریکا تقاضای  تسلیم وفرمانبرداری داد و ارتش وارفته او دستور گرفتند که عرق گیرها لباس ها وهرچه رنگ سفید دارد  را بعنوان تسلیم بر افرازند تا از هدف قرارگرفتن ومرگ نجات یابند ......... و نیروهی لپ وپار رجوی با پرچم سفید جملکی مجبور شدند طبق فرمان امریکایی ها عازم قلعه اشرف گرد ند


نابودی کامل فرقه رجوی پس از ترک خونین قلعه مخوف اشرف 

مسعود رجوی سال 2003 پس از دستور تسلیم وخلع سلاح در آغوش امریکا وتحت حفاظت انها در " پادگان گریزلی "زندگی خفت بار وپنهان خودرا اغاز نمود _ رجوی دراواخر سال 2003 بوسیله نیروهای امریکایی  به " کشور اردن " منتقل گردید


ترک خونین قلعه اشرف درسال 2013 و پایان فرقه رجوی 

قلعه مخوف اشرف درحقیقت باید درهمان سال 2003 توسط ارتش امریکا اشغال _ فرماندهان ترور دستگیر و کمپ نیز تخلیه می گردید_ چراکه طبق نیروهای امریکایی فرقه رجوی  رابعننوان یک گروه تروریستی و" مزدورصدام حسین "شناخته بو دند 

از سال 2003 تا اواخر سال 2008 یعنی مدت 6 سال امریکایی ها نه تنها  " حضانت و حفاظت وسرپرستی " فرقه رجوی رابعهده گرفته بو دند بلکه بر " خود مختاری قلعه مخوف اشرف "  مهر تائید زده و از اعضای این فرقه بعنوان " جاسوس وخبر چین " استفاده می نمودند !

 

 


گام نخست فروپاشی فرقه رجوی فرار موفقیت آمیز خانم بتول سلطانی درسال 2007


اگردرباره فرقه ها مطالعه کنیم به روشنی درمی یابیم که " ورود به همه فرقه ها ساده وآسان ولیکن " خروج ازفرقه ها سخت ودشوار وحتی غیرممکن است "  وبهمین دلیل است که اعضای منتقد _ مخالف وخواهان جدایی از فرقه ها "یا به مرگ محکوم شده وکشته می شوند "  ویا فشار براین افراد چنان سنگین وغیرقابل تحمل می شود که اینگونه افراد مجبور به " خودکشی " می گردند _ این حقیقت در فرقه های جیم جونز _ دیوید کوروش و فرقه رجوی با اسناد و ثابت شده زیادی وجود ارد  .


درمورد فرقه رجوی جدایی وفرار گرچه غیرممکن می نموده ولیکن این اتفاق درحد آمارهای بسیار بالا افتاده است _ ازسال 1367 وپس از عملیات محکوم به شکست فروغ جدایی ها وریزش افراد ازاین فرقه آغاز گردید _ در آنسال افراد قدیمی  که مخالف طلاق اجباری زنان خود بودند باید " یک سال زندان" راتحمل کرده وسپس با امضای چند تعهد نامه آزاد می شدند

این جدایی ها در آن دوران " کنترل شده " بود تعداد ی  از افرادی که بدین صورت ازفرقه رجوی  جداشدند پس از رهایی یا  برقول " سکوت خود " پاید بند ماندند همانند " مهدی تقوایی " وتعدادی هم دست به آگاهی رسانی زدند همانند " رضا اسدی وهادی شمس حائری .

حمله امریکا به عراق روزنه جدیدی پیش پای مخالفان و منتقدان وافرادگشود وامریکایی ها دراثر فشار افکار عمومی وافزایش پناهجو ها  مجبور شدند کمپ کوچکی درنزدیکی های قلعه اشرف تحت عنوان " تیپف " را راه اندازی نمایند و دراثر چنین تحولی بیش از 500 نفر ازناراضیان فرقه موفق به فرار شده ودرکمپ مورد اشاره اسکان یافتند _ فرار وجدایی این افراد باعث ترس ووحشت سران فرقه رجوی گردید بطوریکه  بطور مرتب افرادی را به این کمپ می فرستادند تا شاید بتوانند با فر یب وغلکاری این جداشدگان را به تشکیلات بازگردانند ( ! ) 


تقاضای جدایی  از فرقه رجوی گرچه برای افراد رده پائین سخت ودشوار بود ولیکن درمورد اعضای نزدیک ومورد وثوق سرکرده فرقه ( شورای رهبری ) تقریبا غیرممکن بود زیرا اینگونه زنان قبل از ملقب  شدن به این عنوان تعهد کتبی _ شفاهی می دادند که هرگز از فرقه رجوی جدا نگردند و درصورت چنین اتفاقی " حکم مرگ خودراصادر کرده اند  " _مسعود رجوی روی اینگونه زنان حساسیت فراوان داشت چراکه می دانست فر ار حتی یکی از آنهاباعث گشوده شدن پروژه " حرمسراسازی سرکرده فرقه خواهد گردید _ درسال 2007 اما علیرغم همه حساسیت ها وتحت نظر قرارداشتن ها این اتفاق اقتاد و " یک باره آواری سنگین برسر فرقه رجوی فروریخت "  خانم بتول سلطانی  اولین عضو شورای فرقه رجوی بود که با بجان خریدن همه خطرها از مناسبات این فرقه گریخت وخودرا به " نیروهای امریکایی محافظ قلعه اشرف رساند وتقاضای حمایت نمود " 

 

رشادت و دریادلی خانم بتول سلطانی چنان ضربه هولناکی بر کل تشکیلات فرقه رجوی وارد کرد که سران این فرقه به مدت 7 سال درخفقان خبری فرورفته ودرمقابل این خبر سکوت نمودند _دستور مسعود رجوی و  تلاش های زنان عضو حرمسرا ازجمله رقیه مشهدی آقا (پارسایی ) _ زهره اخیانی وفهیمه اروانی  برای دوباره به فریب کشانده نامبرده ثمری نداشت وخانم سلطانی عزم خودرا برای افشای گسترده مناسبات ضد انسانی این فرقه ازجمله " حرمسراسازی ورقص رهایی " جزم کرده بود 


چگونه از اشرف گریختم ؟ خانم بتول سلطانی >>> خاطرات خانم سلطانی در فرار ازقلعه مخوف اشرف <<<<<<


هدف ازاین مقدمه  مقایسه وجوه مشترک بین همه فرقه ها است 


وجوه مشترک وتفاوت فرقه رجوی  با سایر فرقه ها 

 وجوه مشترک 

 الف _  همه فرقه ها دارای یک رهبر مستبد _  خود خواه و وروانپریش ومتوهم هستند ( مسعود رجوی وجیم جونز ) 

ب _  همه فرقه ها دریک محیط کاملا بسته ومحصور شکل می گیرند ( قلعه مخوف اشرف ومزرعه جونز )

پ _  همه رهبران فرقه ها خودرا متصل  به یک قدرت فرا انسانی _ دینی _ مذهبی  و متافیزیکی فرض وادعا می کنند 

ج _  همه فرقه ها ورهبران آنها  سرانجام تلخی دارند _  نگاه کنید به مرگ خفت بار مسعود رجوی وخود کشی جیم جونزو سرانجام اعضای فرقه رجوی که جملگی بیمار وشکسته ومنفور ومطرود جامعه وحتی خانواده های خود قراردارند 

چ _  اعضای همه فرقه ها از دسترسی به اجتماع و دنیای خارج ازفرقه ودیدار بستگان خود محروم هستند ( فرقه رجوی وجیم جونز 

 

تفاوت ها درفرقه ها _ فرقه رجوی _ جونز و دیوید کوروش 


 فرقه هارا بطور کلی می توان به دوگروه _ خود آزار _ و خودودیگر آزار  تقسیم نمود 

  فرقه دیوید جونز ودیوید کوروش درزمره  فرقه های "  خود آزار " قرار دارند _ یعنی اینکه یک دنیای ساختگی وجعلی برای طرفداران خود ساخته و علاقمند هستند از جوامع دل کنده ودر ان دنیای کوچک و مقر خود زندگی کنند _ به کلامی دیگر اینگونه فرقه ها اگرچه با دنیای مدرت ومتمدن مشکل دارند ولیکن ادعای " تغییر  جهان "  ویا حکومت بربخشی ازجهان را ندارند _ جیم جونز اعضای خودرا به یک جنگل دور افتاده می برد _ در آنجا آرمان شهر خودرا بنامی کند وبه تعلیم  اعضای خود می پردازد _ جیم جونز وقتی شکست میخورد و   زیر زره بین قرار می گیرد دستور خودکشی جمعی صادر و خودو همه طرفدارانش  جان می بازند 


خود آزاری ودیگر ازاری درفرقه رجوی 


فرقه رجوی یک فرقه "  خود آزار ودیگر آزار 


فرقه رجوی یک فرقه دیگر آزار است چرا ؟


طی سالهای 60 /82 به بهانه وادعای سرنگونی  وحمایت از صدام  باعث کشته شدن هزاران ایرانی وعراقی درسلسله عملیات های ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی _ تهاجم نظامی _ انتحاری  وو می گردد وبهمین دلیل فرقه دیگر آزار است 


فرقه رجوی یک فرقه " خود آزار " نیز هست _ چرا ؟


درسال 2003 دستور "  خود سوزی تشکیلاتی " برای تحت فشارقراردادن دولت فرانسه را بعلت بازداشت مریم قجر بعلت مخفی کردن ملیونها یورو و اسلحه ونقشه حمله به سفارت خانه ها و اطلاعات خصوصی منتقدان برای ترور صادر می کند که طی این خود سوزی ها 20 نفر دراروپا خودرا به آتش می کشند که درنتیجه دوزن کشته وبقیه مجروح وناقص العضو می گردند 

درسال 2009  وقتی دولت عراق تصمیم می گیرد در کمپ خود مختار اشرف پاسگاه پلیس ایجاد نماید ده ها نفر فدایی  فرقه را به درگیری ومقاومت تشویق می کند ( خودزنی تشکیلاتی ) این افراد خودرا به زیر خودروهای عراقی می اندازند   درنتیجه تعدادی کشته می شوند ودرکمپ هم ایستگاه پلیس ایجاد می گردد


درسال 2011 وقتی ارتش عراق تصمیم می گیرد دراجرای احکام دستگاه قضایی آن کشور بخش هایی اززمین کشاورزان عراقی را پس بگیرد مجددا رهبرفرقه دستور مقومت وخوزنی تشکیلاتی " صادر می کند وبهمین دلیل تعدادی از فدائیان فرقه با نیروهای عراقی درگیر می گردند که درنتیجه گروهی از اعضای فرقه کشته ومجروح می گردند _ ارتش عراق زمین ها را پس می گیرد ..


یکی دیگر از تفاوت های فرقه رجوی با فرقه های جونز وداوودیه مسئله وجود رهبر فرقه درکنار اعضا ی فرقه تا سرانجام وانتها می باشد _ همانگونه که دربالا اشاره شد هم  دیوید جونز   وهم دیوید کوروش تا پایان ونابودی فرقه خود درکنار آنها بودند _  این دو در شرایط پایانی عمر فرقه خود  یکی با خوردن سیانور "  خود کشی کرد ( دیوید جونز ) ودیگری با گلوله خودرا کشت  ( دیوید کوروش ) 

مسعود رجوی خائن ترسو  اما درهمان سال 2003 اعضای خو درا رها کر د وازترس ووحشت خودرا تحت قیومت وسرپرستی امریکا قرارداد _ این بزدل که پشم وپیلی اش ریخته بود  طی سال های 2003 _ 2012 ازمخفی گاه خود چندبار دستور "خودزنی تشکیلاتی"را درقلعه اشرف ودوبار  نقشه شلیک  موشک به پایگاه ترانزیت لیبرتی را طراحی وبه اجرا در اورد تاهم تعدادی از زندانیان تشکیلاتی را به قتل برساند ( سال 90 اشرف ) وهم موجبات ترحم دیگران رابه این نمایش های خود جلب کند تا شاید بتواندهمنچنان " د رعراق بماند "  زیرا این شیاد بارها وبارها جملاتی را  گفته بود که معنی آن این بود " بود ونبود ما به وجود" اشرف وعراق " گره خو.رده واین پیوند نباید هیچوفت گسسته شود ( ! ؟ ) 


سرانجام فرقه رجوی وسرکرده این فرقه 

 مسعود رجوی که ازسال 2003 تحت حضانت _ حفاظت وسرپرستی ونظارت امریکا قرارداشت درسال 2012  به بیماری مرگ آور هپاتیت A (  ایدز ) مبتلاشد _ نامبرده جهت درمان به کشور ایرلند منتقل گردید  _ معالجات درمورد بیماری نامبرده موثر نیافتاد وسرانجام دراوائل سال 2015 درکشور ایرلند دراوج ذلت وبیچارگی و تنهایی  به درک واصل گردید _ جنازه متعفن مسعودرجوی به عربستان منتقل درگورستان  خصوصی خانوا ده سعودی خاک را آلوده نمود _ خبر مرگ مسعود رجوی  حدود 5 ماه پیش توسط ارباب جدید فرقه مریم قجر ترکی فیصل رسما اعلام گردید وچنین شد بزرگترین خائن به ایران وایرانیان در یک مخفی گاه کنترل شده به خاکستر بدنامی  مبدل گردید .


مرگ مسعود رجوی خائن واخراج بقایای فرقه از عراق خطر خودکشی تشکیلاتی بقایای این فرقه را منتفی ساخت _ به فکر آزادی ودرمان اسیران باقی باشیم


نگاهی کوتاه  به جهان بینی مسعود رجوی معدوم 

برای تعریف بهتر مسعود رجوی بجاست تا آموزه های آدولف هیتلر را بازخوانی کنیم 

1 _ هیچوقت نگذارید مردم دلسرد شوند 

2 _  هیچگاه  خطا وتقصیر را نپذیرید 

3 _  هیچوقت تصور نکنید دشمن ممکن است صفت خوبی هم داشته باشد 

4 _ هیچگاه جایی برای جایگزینی باقی نگذارید 

5 _ در آن واحد روی یک دشمن تمرکز کنید وهه تقصیرهارا به گردن او بیاندازید 

6 _ مردم دروغ بزرگ رابیشتر از دروغ کوچک می پذیرند 

7 _ اگر دروغی را دائم تکرار کنید مردم دیر ویازود انرا باور خواهند کرد  

 حال باشناختی که از شیادی ها فریبکاری ها ودغلکاری ها و جنایات مسعود رجوی معدوم به یاد  دارید می توانید دست کم بخش هایی از جهان بینی آن مزدور معدوم را گمانه زنی کنید .........


مریم قجر تروریست که خود از دستیاران نزدیک این خائن بوده است از تنفرهمگان نسبت به آن خائن کاملا آگاه است وبهمین دلیل جرات تائید ویا تکذیب خبر ترکی فیصل را ندارد _ به امید روزی که سایر دستیاران وشکنجه گران وفرماندهان تروردستگیر ودرپیشگاه مردم ایران محاکمه گر دند _ به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی 


ارشیا ارشادی _ تلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان وپژوهشگر فرقه ها 2017/01/14 

 
من وتو وافشاقلعه اشرف + مزرعه جونز + مسعود رجوی _+ جیم وارن جونز + مزرعه جونز + حرمسرای فرقه رجوی + بتول سلطانی + رقبه مشهدی آقا + فرار از اشرف,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 423 تاريخ : يکشنبه 26 دی 1395 ساعت: 13:33

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران مدنی ودانشجویان

 

پوران فرخزاد ادیب _دانشور _ شاعر _ نویسنده _ پژوهشگر ومترجم نامدار ایران چشم ازجهان فروبست _ یادش گرامی باد 1311_ 1395

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران جنبش مدنی ودانشجویان درایران 

 


ارشیا ارشادی وهشداری درباره حرکت زیرپوستی بقایای فرقه رجوی درایران 

2017/01/02  ( واکنش _ 117 )

 


مقدمه _ فرقه تروریستی رجوی درفرصت هایی بقایای نیمه پنهان خودرا با نقاب های مختلف ازجمله دانشجو و فعال حقوق کودک وطرفدار حیط زیست ووو به میان انجمن ها نفوذ می دهد تا درکنار تلاش برای فریب افراد برای این گروه تبلیغ نمایند _ از آنجا که این اندک هواداران کم تجربه  نقاب به صورت می زنند در اکثر موارد  با اقدامات ناشیانه خودرا لود اده ودرتور ماموران امنیتی می افتند _ اینگونه افرا د که به درستی  بعنوان " زندانی امنیتی " شناخته شده اند پس از دستگیری همانند چند دهه گذشته فورا اعلام پشیمانی وندامت می کنند وچنین است که درپروسه محاکمه  با گذشت و چشم پوشی به زندان های کوتاه مدت محکوم می گردند _ برخی ازاین افراد پس  ازگذراندن دوران محکومیت متنبه شده واز این فرقه فاصله می گیرند و گروهی دیگر گذراندن این دوره بیهوده زندان ومحرومیت را درپیش خود " سابقه مبارزه ! " محسوب کرده وبهمین دلیل یا درفرصت هایی دیگر به اشاره سران فرقه  دوباره به صحنه می ایند ویا ازایران خارج شده خودرا به بقایای فرقه تروریستی رجوی می رسانده وبه کلفتی ونوکری وخدمتکاری مریم قجر درمی آیند  _ این مقاله درکنار مستند سازی این مدعا هشدار به تلاشگران مدنی و دانشجویان درایران را دنبال می کند.چگونه نفوذی  های فرقه رجوی در انجمن ها وسمن ها وسازمان های غیر دولتی را بشناسیم ؟


بقایای فرقه رجوی دارای مشخصات خاصی  می باشند  این مشخصات  قبل از دستگیر شدن وبعد از آن باهم متفاوت هستند 


 قبل ازبه دام افتادن ...1 _بقایای فرفه رجوی  با هرگونه " تلاش سیاسی _ مدنی "مخالف هستند واگر در انجمنی عضو شوند هدف پنهان خودرا عضو گیری وتبلیغ برای فرقه ترسیم  می کنند وازآنجا که خشونتگرا و طرفدارتروریست ها  هستند همیشه عقاید شان همراه با تندروی  نفی دیدگاه  اصلاح طلبی بطور کلی  می باشد وبهمین دلیل است که درا دبیات خود " پروسه اصلاحات " را به توصیف " اصلاح طلبان حکومتی !" فرو می کاهند _ طبیعی است که تروریست ها ماهیتا با هرگونه  اصلاح واصلاحات سر ستیز دارند 


2 _  درفعالیت های خود زیر پوستی ومخفی حرکت می کنند _ گرچه برخی از اوقات با ناشی گری از سمبل ها ونشانه های  این فرقه استفاده می نمایند .


برای نمونه می توان از تشکیل"  انجمن 49 "  در دانشگاه تربیت معلم کرج نام برد 


گرچه  عموم  دانشجویان هموند این انجمن نمی  دانستند که چرا  عدد 49 ( چهل ونه ) برای این انجمن انتخاب شده ولیکن " شبنم مددزاده وآرش محمدی"  چرایی عدد 49 را خوب می  دانستند _ عدد 49 شماره مقرو مخفی گاه زیرزمینی مسعود رجوی معدوم  درقلعه مخوف وساقط شده اشرف بوده است  _در مقر 49 مرکز جلسات مهم آن خائن با زنان عضو حرمسرا ( شورای رهبری ) وافراد بسیار مورد اعتماد برگزارمی گردیده  است .


3 _  تعریف داستان های توام با دروغ ویکطرفه  وترحم برانگیزازگذشته .


سالهاست به کمک دنیای مجازی دسترسی افراد به همه نوع آگاهی های تاریخی میسر شده است و طبعا درچنین صورتی بقایای فرقه رجوی به سوی حذب کسانی می شنابند که یا به مرکز اطلاع رسانی دسترسی  ندارند ویا افرادی ساده وزود باور هستند ( فرقه رجوی ایگونه افراد را صفرصفر می خواند ) 

بنابراین دانشجویان باید هشیار باشند ودرمورد هرادعا از طرف هرکس قبل از پذیرفتن  پژوهش وکنکاش نمایند 


4 _ ایجاد پیوند عاطفی _ عمق بخشیدن دوستی جهت نفوذ دردرون خانواده ها جهت کسب اطلاعات 


بقایای فرقه رجوی سعی می کنند از کم آگاهی افراد سواستفاده نموده به دوستی خود عمق بخشند وازاین طریق بگونه موذیانه ای دردرون حریم شخصی وخانواد گی افراد جهت کسب اطلاعات وجاسوسی وارد شوند _ کنجکاوی در مورد  شغل ومحل کار و مسئولیت افراد فامیل وبستگان " طعمه " ازجمله مواردی هستند که می توان اینگونه نفوذی هارا شناخت .


5 _  مخفی کر دن گذشته جهت به غفلت کشاندن طعمه 

بقایای فرقه رجوی سعی می کنند گذشته خودرا پوشانده ازکنار آن گذر کرده تا باعث حساسیت طعمه نشوند _ فرقه رجوی گذشته نکبت باری درایران دارد _ دست تروریست های این فرقه بخون دست کم 16/000 نفر از مردم ایران وخیانت به کشور آلوده است _ و نفوذی ها تلاش می کنند این گذشته را بپوشانند  و  سابقه احتمالی خودرا مخفی کنند _ برای آزمایش اینگونه نفوذی ها بهتراست  موضوعات نقض حقوق بشر _ سرکوب زنان _ حرمسرا سازی  رهبر فرقه _ خارج کردن رحم وتخمدان زنان وو چنین موضوعاتی رابا انها مطرح کرد _ واکنش این نفوذی ها فوری _ ترک بحث و دروغ شمردن این حقایق خواهد بود 


6 _  جازدن خود بعنوان فعال حقوق بشر ومدافع حقوق زنان 


بقایای فرقه رجوی تلاش می کنند خودرا مافع حقوق بشر وزنان جا بزنند _ درچنین صورتی بازکردن مچ آنها کارسا ده ایست _ کافی است که به نقض فاحش حقوق بشر دراین فرقه بنا بر گزارش سال 2005 سازمان دید ه بان حقوق بشر  تحت عنوان " خروج ممنوع " وخاطرات ده ها نفر از اعضای سابق این فرقه  اشاره کنید درچنین صورتی عامل نفوذی حاضر به بحث وگفتگو نیست وفو را یا بحث را منحرف کرده ویا جلسه   را ترک می کند .


 >>>> گزارش سال 2005 سازمان دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی تحت عنوان " خروج ممنوع "

>>>>>>>>>>>>گزارش کامل سال 2005 دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی  <<<<<<< تغییر چهره بعد از دستگیری ودردوران زندان 


بقایای فرقه رجوی پس از دستگیری ومحکومیت وزندان سعی می کنند از حربه های دیگری برای فریب  وجلب ترحم یگران استفاده نمایند .

الف _ این افراد همانند همه قانون گریزان  خودرا بیگناه ومورد ستم قرارگرفته معرفی می نمایند 


ب _  این افراد به دروغ علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی با سابقه عضویت درفرقه رجوی اعلام می نمایند 


پ _ این افراد باشیادی علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی در برون مرز ( قلعه اشرف لیبرتی .و البانی ) ادعا می کنند 


ت _ محکومین فرقه رجوی درزندان سعی می کنند با مظلوم نمایی ورفتار ترحم برانگیزشفقت  ودلسوزی دیگران را به سوی خود جلب نمایند  ( بازی نقش گدای ترحم ومحبت ) وبهمین دلیل خودرا زندانی سیاسی_ صنفی  معرفی می کنند .


ج _  بقایای فرقه رجوی درزندان برای به  فریب کشاندن دیگران   خودرا با محبت _ انسان _ مداراگر و مخالف خشونت وحتی گاهی غیر سیاسی معرفی می نمایند !


چ _  بقایای فرقه رجوی درزندان تلاش می کنند ضمن سانسور پرونده خود  به دیگران کمک های مختلف  نموده و نظر انها را از تاریخ سراسرخون وجنایت وخیانت این فرقه منحرف و  به سوی محبت های مقطعی خود جلب نمایند _ به کلامی دیگر طبق دستورات فرقه انها درزندان تلاش می کنند با بازیگری ومظلوم نمایی خودرا  از گروه فاصله گرفته وحتی  منتقد فرقه معرفی کنند _ هرگز نباید فریب این ظاهرسازی مقطعی  و " موش مردگی " زمانی آنها را خورد .نمونه آنچه دربالا مورد  اشاره قرارگرفت دررفتار شبنم و فرزاد مدد زاده عضو فعال فرقه رجوی درزمان فعالیت در خارح ودرون زندان .


خانواده تروریست پرور مددزاده 

فرزندان خانواده مدد زاده جملگی جذب فرقه تروریستی رجوی گردیده اند گرچه پدر ومادر این خانواده درزمره  روستا ئیان  ساده وغیر سیاسی  بوده وهستند 

فرزندان خانواده مددزاده به ترتیب سن وسال عبارتند از:  عالم مدد زاده _ فرزاد مددزاده _ شبنم مددزاده _ علی اکبرمدد زاده و مهدیه مدد زا ده 

مهدیه واکبر وعالم مددزاده درسنین نوجوانی وجوانی ازایران به اردوگاه مخوف اشرف منتقل گردیده اند 

مهدیه وعلی اکبر در عملیات " خودزنی فرقه رجوی " جهت ممانعت از ورود ارتش  ونیروهای پلیس عراق به این قلعه مخوف وخود مختار بطور مشکوکی کشته شده اند ( سال 1390 )

عالم مدد زاده  ازجمله زنان بیوه شده حرمسرای فرقه رجوی است که هم اکنون در مقر البانی اسیر است 

شبنم مدد زاده  دانشجوی سابق  دانشگاه تربیت معلم کرج سالها برای فرقه رجوی فعالیت می کرده وبرای تلویزیون این فرقه ازداخل ایران گزارش ارسال می نموده است _ نامبرده همچنین به بهانه اعتراض صنفی از تعادی از دانشجویان  امضا جمع کرده  وبعد با تقلب وشیادی آنرا خود سرانه پای اعلامیه های قلابی حمایت از فرقه رجوی قرارداده وبه مرکز این فرقه درپاریس ارسال کرده است _ فعالیت های شبنم  مدد زاد ه اما زیر نظر نیروهای امنیتی قرارداشته وبهمین منظور دراسفند ماه 1387  مامورین به خانه نامبرده وارد شده واسناد ومدارک زیادی درمورد فعالیت های وی برای فرقه رجوی بدست اورده اند 

مدتی بعد ازاین دستگیری درمدارک شبنم ردپای فعالیت فرزاد مددزاده  که شغل آزاد داشته نیز شناسایی ونامبرده نیز دستگیرمی گردد _ این خواهر وبرادر دردادگاه هرکدام به تحمل 5 سال زندان محکوم می گردند  

در سال 1392 این افراد اززندان آزاد می گردند _ شبنم وفرزاد مدد زاد ه درسال های 93 و95 بعنوان مهره های سوخته فرقه رجوی درایر ان به اروپا ومرکز فرقه درپاریس منتقل می گردند .

شبنم وفرزاد مد دزاده  که درایران با دروغگویی وپنهان کاری خودرا " فعال صنفی _ دانشجویی " معرفی کرده وساده دلان را فریب  داده بودند پس اررسیدن به فرانسه ماهیت پنهان خودرا بروز داده وباعث شرم کسانی شدند که دردوران زندان فریب شیادی های این دو کلفت ونوکر وخدمتکار مریم قجر  را خورده بو دند 

شبنم مدد زا ده مدتی است بازیگر نمایش های مریم قجر ترو ریست می باشد _ اخیرا این فریبکارهمه پرده های دروغ قبلی خودرا کنارزده وخودرا " عضو فعال  ودیرینه فرقه رجوی " معرفی کرده است .

شبنم وفرزاد مدد زاده  هم اکنون درقلعه " اوور " درکشور فرانسه دراسارت بوده واز هرگونه ارتباط با دنیای خارج ودنیای مجازی " محروم " می باشند _ این دو پس از آزادی اززندان درایران گرچه مدتی "  ازاد بوده اند ولیکن اکنون درزندان فرقه به سر می برند "


سخن وهشداری برای  فعالان مدنی و دانشجویان درباره بقایای فرقه رجوی درایران

 دانشجویان وتلاشگران جامعه مدنی 

امروزه با توجه به وجود اینترنت و جامعه مجازی می توان به سادگی درمورد " فرقه تروریستی رجوی " دانش وآگاهی کامل به دست اورد _ توجه داشته باشید این گروه هرگز یک گر وه سیاسی متمدن نیست و یک " فرقه خطرناک است که با ذهن شویی  افکار - انیشه ها و باورهای اعضای خودرا به نفع توهمات رهبر معدوم فرقه تسخیر کرده واز انها یک ربات می سازد 


 نگاه کنید به خاطرات صدها نفر از اعضای سابق  و متخصین شناخت فرقه ها _ چرا فرقه رجوی"یک سازمان سیاسی نیست؟


بهزاد علیشاهی ازاعضای قدیمی وجدا شده این گروه باسابقه 20 سال هموندی پاسخ می دهد >>>>  پژوهش در  دو قسمت د راین آدرس >>> 

  چرا گروه رجوی یک تشکل سیاسی نیست و یک فرقه مخرب ذهن است <<<<

 اکبر ومهدیه مددزاده در عملیات خو دزنی فرقه رجوی درسال 1390 به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند ( ؟ ) 

&&&&&&&&&&&&&

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به زندگی وسرانجام " علی صارمی " عضو این فرقه که سه بار بخاطر فعالیت برای این گروه تروریستی دستگیر ومحاکمه وزندانی وحتی مورد بخشودگی قرارگرفته است _ بااین همه اینفرد تا اخرین روزهای قبل از اعدام همچنان به این فرقه  معتاد و معتقد  بوده وحتی فرزند جوان خویش رابه عراق برده وتحویل انها داده است ( ! ؟ ) 

پیامی هم برای اندک بقایای همچنان بجا مانده فرقه رجوی درایران ( درون  وبیرون زندان )


توجه کنید فرقه رجوی بامرگ سرکرده آن درسال 2015 م جسدی  درسرد خانه محسوب می گردیده   که هم اکنون به خاک مذلت سپرده شده است _  مریم قجر تروریست هم به سه نوع سرطان مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد  پس بخود ائید واز خواب غفلت وتوهم خارج شوید _ مطمئن باشید حتی جنازه همه اعضای فرقه رجوی هم  فرصت چال شدن درایران را پیدا نخواهند کرد ودرهمان اسارتگاه های خود مرده وچال خواهند شد 


پس زندگی _ آزادی و آرامش خودرا  بیهوده به خطر نیاندازید وبدانید که این خائنین درهیچ معادله ای حتی درحد "یک ویرگول ونقطه " هم به حساب نخواهند آمد 

این تبهکاران فقط به اسارت ومردن شما می اندیشند وزنده بودن وزندگی تان برایشان کوچکترین ارزشی ندارد 


من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم  _ توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال ارشیا ارشادی 2017/01/02

 
من وتو وافشاشبنم مددزاده + فرزاد مددزاده + علی اکبر مددزاده + مهدیه مددزاده + عالم مددزاده + خودزنی سال 2009 + مقر49 اشرف,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 353 تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 ساعت: 3:53

قربانیان فرقه رجوی درایران _ از فاطمه مثنی تا مریم اکبری مفرد وزهرا زهتابچی

 

 

 

کودکان وزنان قربانیان اصلی جنگ وخشونت وتروریسم در سوریه _ عراق ویمن می باشند _ جنگ وخشونت   را متوقف کنید 

 

 

 

 

 

زنان  قربانی فرقه رجوی فاطمه مثنی تا زهرا زهتابچی و مریم اکبری منفرد 


ارشیا ارشادی و ماجرای زنان تواب  و متوهمی که همچنان تحت فریب فرقه رجوی قراردارند.

( پژوهش _ 114 ) _ 2016/12/17


مقدمه _ پس از اعلام رسمی وآغاز عملیات ترور یستی فرقه رجوی ازتاریخ 28 خرداد 1360 صدها تن از اعضا و هوادراان این گروه در شهرهای مختلف ایران دستگیر و بعد از امضای تواب نامه به تحمل زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم شدند _طی این دهه ده ها نفر از تروریست  های این فرقه ترور درعملیات ضد تروریستی نابود گردیدند در 19 بهمن 1360 پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی ترور این گروه در شمال تهران ( زعفرانیه ) شنا سایی  وکلیه سران این فرقه ازجمله موسی خیابانی بعلت مقاومت از بین رفتند  واین به معنی پایان حضور سازماندهی شده فرقه رجوی د رایران بود _ علی زرکش جانشین خیابانی هم چند ماه بعد ازایران گریخت واین درحالی بود که مسعود معدوم حضور او را درایران تبلیغ می کرد _ علی زرکش وهمسرش مهین رضایی  که مخالف عملیات تروریستی بودند توسط مسعود رجوی به مرگ محکوم  شد ه ودرعملیات رجوی  _ صدام ( فروغ ) ترورگردیدند _ پایان بقایای فرقه درایران با اخراج مسعود ازفر انسه و حضور او بعنوان مزدور رسمی صدام درعر اق درسال 1365 بطور علنی اعلام گردید _درحقیقت فرقه رجو ی دردهه شصت ازایران ریشه کنی شد و تنها بقایای خانواد ه تروریست ها وتوابان آزاد شد ه این فرقه باقی ماندند _ فرقه رجوی ازآن پس این اندک معدود را که عموما فامیل  و باهم وابسته بودهند درقالب گروه های خانو ادگی سازماند هی نمود _ کل بقایای فرقه رجوی درایران از چند ده نفر تجاوز نمی کردند _ ازسال 1380 بدین سو ومخصوصا درسال 1388 این فرقه همه دار وندارش ر ا فعال کرد وبه میدان فرستاد که تقر یبا همه این فریب خوردگان تواب دهه شصت جملگی دستگیرومحاکمه وبه تحمل زند ان محکوم شدند _ نکته جالب دراین بسیج  فرقه رجوی این بود که تعدادی زنان متاهل ودار ای فرزندان کوچک نیز بد لیل نداشتن نیرو وارد  فعالیت شدند وتعدادی هم بنا به فشار پدران خود که از توابان دهه شصت بودند مجبور به کوشش گرد یدند ( نگار حائری ) که بااین فرقه انس والفتی چندانی  نداشته اند 

دراین نوشتار شرایط چند تن از توابان فعال شده فرقه رجوی خواهم پرداخت که علیرغم داشتن مسئولیت خانواد گی وفرزندان کوچک همچنان  تحث تاثیر شیادی ها ودروغگویی های این فرقه منهدم شده قر ار د اشته ودستگیر ومحاکمه وزندانی شده اند.


لیست بقایای فعال  فرقه رجو ی درایران ( زنان )

 

1 _ عاطفه نبوی  _ این دختر جوان دانشجورا فرقه رجوی در سال 88 فعال کرد _ عاطفه دستگیر وپس از تحمل 4 سال زندان به دلیل فعالیت برای فرقه رجوی آزاد گردید _  مستندات موجود نشان می دهند که این دختر جوان کاملا متنبه شده _ ازفرقه رجوی دل بریده  فاصله گرفته  وبه زندگی طبیعی خود بازگشته است _ 


2 _ شبنم مددزاده ( ازخانواده تروریست پرور مددزاده ) _  این دانشجوی جوان دانشگاه تربیت معلم کرج علاوه بر تاسیس انجمن ( مقر 49 ) در میان اتهامات خود جمع کردن امضا بر ای شر ایط اعتراضی دانشجویان وقراردادن وجعل امضا ها جهت حمایت از فرقه رجوی وارسال آن به مقر تروریستی اوو را دارا بوده است _ شبنم مدد زاد ه درسال 2016 از ایران گریخت وبه پای بوس و خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست شتافت وهم  اکنون درزندان اور زندگی  خفت بار ودوران اسارت خودرا می گذراند


3 _  فرزاد مدد زاده _  این جوان هم درسال 1388 ازجانب فرقه رجوی فعال شد وبه تبیلیغ برای این فرقه پرداخت _ نامبرده نیز دستگیر ومحاکمه وپس از تحمل حدود  5 سال زندان ازایران گریخت وبه نوکری و خدمتکاری مریم قجر تروریست در امد


4 _  نگار حائر ی _ فرزند ماشا الله حائری از توابان دهه شصت که بنا بر تشویق واصرار پدر خود برای این فرقه مدتی فعالیت نمود _ نگار هم دستگیر وپس از تحمل مدتی زندان به اتفاق پدر خویش هردو آزاد گردیدند _ بنا بر اظهار نظر برخی از زندانیان آزاد شده مدنی نگار هیچگونه تمایلی به حمایت ازاین فرقه نداشته و بنا برتشویق پدر خود وارد این ماجراجویی های کودکانه شده است _ امید است که نگار متنبه شده باشد .


5 _  زهرا زهتابچی _  از خانوا ده توابان دهه شصت با  داشتن دوفرزند خردسال وارد فعالیت برای فرقه تروریستی رجوی گردیده است _ نامبرده هم اکنون درزندان به سرمی برد _ سران بی شرف ووجدان فرقه رجوی  به علت نداشتن پایگاه از زنان توااب متاهل و دا رای مسئولیت نگاهداری فرزند هم نمی گذرند و با حماقت وبلاهت اینگونه زنان را فریب داده وفعال می کنند 

 

 

 

سواستفاده فرقه رجوی از نوجوانان _ پریا کهندل 15 ساله کلفت وخدمتکار مریم قجر 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

6 _  مریم اکبری منفرد _ ( از خانواده تروریست پروراکبری  منفرد ) _این زن متاهل نیز با داشتن دو فرزند خردسال وعلیرغم دستگیری ومحاکمه وزند ان پدرش از اعضای تواب دهه شصت ( رضا اکبری منفرد ) به فعالیت وتلاش برای تبلیغ این فرقه منفور درایران روی آورده  که دستگیر ومحاکمه وبه تحمل 15 سال زندان محکوم شده است  


7 _  فاطمه مثنی _  ( عضو خانواده تروریست پرور مثنی ) خود فاطمه از نوجوانان فرقه رجوی دردهه شصت بوده که دستگیر و محاکمه و پس از توبه کردن وتحمل دوسال زندان آزاد  شده _   پدر فاطمه  اسد الله مثنی نام دارد وار بازجویان وشکنجه گران قدیمی وباسابقه  فرقه رجوی  است _ دیگر اعضای این خانواده از تروریست های دهه شصت بوده اند _ شوهر فاطمه حسین صادقی از اعضای فرقه رجوی است واین زن وشوهر علیرغم داشتن دو فرزند خردسال به فعالیت تبلیغی برای فرقه رجوی پرداخته اند که هرد و دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده اند .


چرا گروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه مخرب ذهن است ؟

پژوهشگر بهزاد علیشاهی ازاعضای باسابقه وقبلی فرقه رجوی

>>>>  فرقه تروریستی رجوی رابیشتر بشناسیم <<<<<<


گزارش سئوال برانگیز سایت حامی فرقه رجوی ( هرانا ) درباره فاطمه مثنی 


سایت هرانا که خودرا " مجموعه فعالان حقوق بشر " درایران اد عا می کند از حامیان درسایه فرقه تروریستی رجوی است و طی سالهای گذشته ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان این فرقه ترور بنوعی ازاین تروریست ها حمایت می کند _ هرانا چون یک منبع غیرحرفه ایست ازطریق کانال های مخفی ( عوامل فرقه رجوی ) درکنار انتشار اخبار مرتبط بازندانیان این فرقه درکمال خودرا به نادانی زدن  این افراد فعال بر ای تروریست ها  را " زندانی سیاسی "  جا می زند_ هرانا عموما از اتهامات این اعضای فرقه رجوی نامی به میان نمی آورد  _ مجرمیت آنها را انکار وازاین حامیان وفعالات تروریست ها بعنوان "  متهم به همکاری با فرقه رجوی "  ! یاد می کند  _ متهم خواندن مجرمینی که جرم آنها ثابت ودردادگاه محکوم شده اند  معنایی به جز ناد انی و یا روشن تر "  نفوذ عوامل فرقه رجوی  دراین  بنگاه مدعی حقوق بشرندارد .هرانا ازقول منابع مشکوک   نوشته است مغازه حسین صادقی (  همسر فاطمه مثنی )  در آستانه مصادره قرارگرفته است ! >> اولا :

 مصادره آستانه ودرونی وبیرونی ندارد !_  اگر مصادره شده حکم آنرا انتشار دهید 

دوما _  مصادره این مغازه مورد  ادعا حتی درصورتی که یک درصد درست باشد حتما پایگاه فعالیت فرقه رجوی بوده نه محل کسب و تجارت __ پس یا تمامی ماجرا را تعریف کنید ویا اینکه از دروغگویی های بی شرمانه دست بردارید و افسانه سرایی نکنید .....


نام ومشخصات همه  دار وندار فرقه تروریستی رجوی درایران ( زندان ها ) بنا براعلام سایت هرانا                                            


ریحانه حاج ابراهیم دباغ ( 15 سال زندا ن ) _ مریم اکبری منفرد ( 15 سال ) _ صدیقه مرادی ( 10 سال ) _ بهنازذاکری ( 10 سال ) _ زهرا زهتابچی ( 12 سال )_ فاطمه مثنی ( 15 سال ) _ فاطمه رهنما ( 10 سال )


احمد دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده  ) _ محسن دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده ) _ علی معزی ( اعدام متوقف شده ) _ محمد امیز خیزی ( 20 سال زند ان ) _ سعید ماسوری ( زندان ابد ) _ غلامحسین کلبی ( زندان ابد ) _افشین بایمانی ( زندان ابد)_ سعید شاه قلعه ( زندان ابد ) _ ایوب پرکار  ( 20 سال ) _ پیروز منصوری (17 سال) _ ابوالقاسم فولادوند ( 18 سال ) _ حسین صادقی ( 15 سال ) _ هادی قائمی ( 15 سال) _ سعید سنگر ( 18 سال ) _ جعفر اقدامی ( 10 سال ) _ محمد سیف زاده پزشکان ( 10 سال)_ حسن جوانی ( 10 سال) _ صالح کهندل ( 10 سال ) _ سعید شیرزاد ( 15 سال )_ رضا اکبری منفرد _( 5 سال و6 ماه ) 

 

     همانگونه که مشاهده می شود همه دار وندار فرقه رجوی درایران حدود 30 نفراست _  با این که  افراد " زندانی امنیتی "  محسوب  می گردند ولیکن ازهمه امکانات دیگران  زندانیان حتی بیشتر هم استفاده می کنند _ تعدادی ازاین زندانیان بطور مرتب با فرقه تروریستی رجوی بطور غیر مستقیم درارتباط هستند _ 

بنظر نگارنده اینگونه افراد به انواع واقسام بیماری های روانی مبتلا هستند _ زندانی فرقه رجوی صالح کهندل که دختر 12 ساله خود  پریا کهندل  را درسال 94 ازایر ان به خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست درفرانسه می فرستد آیا آدم عاقلی است ؟   ویا زنان متاهلی که باداشتن فرزندان خردسال برای این فرقه فعالیت می کرده اند آیا از نظر سلامت فکری عاقل هستند ؟ طبیعی است پاسخ منفی است _ پس باید این بیماران را درکنار مجازات تحت درمان قرارداد تا به  سلامتی عقلی _ فکری برسند وگرنه سابقه " فرقه ها وشستشوی مغزی اعضا "  به درستی ثابت می کند که اینها درکنار   مجرم بودن بیمارهستند  وبهمین دلیل پس از آزادی چون همچنان بعنوان  بیمار روحی _ روانی ودرمان نشده اند دوباره به حالت قبلی خود ( فعالیت برای فرقه ) بازمی گردند

 


 آگاهی رسانی ویژه : مریم قجر تروریست در آستانه مرگ قرارگرفته است

 

سیر در نوبت مرگ قرار گرفتن مریم قجر تروریست به روایت عکس ها

 این عکس بدون رتوش _ آرایش وصافکاری متعلق به سال 2007 می باشد

 

 

 

 

این عکس بدون صافکاری ورتوش وآرایش متعلق به سال 2011 مریم قجراست

 


مریم قجر تروریست مدل 2015 _ بدون صافکاری وآرایش 


 

 اخرین عکس مریم قجر با آرایش _ صافکاری با رتوش _ سال 2016

 

نگارنده قبلا درمورد سه نوع سرطان پیشرفته مریم قجر ( سینه ورحم وحنجره )  اگاهی رسانی نمودم _ اخبار تازه رسیده از داخل تشکیلات فرقه رجوی حاکی است که بعد از اعلام خبر سقط شدن مسعود رجوی خائن وخامت حال نامبرده روز به روز بیشتر وبیشتر می گردد _ مریم قجر دست کم دوسال است شیمی درمانی می شود_ این نوع معالجه درحقیقت نگاه داشتن یک جسد برای مدتی نامشخص با قرص وامپول وداروهای مسکن است ولی درمان قطعی نیست _ عکس های جدیدا منتشرشده مریم قجر بطور کامل وروشن وخامت حال اورا نشان می دهد _ وزن او به زیر 40  کیلو  رسید ه  و کچل شده است _ گرچه نگارنده آرزوی دستگیری ومحاکمه این زن جنایتکار و شیاد و خائن را دارم ولیکن  درهمین روزها وماه های آتی باید منتظر اعلام خبر ذلت بار مرگ این زن بدنام باشیم _ به عکس های نامبرده درسال 2007 و2016 کاملا توجه کنید 

 مرگ مریم قجر چه دستاوردی خواهد داشت ؟

 با مرگ  مریم قجر وبه  بدنبال  سقط شدن مسعود رجوی درواقع زمان " دفن جسدی که سالهاست درسردخانه قرار دارد " فراخواهد رسید .

مرگ مریم قجر تنها یک نتیجه مثبت دارد وآن آزادی اسیران این فرقه می باشد _ اسیرانی که برخی از آنها از زمان جنگ ایران وعراق در مناسبات ضد انسانی این گروه تروریستی دربند وزندان می باشند _ پس به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی.......


ارشیا ارشادی 2016/12/18      

 
من وتو وافشافاطمه مثنی + مریم اکبری منفرد + زهرا زهتابچی + عاطفه نبوی + شبنم مددزاده + نگار حائری + فرزاد مددزاده + قلعه اوور + مریم قجر تروریست ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 555 تاريخ : چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت: 14:30

موژان محمد طاهر از گاو های هولن اشتاین پس از اعتراض به ارزانی شیر ایران را به مقصد ترکیه ترک نمود

اعتراض موژان محمد طاهر به ارزانی شیر وخروج از ایران به قصد پناهندگی درترکیه 

ارشیا ارشادی  2016/04/14

 

مقدمه _ موژان محمد طاهر پس از جدایی ازهمسرش تصمیم گرفت ایران را با دختر کوچک خود ترک کند وبهمین دلیل با انداختن عکسی نیمه برهنه  وویدئویی کوتاه در چند کلیومتری برج میلاد دریک کوچه خلوت سعی کرد به بهانه دفاع از حقوق زنان ولی جمع آوری مدرک برای پناهندگی ذست به این اقدام بزند _ موژان پس از وردو به ترکیه فیام کوتاه وعکس های نیمه برهنه خودرا دردنیای مجازی منتشر نمود وهم اکنون درخواست پناهندگی خودرا به کمیساریا درشهر آنکارا تقدیم کرده است _ موضوع خنده دار این است که برخی نشریان وابسته دربرون مرز فورا برای این زن علاف وبیکار شغل وعنوان هنری چون  بازیگر وکارگردان  جعل واختراع نموه اند _ چون عکس وفیلم موژان قابل انتشار نبود از نمونه  ژنریک  آن یعنی گاو هولن اشتاین استفاده شد _ به عکس ها ی مشابه موژان توجه کنید

 

درباره اهداف موژان محمد طاهر  در آینده بیشتر خواهم نوشت 

ارشیا ارشادی 

 

من وتو وافشاموژان محمد طاهر + اعتراض به ارزانی شیر + گاو هولن اشتاین + پناهندگی از ترکیه + سینه های پرشیر + مریم نمازی + بیماران جنسی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 5478 تاريخ : شنبه 28 فروردين 1395 ساعت: 4:31

گفتگوی سایت العربیه فارسی با مریم قجر رجوی درباره مسائل جهان ومسعود رجوی

گفتگوی ویژه  سایت العربیه فارسی با مریم رجوی _ درباره مسائل ایران وجهان ومنطقه و کهکشان ها 


ارشیا ارشادی 2016/04/10

 

فرمانده ثریا  وعلامت پیروزی سقوط قلعه مخوف اشرف سال 1392

 


مقدمه _  مریم رجوی یکی ازمنفورترین زنان  بدنام  جهان است _ این زن زشترو وزشتخو علیرغم همه هزینه هایی که از سرمایه گزاری مزدوری برای صدام صرف نگاهداری خود و تعدادی خدمه وحشمه اش می کند و با توجه به صرف ملیونها دلار که خرج  لابی کردن خرید امریکایی ها واروپایی های  از رده خارج می کند تا آنها رابه نمایش های خود بکشاند _ هیچ شخص وگروه ورسانه ای درجهان اورا جدی نمی گیرد وبهمین دلیل است که مجبوراست هرساله تنها ملیون ها  دلار به رسانه ها کمک کند تا خبری _ گفتگویی ازاو منتشر کنند ( البته  رسانه های عربی ) _ رسانه های غرب حتی برخی از اخبار دروغ درمورد این فرقه را با دریافت دستمزد های کلان به اکراه چاپ منتشر می نمایند ودرچنین صورتی اینگونه رسانه ها  بدون هیچگونه توضیحی از باددآوری جمله : " بنا به گفته شورای مقاومت " نام می برند _ و  بهمین دلیل است که دستگاه تبلیغی این فرقه به سراغ نشریات کم ارزشی چون الجزیره وا لوطن والعربیه  می روندکه فاقد هرگونه اهمیت واعتبار هستند


 _ از سال 2012 درپی ملاقات مسئولین رسانه العربیه فارسی متعلق به عربستان  ودرپی عقد قرارداد همکاری این رسانه با فرقه رجوی وارد مرحله تازه ای شده است وبنا به گزارش های یک گروه 4 تا6 نفره ازاعضای این فرقه درشیخ نشین امارات ( دبی ) مستقرشده و بطور شبانه روزی مشغول جعل خبر _ شایعه سازی _ خبر سازی و دروغگویی می باشند _ ارسایت العربیه فارسی  دنیای رسانه ای بعنوان سایت " متخصص شایعه سازی"  وجعل خبر نام می برند.. ( نگاه کنید به ویکی پیدیا ) 

 

پادشاه عربستان ومسعود رجوی درمیان ز نان حرمسرا ها

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مریم رجوی طی این 13 سال اخیر نه تنها حاضر به گفتگو باهیچ رسانه پارسی زبان نشده است وهمیشه از مونولوگ ( تریبون یک طرفه ) استفاده کرده است  _ بلکه به کلیه مواجب بگیران خود دستور داده تا ازهرگونه گفتگو با رسانه ها ودردنیای مجازی با دیگران خودرای نمایند _ اگر حسن داعی االاسلام عضو فعال فرقه رجوی که برخی از رسانه ها رافریب داده وخودرا نویسنده وپژوهشگر ( ! ) جازده بگذریم _ هیچ ردپایی ازدیگر اعضا وحقوق بگیران این فرقه دررسانه ها پیدا نخواهیم نمود .


واژگان محدود مریم قجر و فرار از گفتگو بارسانه ها  


اگر به ادبیات مریم قجر توجه کنیم این شخص  واژه های اندک ومحدودی جهت مانورگفتاری _ نوشتاری اختیار دارد که  به ساد گی می توان  آنها را لیست نمود _ مریم قجر با بکارگیری این واژه ها تلاش می کند در لباس یک زن  تاحدی باادب ومتمدن اما  خشمگین وپرخاشجو ظاهرگشته وخودرا بجای رهبر فراری فرقه جابزند _ واژه های محدود وتکراری  اینفرد عبارتند از >>>> 


مماشات _ اپوزسیون سازمان یافته _ مقاومت _ اشرف نشان ها _ حامیان مقاومت _ ایرانیان آزاده _سرنگونی _ ایمان ووفاداری _ مقصد نهایی _ رزمگاه لیبرتی _ تی وال _ ضدگلوله _ کمبود دارو_ محاصره لیبرتی _ زمینه کشتار لیبرتی _ کمپ سازمان ملل _ عوامل اطلاعات _ تظاد _ اسلام حقیقی  وچند واژه دیگر

 

 

چهره دیگر مریم قجر _ فحاش _ دروغگو _  شیاد _ دغلکار _ دریده وهرزه نگار 


 برای دیدن چهره واقعی واصلی مریم قجرکافی است به دیگر سایت های اینفرقه مراجعه کرده و به ادبیات نوشتاری  افرادی چون عارف شیرازی  ووو دقت کنید  _ این ناسزا نامه ها با نام های مستعار متفاومت جملگی اثر تهوع آور یک ویا دونفر می باشد که درخانه تیمی " اوور " زندگی می کنند و همه این نوشته های سراسر ناسزا وتوهین ودروغ توسط مریم رجوی بررسی وتائید  می گردند.پس ازاین مقدمه به گفتگوی  ویژه مریم رجوی با گزارشگر العربیه فارسی  توجه کنیم

  یاد آوری _  موارد مطرح شده دراین گفتگو جملگی ازلابلای مونولوگ های مریم رجوی بیرون کشیده  شده وبا چاشنی طنز تدوین شده اند .


گزارشگر : سلام  و  با تشکر ازشما که دعوت  به ا این گفتگوی ویژه را پذیرفتید 

 مریم :  سلام _ منهم ازشما تشکر می کنم که با گفتگوبامن با رعایت خط قرمزها  موافقت کردید 


گزارشگر : شما نام وعنوان های متفاوتی دارید _ مریم رجوی _ مریم قجر _ خانم رئیس مقاومت _ پرزیدنت مقاومت وو دوست دارید به کدامیک شمارا به نامم  ؟

مریم : شماکه خود مانی هستید _ من پرزیدنت مقاومت را ترجیح می دهم _ شیک است _ به لباسم هم می آید درسته ؟

گزارشگر : بله ممنون که  کمک کردید خانم پرزیدنت _ سئوال نخست _ 34 سال گذشته زندگی شما چگونه طی شده  وحاصل ونتیجه گذران این مدت عمر چه بوده است ؟


مریم : من ازسال 1362  که ازایران خارج شده ام تاکنون  24 ساعته مشغول مبارزه بوده ام _ سخته خانم رئیس بودن خیلی سخته _ نتیجه اش هم همینه که می بینید  خانم رئیس برگوزیده به  مقاومت مسعود هستم 

گزارشگر :  منظورم کار مفید است _ آیا طی این مدت برای نمونه یک میخ به یک دیوار کوبیده اید ؟

 مریم : ازاون سئوال های اطلاعاتی بود ها _ ببینم مگه اولند ا واوباما ازاین کارها کرده اند که من کرده باشم ؟

 گزارشگر : نمی دانم ولی فکر می کنم انها قبل وبعد از مسئولیت شان حتماهمیشه  بیکار نبوده اند _ شماچطور ؟

 

 

سرانجام مسعود  رجوی خائن وجنایتکار هم همانند اربابش صدام خواهد بود 

&&&&&&&&&&&

مریم : منهم بیکار نبوده ام _ اول مسئول دفتر مسعود بودم _ بعد زنش شدم _ بعد درسال 1367 دریک روز باشکوه جیغ وداد کشیدم : حمله _  آتش _ حمله _ بعدش هم مسعود گفت توچاره ای نداری باید رئیس جمهور برگوزیده من شوی _ الان هم نزدیک 

30 سال است مشغول ریاست جمهوری کردن هستم _  خیلی سخته حیف که  مسعود که این مسئولیت سنگین را روی دوشم گذاشته وگرنه استعفا می دادم 

 

گزارشگر : شما درگفتگوهایتان از واژه مقاومت ایران ومردم ایران استفاده می کنید _ چه کسی به شما نمایندگی داده است ؟


مریم : خوب معلومه مقاومت ایران یعنی مسعود گور به گور شده ومردم ایران هم یعنی خودم _ ما دوتا نماینده مردم ایران هستیم چه بخواهند وچه نه  _مسعود گفت که تو پرزیدنت مادام العمر منتخب من هستی  برای مردم ایران  دلبخواهی هم نیست واجباری است و مردم مجبورند قبول کنند چون مسعود گور بگور شده یک جاندار معمولی که نیست - دستش به اون بالا بالاها بنده _می فهمی ؟ 

گزارشگر : سعی می کنم _ نظر شماراجع به انتخابات 7 اسفند درایران چیست _ گویا شما تحریم کرده بودبد _ درسته ؟


مریم : قبل ازپاسخ به شما من از دبیر کل ازمان ملل  تقاضا والتماس می کنم تعدادی بیل وگلنگ  و میل بافتنی وکاموا برای بچه هایم درلیبرتی بفرستند تا سرشون گرم بشه _ درباره انتخابات اما باید بگم طبق گزارش بچه های من از ایران اصلا انتخابات برگزار نشده وهمه جا سوت وکور وخلوت بوده ومردم هم همه رفته بودند مسافرت و کسی شرکت نکرده .


گزارشگر :  ولی خبرگزاری های جهان از شرکت مردم با ارسال عکس وفیلم وگزارش حرف دیگری می زنند _ شما نخوانده  وندیده اید ؟

مریم : من به چز به  تلویزیون ورادیو وسایت های خو دمون والعربیه نت وفکس نیوز   به هیچ رسانه ای اعتماد ندارم چون همه این رسانه ها متعلق به اطلاعات رژیم هستند وما سند ومدرک هم داریم که دراینده منتشر می کنیم 

گزارشگر : شما درباره انتخابات 7 اسفند 94 درایران هیچ موضعی نگرفتید غیر از استیونسون و توابان  متعهد به سرنگونی اینها کی هستند وچه کاره اند وچرا جای شما موضع می گیرند ؟

 مریم : تند نرو یکی یکی _  استیونسون واخویدال وپاتریک کندی و جولیانی همه شوهرهای صیغه ای من هستند  و همگی  ساکن اوور _  من  23 سال پیش به مسعود اجازه دادم همه زن های شورا را صیغه خود کند  وحالا هم او تلافی کرد وبمن اجازه داد  زن موقت 30 ساله همه حقوق بگیران خارجی مقاوم  بشوم واین به اون در یعنی من دوجین  شوهر صیغه ای خارجی دارم _ البته مسعود از همان جوانی هم  افسرده بود ومردی نداشت  و من خاطرم جمع بود بخار نداره وکاری ازش یرنمیاد 

این توابان متجاهل  به سرنگونی هم  یک لیست فلابی است 6 تاشون تواب دهه شصت هستند وبقیه هم نام های دروغی وقلابی _ تازه از اون 6 تا هم دوتاشون مردند ورفتند پی کارشون _ چون فرانسه به ما گفته "" خفه خفه""  ماهم ازاین لیست استفاده می کنیم ......

 

شش تن از زنان ناراضی که درقلعه مخوف اشرف به دستور مسعود رجوی به قتل رسیدند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گرارشگر :  صحبت از  مسعود کردید _ اگر ممکن است بگوئید اکنون او کجا ست ؟ زنده است ؟ مرده ؟ درکماست ؟


 مریم :  او ن در به در ازمن قول گرفته  به کسی نگویم کجا مخفی شده ولی زیاد از من دور نیست سمت راست بالا ی همین جایی که ماهستیم یک خودره اون ورترکمی بغل یک خیابون  _ ولش کن اصلا نمی گم _ فقط جایش امن  وچند طبقه زیر زمین است 


گزارشگر : زیر زمین ؟ مثل مقر49 ؟  اوجا چه می کنه این جانور  موذی ؟


مریم :  مسعود اصولا یک نوع  جانور ترسواز تیره  " زیرزمین زیستیان  " است _ در عراق هم درزیرزمین  بدیع و پارسیان و مقر 49 زندگی می کرد _ می گفت هم امن تراست وهم اینجوری همیشه  غایب هستم وکسی دنبالم  نمی گردد و هم ازدست تو مخ آکبند بی عرضه میمون راحت میشم 


گزارشگر :  بسیار شنیده شده مسعود درحالت بیهوشی است ویا با بیماری  های مهلک دست وپنجه نرم می کند وخلاصه درنوبت مرگ قرار دارد _ این ها تا چه حد به واقعیت نزدیک هستند ؟


مریم :  مسعود البته 13 سال است  که سقط شده ولی هنوز چالش نکردیم و وصیت کرده بود در گورستان  دهات" اوور" چالش کنیم وای دولت فرانسه مما شاتگر  می گویید نمی شود " پیف پیف "  جسدش بوگندویش  مردم را آزار می دهد و چخه  و ماهم مجبورشدیم ازیک سال پیش بااین البانی هایی ها وارد مذاکره شویم تا مجوز انتقال بگیر یم _ مدتی است  مشغول ساختن یک مقر49_2  در حومه تیرانا هستیم که  جنازه مسعودرا در 25 متر زیر زمین آن  نگاهداری کنیم .
پایان بخش نخست 

ارشیا ارشادی  2016/04/10 

من وتو وافشاسایت العربیه فارسی + مریم قجر تروریست + سرانجام مسعود + مخفی گاه 49 + مخفی گاه آلبانی + اخراج ازفرانسه ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 1058 تاريخ : دوشنبه 23 فروردين 1395 ساعت: 3:27

زنان فریب خورده و مورد تجاوز جنسی قرارگرفته درتلویزیون من وتو به روایت تصویر

عکس گروهی از زنان فریب خورده ومورد تجاوز ودستبرد جنسی قرارگرفته درتلویزیون صهیونیستی من وتو 

ارشیا ارشادی 2016/03/29

 

من وتو وافشاساغر کثیری + میترا بابک + مرکز فساد + خانواده خلافکار عباسی + هاستلر تی وی + فریب زنان + سالومه + مرجان عباسی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 3816 تاريخ : دوشنبه 9 فروردين 1395 ساعت: 15:32

گفتگوی ویژه با شبنم رئیسی ( برنامه کپی ) از کارکنان سابق وفراری تلویزیون من وتو _ بخش نخست

گفتگوی ویژه با شبنم رئیسی ازکارکنان سابق وگریخته از تلویزیون من وتو ( برنامه کپی ) _ چرا از من وتو فرار کردم ؟ 


ارشیا ارشادی  2016/03/20 

 

 

 

 

 

از درخواست خانم نجیبه ارشادی مادر اسیر عظیم ارشادی در زندان تشکیلاتی فرقه خائن رجوی درکمپ لیبرتی حمایت کنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

مقدمه _ از بدو تاسیس تلویزیون صهیونیستی من وتو درسال 2010 تاکنون 19 نفر از کارکنان زن  این رسانه از این تلویزیون  فرار نموده اند _ دراین گفتگوی اختصاصی برای نخستین بار شبنم رئیسی  علت فرار خود وخواهرش شیدا رئیسی را برای همگان روشن نموده وشرح می دهد _ نگارنده این دفتر درسال 2011 به خانواده های زنان جوان کارکنان من وتو هشدار دادم  که تلویزیون صهیونیستی من وتو مرکز فساد وفحشای خانواده خلافکار عباسی است  و پدر شبنم وشیدا اولین کسی بود که به این هشدار توجه کرد و دختران تحت فرب خودرا اراین مرکز بدنام " صهیونیستی " گرچه کمی دیر ولی  نجات داد .

هشدار به زنانی که نادانسته بهرشکل ونوع با تلویزیون من وتو همکاری می کنند _ هشدار به نوشابه امیری وناهید توسلیان >>> ازخاطرات تلخ مسیح علینژاد درهمکاری با این رسانه درس بگیرید وبا او مشورت کنید ..

 

 

 

این مصاحبه  ویژه ازنامه نگاری نویسنده با شبنم رئیسی  ( مجری کپی )  پیاده وتدوین گردیده است _ باسپاس از شبنم وشیدا رئیسی 

 

گزازشگر : خانم شبنم رئیسی باسپاس ازشما که بااین گفتگو موافقت نمودید _ بفرمائید چه زمانی وارد این رسانه شدید وانگیزه شما از پیوستن به این تلویزیون چه بود ؟ 

 

شبنم : با تشکر ازشما من دسال 2010 به تشویق یکی از دوستان خانوادگی به این رسانه پیوستم وچندماه بعد شیدا هم عضو این رسانه گردید _ انگیزه من از پیوستن به این رسانه فقط کار کردن بود ومن هیچ شناختی از پشت پرده های این تلویزیون نداشتم 

 

گزارشگر : شما چگونه استخدام شدید وشرایط وقرارداد استخدامی شما دراین رسانه چه مواردی را دربر داشتند  ؟

 

شبنم : استخدام من " موقت " ویک ساله بود و طبق قرارداد کارفرما می توانست هرسال قرارداد را تمدید ویا متوقف نماید _ قراردارد  چند صفحه وچندین بند تعهد داشت که ما مجبور به امضا _ قبول و  رعایت آن بودیم .

 

 

گزارشگر : اگر ممکن است برخی ازاین بندها ی تعهد تلویزیون صهیونیستی  من وتو  را برای ما بازگو کنید .


شبنم :  دربندی نوشته شده بود تلویزیون من وتو یک" سازمان وتشکیلات" است و کارکنان نباید از آنچه دراین رسانه اتفاق می افتد  دیگران ا مطلع کنند _ کارکنان حق داشتن وبلاگ وصفحه شخصی دردنیای مجازی را ندارند وسازمان من وتو  خود برایشان صفحه می سازد وتحت کنترل قرار می دهد _  همه باید مسائل ومشکلات خودرا به واسطه ای بنام پانته آ مدیری ومریم تهرانی  به گوش مسئولین ایرانی این رسانه ( مرجان وکیوان ) _ همچنین کارکنان حق اظهار نظر درمورد برنامه هارا ندارند وفقط باید طبق طرح مسئولین عمل نمایند ...

 گزارشگر :   رابطه بین کارکنان  ( طراحان ومجریان ) چگونه بود_ مثلا رابطه تو وشیدا با ساسان سمویی ( کپی ) ؟

 

 شبنم :  درابتدا ما تصور وبرداشت می کردیم این رابطه یک نوع ارتباط همکاری است ولی درادامه متوجه شدیم که این شخص و تیام و کیوان و چند نفر دیگر درپس سو استفاده جنسی  و اززنان ودختران جوان هستند .

 

گزارشگر :  چگونه شما متوجه شدید روابط وشرایط سالمی در سازمان من وتو وجود ندارد  وچه کردید ؟

 

شبنم :  من یک روز اتفاقی دریک وبلاگ خواندم که درسازمان من وتو تلویزیون های مدار بسته مخفی کار گذاشته اند واز لحضات  ومکان های خصوصی قیلم مخفیانه تهیه می کنند مثلا دستشویی ها _ دوش ها وتوالت ها واتاق های تعویض لباس وو _ اول کمی باورش برایم سخت بود  وبایکی ازبچه ها درمیان گذاشتم  این دوست هم قبول نمی کرد ولی من کنجکاو شدم _ تحقیق کردم وبا آزاده حسینی که قبلا از من وتو جداشده بود موضوع را مطرح کردم  و بهرصورت من با نشانی های محل های مخفی کردن احتمالی دوربین هارا که یادگرفته بودم دنبال کردم تا یکی از این نشانه ها را درتوالت خانم ها پیدا کردم _ واقعا یک دوربین بود و عکس وفیلم می گرفت _ دلیل دیگر بدبینی من رفتار ساسان سمویی بود که فهمیدم بدنیال سواستفاده جنسی ازمن وشیداست وبهمین خاطر مارا به خانه اش دعوت کرد که ماالبته نرفتیم ولی رفتارش باما طبیعی نبود ومن وقتی اینها رابا پدرم درمیان گذاشتم ایشان گفت فورا جداشوید وانجا محل مناسبی نیست  و ماهم با مریم تهرانی ملاقات کردیم وگفتیم که دیگر حاضر به ادامه کار نیستیم ....

 گزارشگر : مریم تهرانی کیست ودرملاقات بین شما واین شخص چه گذشت ؟ 

 شینم :  مریم تهرانی معاون مرجان عباسی است و وقتی ما موضوع را مطرح کردیم  اول خندید وگفت شایعه ست ولی چون ما پافشاری کردیم گفت باید گزارش کتبی بنویسید تا من بخوانم  و  رسیدگی کنم .

 

 

گزارشگر : ایا  کلیه مطالب دیده وشنیده هارا  را گزارش کردید ؟ ویا فقط درخواست استعفا دادید ؟

  شبنم : فردای آنروز خود مرجان عباسی مارا به اتاق خود صدا کرد وگفت اما البته دوربین های امنیتی داریم ولی نه انطور که شما ادعا می کنید ولی اگر می خواهید سازمان من وتو را ترک کنید ازاد هستید فقط یک شرط دارد وآن اینکه ما ازشما عکس وفیلم های زیادی داریم که اگر منتشرشوند به زیان شما تمام خواهد شد بنابراین باید تعهد کتبی بدهید که پس ازجداشدن درباره "سازمان من وتو " وهرچه طی این مدت دیده و شنیده  اید را  باکسی درمیان نگذارید .

 سام غضنفری  رابط بین فرقه تروریستی رجوی وتلویزیون صهیونیستی من وتو 

*******************************************************

 

گزارشگر :  ایا شما می دانستید که دریک رسانه صهیونیستی با اهداف خاص علیه مردم وکشورایران همکار ی کردیه اید ؟

 

شبنم :  نه واقعا ما نمی دانستیم منابع مالی این رسانه از جانب چه دولتی تامین می شود 

 

گزارشگر :  آیا شما از خودتان سئوال نکردید درپشت  این رسانه بااین پشتوانه قوی مالی بدون آگهی چه قدرتی مخفی شده است که میلی به آگاهی رسانی درباره خودندارد ؟

شبنم :  ما اقعا جوان ونا آگاه وبی تجربه بودیم  وبهین دلیل بدون تحقیق وبررسی درمورد اینگونه سئوال ها فریب خوریم ووارد این رسانه مشکوک  وپیچیده شدیم 

گزارشگر : آیا شما ازجشن های شیانه که بنا به شهادت  پریسا سحرخیز زندان ومردان متاهل همسرانشان را باهم عوض می کردند قرارداشتید ومی دانستید دراین چشن ها چه می گذرد ؟

 

شبنم  : ما کم وبیش اطلاع داشتیم ولی هرگز دراین جشن های زن عوضی شرکت نکردیم  وفقط درجشن های عمومی شرکت داشته ایم  _ البته ساسان سمویی خیلی اصرارداشت مارا به این مراسم  "زن عوض " بکشانید ولی ما قبول نکردیم .......

 

گزارشگر :  آیا شما می دانستید جنبش صهیونیستی  " جوانان آزاد " به رهبری پانته آ مدیری درپی فروپاشیدن زندگی کارکنان متاهل این سازمان بوده وتاکنون باعث جداشدن افرادی چون مرجان اشتری _ آمنه محمدی _ پریسا سحرخیز_ پریسا ساوچی _ ساناز قاضی زاده  و چند تن دیگر از همسرانشان شده است ؟

 شبنم :  ما جدایی این افراد از همسرانشان را کم وبیش شنیدیم ولی درمورد علت این جدایی ها اطلاعات دقیقی ندارم

 

 

گارشگر : ایا شما می دانستید سازمان من وتو مرگز همجنسگراها _ لزبین ها و بیماران جنسی _ ژنتیکی بوده وهست ؟

شبنم : دراینمورد تا حدی شنیده بودم که امید خلیلی _ رضا اعتمادی _ نداجناب _ سالومه _ میترابابک _ بایک سعیدی وپانته آ مدیری و منصوره حسینی و پوریا زراعتی و مرجان عباسی ومریم تهرانی  بیمار جنسی هسند ..

 

گزارشگر : درباره نمایش " آکادمی گوگوش مسائل پشت پرده آن لطفا هرچه می دانید برای همگان توضیح دهید 

 

 

پایان بخش نخست _  قسمت های آتی را دنبال کنید 

ارشیا ارشادی  2016/03/21 

 

 

من وتو وافشاشبنم رئیسی + شیدا رئیسی + دکترکپی + تلویزیون من وتو + تجاوز جنسی به زنان + دوربین های مداربسته + مریم تهرانی + همجنسگرایان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 6810 تاريخ : دوشنبه 2 فروردين 1395 ساعت: 23:37