من وتو وافشا | بلاگ

من وتو وافشا

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
تائید خبر مرگ مسعود رجوی ونگاهی به 67 سال زندگی خفت بار این تروریست مزدور

 

ساره جوانمردی برنده دو مدال طلای پار ا المپیک ریو 2016

ساره جان متشکریم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

درگذشت دوچرخه سوار المپیک ریو2016 بهمن گلبارنژاد را به خانواده نامبرده ومردم ایران تسلیت می گویم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تائید خبر مرگ مسعود رجوی و نگاهی به 67 سال زندگی خفت بار  این تروریست _ مزدور بدنام وپلید   ( 1327 / 1394 ) .......... 

 

 

 

زندان سازی فرقه رجوی در کشور آلبانی وسکوت  جامعه جهانی !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشاد ی ودنیای تروریست خل وچل بدنامی  به نام  مسعودرجوی خائن 


مقدمه _ سرانجام زندگی خفت بار دیوانه ای خائن ومزدوری  و جنایتکار به پایان رسید وطبق اعلام منبع  موثق " ترکی فیصل " ( رئیس جاسوسان عربستان ) نامبرده احتمالا درگوری در عربستان چال گر دیده است .

و دستگاه تبلیغی دروغزن فرقه رجوی پس از دوماه خفقان وسکوت  درتاریخ 15 سپتامبر پس از نزدیک به دوسال مخفی کاری خبر به درک واصل شدن نامبرده را بطور غیر مستقیم وبا ارسال یک عکس  اعلام نمود _ لازم بیاد آوری است که بنابر اخبار  رسیده بقایای فرقه رجوی مشغول تدوین وطراحی چگونگی اعلام این خبر می باشند  .

اکنون پس از نابودی این خائن تبهکاار بهتراست با  توجه به ادعا های او دردرازای چند دهه گذشته این دوست وهمخون  نزدیک به صدام حسین معدوم را بطور کامل تعریف کنیم .


خلاصه زندگی 

در سال 1325 دریک ده نزدیک به طبس بدنیا امد _ تحصیلات ابتد ایی ومتوسه خود را درهمین منطقه به پایان رساند وبه دلائل همچنان نامشخص راهی تهران شد _ در19 سالگی به گروهک ترور یستی موسو م به " مجاهدین " پیوست _ وبهمین دلیل حداکثر تحصیلات نامبرده دیپلم می باشد و کلیه ادعاهای دیگر دستگاه تبلیغی فرقه رجوی و جاعلان تاریخ درمورد نامبرده دروغ وجعلی است.

 رجوی در این گروهک تروریستی درگر وه تدوین ایدئولوژی فعال بو ده ودرهیچ عملیات ترو ریستی بطور فعال شرکت نداشته است _ نامبرده در تهاجم سازمان یافته دستگاه های امنیتی رژیم پهلوی د رسال 1350 دستگیر می گردد _ دراین تهاجم ضد تروریستی بیش از 90 درصد اعضای درجه یک ودو این گروه به دام نیروهای امنیتی افتاده و راهی دادگاه و  زندان می شوند 

زندانیان هم زمان وهم بند رجوی درخاطرات خود شهادت داده اند که نامبرده ضمن همکاری کامل با ساواک" کروکی محل اختفای سران گر وه " راهم دراستای این همکاری ترسیم نموده است _ مسعود رجوی بنا بر مدارک ساواک با دستگاه امنیتی همکاری کامل نموده و از آنجا که برادرش کاظم رجوی هم همکار"  ساواک در برون مرز " بوده است مورد عفو وبخشودگی حمایونی قرار گرفته وبه زندان محکوم گردیده است _  زندانیان دوران مسعود رجوی درزندان ازاو به نام ا فردی _ بزدل _ ترسو _ قدرت طلب و حتی " سارق " نام برده اند .

در سال 1357 پس از بازشدن درب زندانها مسعود رجوی نیز دردیماه 57 به همراه صدها خلافکار دیگر آزاد شده است 


مسعود رجوی دردوران زندان توانسته تنی چند از اعضای گروهک متلاشی شده ازجمله موسی خیابانی  ومهدی تقوایی  را به دور خود جمع کند _ درسال 1358 نامبرده دوباره نامبردگان سازمان منحل شده بالا را دوباره احیا نموده وخودرا به دروغ پیروان رهبر ان اولیه سازمان جازده اند _ اعضای  گوهک مجاهدین در زندان به چند شاخه منشعب شده اند _ بقایای جان به دربرده این گروه درسال 1354 سازمان رایک گروه ما رکسیستی خوانده  وبا تغییراتی در آرم گروه اعلام موجودیت نموده اند _ این افراد بعدها نام " سازمان پیکار " برخود نها ده و از گروه های منشعب از  مجاهد ین فاصله گرفته اند .

 

 
سرانجام پس از  دوماه خفقان خبری دستگاه تبلیغی فرقه رجوی بگونه ای غیر مستقیم با ارسال این عکس بطور رسمی خبر مرگ مسعود خائن را رسما اعلام کرد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دغلکاری وفریبکاری گروه رجوی بعد از سقوط رژِم پهلوی 

 

 

گروهک رجوی درحالی عقبه خودرا به گروهک تروریستی نابود شده موسوم به " مجاهدین " وصل نموده وخودرا ادامه دهندگان راه بنیان گزاران اولیه معرفی می نموده اند که هرگز حاضر به انتشار کتاب های یدئولوژیک گروه قبلی نگردیده اند که این خود به تنهایی فریبکاری باند رجوی را نشان می دهد .

موضع گروه رجوی دربرخورد با حکومت تازه دوگانه وسرشار از تظاد بوده است _ این گروه درحالیکه درظاهر  به  انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی ورهبری آقای خمینی خودرا بارها متعهد وملزم اعلام نمود ه بود در اعلام مواضع این حمایت را مشروط به موضع ضد امریکایی و انحلال ارتش و تداوم انقلاب ضد امپریالیستی مشروط نموده ودرکنار آن " مخفیانه به جمع آوری _ سرقت وخرید وپنهان کردن سلاح ومهمات " و تعلیمات نظامی گروهی از جواناان تحت نام " ملیشیا  مشغول بود  

_ درحقیقت حمایت گروهک رجوی از آقای خمینی و حکومت تازه  همانگونه که بعدها مشخص گردید " ظاهری وصوری " بوده است .

گروهک رجوی درحالیکه بارها از رهبری وزعامت ایشان نامبرده ولیکن هرگز به پیام ایشان مبنی بر تحویل اسلحه های سرقت شده نگر دید وحتی دراین مورد ضرب العجل دولت اقای بازرگان درمورد تحویل سلاح ومهمات را نادیده گرفت 

 

مسعودرجوی خائن حدود یک سال پیش به درک واصل شده وجنازه متعفن این مزدور به عربستان منتقل ودرمکانی خصوصی چال گردیده است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


فعالیت سیاسی گر وهک رجوی از اواخر سال 1357 تا خرداد 1360 (ورود به  فاز تروریستی ) 

 اعضا وهوادراران گروهک رجوی از اواخر سال 1357 بدین سو در دوجبهه مشغول فعلیت بوده اند 

الف _ جبهه سیاسی 

ازبهمن 1357 اعضا وهوادراران این گروه ده ها ساختمان دولتی وشرکت های تعطیل شده خصوصی و اتاق های د رداخل دانشگاه ها رابه اشغال خود در آو رده و به تبلیغات وعضو گیری در دبرستانها _ دانشگاه ها و کارخانه ها مشغول بوده اند 

ب _ جبهه نظامی 

با فروریزی رژیم پهلوی درب تعداد قابل توجهی از پادگان ها گشوده وتوسط هواداران گروهک های چون رجوی و چپ ها مورد غارت وچپاول قرارگرفت و هزاران قیضه سلاح ومهمات سرقت شده ا توسط فرقه رجوی درگوشه وکنار مخفی گردید _ تشکیل یک گروه شبه نظامی به نام ملیشیا و جمع آوری ومخفی کردن اسلحه ومهمات توسط این گروه را می تو ان جبهه نظامی نام نهاد


شکست کامل گروهک رجوی در فاز سیاسی وبی محلی مردم به این گروهک ها 


گروهک رجوی دررفراندوم فرودین 58 برای گزینش نانم " جمهوری اسلامی " شرکت واز آن حمایت نمود 

گروهک رجوی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت و5 کاندیدا اعلام کرد که تنها آقای طالقانی که نامش  تقریبا در همه گروه ها ازجمله گروهک  رجو ی  بود توانست به این مجلس راه یابد و مسعود رجوی وبقیه کاندیداهایش شکست خوردند

گروهک رجوی  گرچه شرکت در " رفر اندوم قانون ااساسی "   را تحریم نود ولیکن چندی بعد برای انتخابات ریاست جمهوری درچهارچوب همین قانون اساسی " مسعود رجوی " را بعنوان کاندید معرفی کرد !

 

خط خوردن نام رجوی ازمیان 10 کاندیدا دونتیجه دربرداشت _  نخست اینکه _ میزان پایگاه این گر وه به پرده ابهام رفت _  دودم اینکه _ این گروه اعلام کرد هوادار انش به بنی صدر رای بدهند واین اولین چراغ زدن این گر وه برای بنی صدربود که با 11 ملیون بعنوان اولین رئیس جمهور انتخاب گردید .

 مشخص شدن پایگاه ضعیف گروهک رجوی درانتخابات مجلس شورا 

گروهک رجوی درانتخابات اولین دوره مجلس شرکت کرد ودر 20 شهر کوچک وبزرگ کاندیدا اعلام نمود _ مسعود رجوی خود برای کرسی تهران ثبت نام نمود _ بااینکه چندین گروه چپ نما از لیست گروهک مجاهدین حمایت کردند ولیکن ازاین لیست های بلند بالا تنها مسعود رجوی توانست با کسب حدود 500/000 ( پانصد هزار ) به دور دوم راه پیداکند 

درفاصله دور اول ودوم انتخابات مسعود رجوی اعلام کرد " حتی به دست آوردن یک کرسی درمجلس برای ما اهمیت دارد "  در دور دوم انتخابات ارای مسعود رجوی به 300/000 کاهش یاقت و  هیجیک از کاندیداهای این گروه نوانستند به مجلس راه یاند .

رهبری انفرادی به جای رهبری جمعی درگروهک رجوی 

 بنا براسناد این گر وهک ازابتدای تاسیس  قراربود که " رهبری جمعی " ( سانتر الیسم د موکراتیک ) باشد _ کمی بعد از بازتاسیس این گر وه درسال 58 کم کم نام مسعود رجوی برحسته گردد و نامبرده آرام آرام خودرا رهبر این گروه جدید معرقی نمود _ سخنرانی ها ویاوگویی ها وچرند بافی هاوداستان سرای های  این عنصر پلید شیاد در دانشگاه شریف تحت نام " تبیین جهان ! " به روشنی از رهبری این دغلکار براین گروه حکایت دارد .


شکست کامل گروهک  درفاز سیاسی و تهدید مسعود رجوی در دانشگاه تهران 


مسعود رجوی که با عدم مقبولیت از طرف مردم در انتخابات ها روبرو گردید در اردیبهشت ماه 1359 در جمع گروهی چند صد نفره از طرفدارانش  در دانشگاه تهران حکومت را تهدید به عملیات ترور یستی نموده وگفت : وای به رو زی که مشت رابا مشت وگلوله ر ابا گللوله پاسخ گوئیم ! 

 نزدیکی گروه رجوی به بنی صدر وفر یب دادن ریاست جمهوری 

نزدیکی گر وهک رجوی به بنی صدر گرچه درآستانه اولین انتخابات ریاست جمهوری کلید خورد ولی درادامه گفتگوهای پنهانی این دو باعث حمایت گر وهک رجوی از بنی صدر در مراسم 17 شهر یور میدان شهدا _ مراسم 22 بهمن درمیدان آزادی ودرنهایت شرکت فعال و علنی هوادران این گر وه در سخنرانی 14 اسفند 1359 بنی صدر  در دانشگاه تهران تداوم ورسمیت یافت _با  درگیری دراین مراسم بین طرفداران بنی صدر وحزب جمهور ی اسلامی و هوادران رجوی کار بالاگر فت چراکه اقای خمینی ودیگر مسئولین از این نزدیکی خرسند نبوده انرا با دقت پیگیری می کردند .


ماجرای برکناری قانونی رئیس جمهور توسط اکثریت اعضای مجلس و مخفی شدن بنی صدر درخانه های تیمی گروه رجوی 


اقای خمینی در 20 خر داد 1360 رئیس جمهور را از مقام اهدایی" فرماندهی کل قوا عزل نمود"

عزل بنی صدر راه رابرای برسی صلاحیت او توسط نمایندگان مجلس باز نمود _ د راین جا بود که گروهک رجوی در 28 خرداد 1360 دراعلامیه شماره 25 خود اعلام کر د  که " وارد فاز نظامی " ( در گیری با نظام ) شده است .


راه پیمایی نیمه مسلحانه 3000 نفر از هواداران گروهک رجوی در30 خرداد 60 


درروز 30 خرداد 1360 گروهک رجوی یک راه پیمایی حدود سه هزار نفر از هواداران خودرا از دانشگاه تهران به بهانه حمایت از بنی صدر سازماندهی نمود واین درحالی بود که کشور ما تحت اشغال ودرگیر جنگ با متجاوزین حز ب بعث عراق بود _ طبیعی  است که در زمان جنگ درهمه کشوها " حالت فوق العاده "  اعلام شده وهرگونه  راه پیمایی ممنوع است 

فرقه رجوی درحقیقت بااین  راه پیمایی غیر قانونی می خواست ورود خود به فاز نظامی را با بهانه حمایت ازبنی صدر اعلام نماید _ راه پیمایان درنزدیک میدان فر دوسی توسط نیروهای امنیتی متوقف گردیدند و  در گیری بین طرفین اغاز گردید  _ دراین درگیری خسار اتی به اموال همگانی وارد شد و گروهی از  تظاهر کنندگان با زداشت وبقیه متفرق شدند _ از دستگیرشده گان چاقو _ موکت بر و آلات برنده به دست آمد که نشان از تصمیم و  سازماندهی شده برای درگیری حکایت می نمود  .


این  راه پیمایی غیر قانونی درحالی انجام شد که نمایندگان مجلس شورا مشغول بحث وبررسی صلاحیت ر ئیس جمهو ر بودند 


سرانجام دررور 31 خر داد  1360 اکثریت نمایندگان مجلس شورا رای به عدم صلاحیت بنی صدر وبرکناری نامبرده دادند 


ازر وز اول تیرماه 1360 عملیات تروریستی گر وهک رجو ی آغاز گردید ودر7 تیر 1360 این گر وه ترو ریستی بمبی قوی درکنار د فتر حزب جمهوری اسلا می منفجر کر د که باعث کشته شده ده ها نفر از مسئولین کشور ومجروح شدن گر وه قابل توجهی از مر دم عادی گردید _ درروز 7 مر داد 1360 مسعود رجوی وبنی صدر پس از ربودن یک هواپیمای سوختگیر ی به خلیاانی   سروان معزی ازایران گریخته ووارد فرودگاهی نظامی درحومه پاریس گر دیدند وچنین شد که ر یاست جمهوری بنی صدر و حضور سیاسی گروهک رجو.ی در ایر ان پایان یافت .


چگونگی تشکیل وفروپاشی شورای مقاومت رجوی _ بنی صدر 

مسعود رجوی وبنی صدر با عنوان قلابی "  رئیس جمهور ونخست وزیر " ! پس از وردو به فرانسه تشکیل شورای مقاومت  را اعلام واز منتقدان حکومت خواستند به این شورا بپیوند ند  _ گرچه د رابتدا چند گروه وچندین شخصیت ایرانی به این شورا پیوستند ولی خیلی زود از شگرد رجوی خلافکار آگاه شدن وصفوف این شورا  راترک کردند و این شورا پس از حدود یکسال عملا ازهم پاشید .

ازدواج اید ئولوژیک فیروزه بنی صدر ومهریه او 

 درزمان نز دیکی ومخفی شدن بنی صدر د رخانه های تیمی _ ترور یستی ر جوی بنی صدر مخلوع دختر "19 ساله خود فیروزه "  رامجبور کرد تا به عقد مسعود ر جوی جنایتکار د ر آید _ مهریه این ازدواج از طرف بنی صدر " آزادی واستقلال ایران "  ! تعین شد ه بود _ ازدواجی که خیلی ز ود منجر به جدایی گر دید و سرانجام مهر یه " فیروزه هم هنوز مشخص نیست ! " ... مسعود رجوی د رسال 1365 پس از ملاقات با طارق عزیز واخر اج از فرانسه با جمعی از نزدیکانش به عراق منتقل شد

وسر انجام مسعود رجو ی خائن در سال 2015 طبق  اطلاعات ترکی بن فیصل به مرگ فیریکی د چار گردید  وبه درک واصل شد...

پس از این  مقدمه کوتاه نگاه به تاریخ مسعود رجوی رابنا برسخنان _ مستندات _ خاطرات و موضع گیرهای وی تعریف کنیم 


 شناخت اعتقاد ات و ز یر وروکرن تفکرات عجیب وغر یب  مسعود رجو ی معدوم  


جهان بینی و اید ئولوژی مسعود رجو ی را بنا بر شواهد ومستندات  هیچگونه " نمی توان تعریف نمود " 

ایدئولوژی مسعود ر جوی ترکیبی و التقاطی است و هیچ چهارچوب  مشخصی ندارد 


مشخصات شخصیت فردی  مسعود رجوی معدوم 

رجوی شخصی >>>  بی سواد _  بزدل  _ د روغگو _ فریبکار _ شیاد _ پاچه خوار _ خود بزرگ بین _ تبهکار _ خلافکار _ سارق _ جلاد _ آدمکش _ بی ترحم _ مفتری _زنباز _ انسان ستیز _ قانون گریز _ ضد زن _ دغلکار _ حراف _ مخ اکبند  بود  که برای تزریق اندیشه های شترگاوپلنگی خود  به مشتی افراد  ناداادن ونا آگاه حاضراست از همه کس وهر ابزاری استفاده نماید . جهان بینی مسعود رجوی به " آش شله قلمکار _ ترشی لیته ومعجونی مضر  "  شباهت دارد برای شناسایی  تفکرات این شیاد معدوم اگر بخواهیم آنها را  بعنوان یک ترکیب  غذا تعریف کنیم  باید  آبگوشت _ چلوکباب _ آش رشته _ ماکا ر ونی _ قورمه سبزی _ خورش قیمه ووو   راباهم قاطی کنیم ! 


مسعود رجوی شیاد و فریبکار برای سرهم کردن افکار وعقاید مالیخولیایی  خود مجموع عقاید>>  مارکس _ هیتلر _ مائو _ لنین _ کیم ایل سونگ _ پل پت _ انورخوجه _ استالین _ پیامبر اسلام _ امامان شیعه _ نیچه _ عیسی _ موسی _ مصدق _ امیرکبیر _ موسولینی _ بن لاد ن _ ملامحمد عمر وهرکه را که از او کلامی _ جمله ای یادگرفته درهم مخلوط می کرد  !


مسعود رجوی در اواخر سالهای حکومت خود بر اعضای نا آگاه و شستشوی مغزی شده درقلعه مخوف ومحصور اشرف  حتی پارا از این هم فراتر نهاد ودر " بحث امام زمان خودرا " امام زمان " نیز معرفی کرده واز اعضای فرقه درخواست کرده جایگاه اورا به رسمیت بشناسند ! 


جامعه آرمانی مسعود ومعدوم  و مفلوک  


گرچه نمی توان جامعه آر مانی آن  شیاد مفقود مفلوک را به درستی ترسیم نمود 


ولیکن با توجه به سخنرانی های ر ذیلانه وپوچ و.بی محتوای او درطول بیش از دوددهه در قلعه محصور اشرف اینگونه نظر داد که جامعه آرمانی او همان حکومت فردی وی در " قلعه  مخوف اشر ف " بوده است که البته علیرغم تلاش هایی که  انجام داده  نتوانست به ایده آل های خود برسد چراکه شرایط ایده آل او برپایی " یک دیکتاتوری مخرب استا لینیستی  " در آن قلعه متروک  بود که حتی درمحیط بسته و ممنوعه اشرف نیز  قابلیت پیاده شدن  نداشت 

 رجوی بسیار کوشید  تا با محکم کردن بند وزنجیر فکری بردهنیت چند هزار نفر آنها رابه بردگی محض فکری بکشاند _ ولی نتیجه شکست بود  ودیدیم که هز اران ساعت  پرت وپلاگویی های او در آن قلعه متروک وخود مختاراشرف وستم تشکیلاتی و شستشوی مغزی  و شکنجه وزندان وحکم اعدام های او  هیچ نتیجه ای در برنداشت وبهمین  دلیل  از سال 1367 وبعد از عملیات خودز نی فروغ تاکنون دست کم 2000 نفر ازتشکیلات فرقه و  باند مخرب ترور یستی  او گریخته وپای به دنیای آزاد گذاشته اند که این خود بهترین گواه شکست های زنجیری ای نامبرده می تواند باشد ..


بیماری هاوناتوانی جنسی مسعود رجوی وزن ستیزی وماجرای حرمسرا سازی 

اتاق مخصوص تماشای  مسعود  رجوی معدوم  در قرارگاه 49 درقلعه اشرف 


مسعود رجوی بنا بر خاطر ات کسانی که اورا از نزدیک می شناخته اند و سوابق قلعه اشرف" د ارای عقده ها وناتوانی جنسی بود " _ این شیاد چون خود نمی توانست دارای همسر بوده و اززندگی زناشویی لذت ببرد بعد از شکست خفت بار فروغ دستور داد همه مرد ان متاهل زنان خودرا تحت عنوان " انقلاب ایدئولوژیک " طلاق بدهند واین مقدمه حرمسرا سازی " وی بود  
 بنا برخاطرات یکی ازاعضای جداشده مسعود رجوی در " قرارگاه 49 دراشرف " یک سن نمایش در ست کرده بود وگروهی از زنان ومردان را مجبور می کرد روی تخت آن صحنه " روابط جنسی " انجام دهند وخود او دراتاقی دیگر این صحنه هارا نگاه می کرد ولذت می برد !

چند تن از زنانی که رابطه نزدیک با رجوی داشته  اند از عدم توانایی جنسی نامبده سخن گفته اند _ بنابر اطلاعات موجود همچنین " مصطفی رجوی " فرزند مسعود نیست و حاصل زندگی درخانه  تیمی زعفرانیه می باشد و پدرش اینفرد نیز تروریست معدوم "موسی خیابانی " معرفی شده است _ لازم بیاد آوری است این جو ان اسیر از این موضوع آگاهی یافته واز منتقدان مسعود رجوی بوده ومی باشد و طی 13 سال گذشته این فرد تحت نظر شدید درقلعه اشرف ولیبرتی بوده وهم اکنون هم در یک مکان مسکونی در  کشور آلبانی تحت نظر دائم قراردارد .

 

 چگونگی واسطه گری مریم قجر در ساخت حرمسر از پایگاه بدیع تا کاخ پارسیان

 

گرچه ساختن " حرمسر ایی اززنان اسیر " طرح ونقشه خود مسعود معدوم بوده است ولیکن مریم قجر د رساختن این حرمسرای بزرگ " نقش مهمی " ایفا کرده است _ درواقع مر یم قجر چون می دانست که مسعود رجوی معدوم توانایی جنسی ندارد با حرمسراسازی نامبرده کاملا موافق بود و زنان  را تشویق به پیوستن به این حرمسرا می نمود _ مسعود رجوی تصمیم داشت تمامی حدود 750 زن فرقه را درظاهر هم که شد ه به عقد خود درآورد ولی حمله امریکا به عراق دراین پروسه خلل ایجاد کرد وتا سال 2003 بین 350 تا 400 زن به عقد این بیمارجنسی در آمدند .

حرمسر ا ابتدا از قرارگاه بدیع قسمت ویژه شروع شد ودرادامه صدام برای این پروژه مزدورش " کاخ پارسیان " راساخت _ بنای کاخ پارسیان طوری ساخته شده بود که تقریبا همه زنان حرمسر ا در آن اتاق و امکانات مستقل داشتند ( نوع مدرن ومجهز قلعه ... درزمان پهلوی ) _ وسرانجام محل سوم ویژه برای  عیش  وعشرت مسعود معدوم " مقر49 " دربخش ممنوعه ای از جهت تردد درقلعه اشرف بود که تنها زنان بسیار نز دیک ومورد اعتماد رجوی حق نزدیک شدن به آنرا داشتند 


فیلم مقر 49 دراشرف پس از سقوط >>> مقر 49 محل امن زیر زمینی برای امنیت و خوشگذرانی مسعودخائن <<<<<<>>> لازم به یاد آوری است که ادعای انتقال مسعود رجوی از اشرف به کمپ لیبرتی دراین ویدئو یک گمانه زنی غیر مستند است وواقعیت ندارد  مسعود رجوی معدوم در سال 2007 توسط ارتش امریکا به کشور اردن قاچاق گردیده است .


ماجرای حوض کوثر ورقص ر هایی 


مسعود رجوی دستور داده بود حوضی تخت نام " حوض کوثر " در فلعه اشرف بسازند _  ز نان مطلقه منتخب برای حرمسرا قبل از " رقص رهایی "عریان شده  وارد این حوض می گر دیدند تا تمامی " خطاهای جنسی شان " ( از دواج ) پاک گر دد !

 

پایان بخش نخست - دربخش آتی افکار _ عقاید و ادعاهای این جنایتکار درطول بیش از دودهه در قلعه مخوف اشرف تا سقوط این اسارتگاه را مورد بررسی قرارخواهم داد......

ارشیا ارشادی 2016/09/18

 

من وتو وافشامرگ مسعود رجوی + ترکی بن فیصل + شهرکورک در ایرلند + دفن درعر بستان + دعوت فیصل از مریم + تخلیه لیبرتی + کمپ آلبانی + اسرای جنگی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 457 تاريخ : يکشنبه 28 شهريور 1395 ساعت: 14:47

فراربقایای فرقه رجوی ازعراق ودرتیررس قرارگرفتن پیگرد قانونی جنایتکاران دراروپا

 

 

استاد کیوان کلهر شایسته قدردانی وسپاس _ قدرش رابیشتر بدانیم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

فرارخفت بار بقایای فرقه رجوی از عراق ودرتیررس قرارگرفتن پیگرد قانونی جنایتکاران  در اروپا 


ارشیا ارشاد ی ودنیای تروریست های خل وچل 26 _  2016.09/10


آخرش  هیچی به هیچی >>>  هیچی به هیچی _ هیچی به هیچی _ آخرش هیچی به هیچی <<<<<<


مقدمه _ حدود دوماه پس  از اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن توسط ترکی بن فیصل درنمایش فرقه رجوی دیروز (دهم سپتامبر2016 ) آخرین بقایای فرقه رجوی شامل 280 اسیر کمپ حریه ( لیبرتی ) راترک وباشتاب از کشور عراق گریختند _ این تحول ضمن اینکه خبر خوشی برای خانواده های اسیران فرقه رجوی می تواند باشد چند نتیجه مثبت به همراه دارد که دراین نوشتار بدان خواهم پرداخت _ قبل از ورود به بحث درابتدا به اعلام رسمی خبر مرگ مسعود رجوی از طرف ترکی بن فیصل توجه کنیم >>>>>   ترکی فیصل گفت :  مریم رجوی الذوح المرحوم مسعود الرجوی ( دوبار پی درپی )  <<<<


تخلیه وتحویل لیبرتی وفراربقایای فرقه رجوی چه نتایجی راباخود به همراه دارد ؟


نخست _  دلیل دیگری برتائید خبر  مرگ مسعود رجوی 


بنا بر ده ها سند وتحلیل وخاطره وشهادت اعضای سابق فرقه رجوی  مسعود معدوم تازنده بود مخالف ترک خاک عر اق بود و این پهلوان پنبه بزدل وبیمار متوهم خیالاتی  معتقد بود که : اشرف کانون استراتژیک است _ از سانتی متر به سانتی متر اشرف دفاع می کنیم _  اشرف سر تشکیلات است _  اشرف بایستند دنیا خواهد ایستاد _ چو اشرف نباشد تن من مباد _ کوه بجنبد اشرقف نمی جنبد _  رزمگاه لیبرتی _ پلی از لیبرتی به تهران  ووو .. واین درحالی بود که بقیه سران فرقه  کمپ موقت آوارگان لببرتی  این کمپ را " زندان لیبرتی " می نامیدند ! 

مریم قجر ازسال 2009 تا 2015  یعنی مدت 8 سال عجز ولابه والتماس به امریکا وسازمان ملل ده ها بار تقاضاکرد " نیروهای امریکایی _ کلاه آبی " محافظت از اشرف ولیبرتی رابعهده بگیرند _ اوهمچنین ده ها بار با گردن شکسته التماس وتمنا کرد که " کمپ موقت لیبرتی " بعنوان کمپ کمیساریایی سازمان ملل به حساب اید ! _ محاصره لیبرتی پایان یابد ووو ! 

همه اینها بخوبی نشان می دهد که مسعود رجوی معدوم موافق ترک عراق نبود و آرزو داشت بقایای فرقه درعراق کشته شوند تا او " برلیست  نام ونشان  جنازه های فرقه بیافزاید " مسعود رجوی بارها گفته بود که برای سرنگونی رژیم تعد اد "313 تفر برای او کافی است " وبهمین دلیل " یکان 313 فدایی را تشکیل داده بود !  فرقه رجوی  وقتی بافشار دولت امریکا وعراق وسازمان ملل روبروشد تصمیم گرفت بطور قطره چکانی افراد منتخب را 20 نفر تا 50 نفر ازعراق خارج کند وچنین شد که از سال 2012 تا 2015 یعنی 4 سال تنها یک چهارم ساکنین لیبرتی به آلبانی منتقل گردیدند _ این روند انتقال اما از اواخر سال 2015 شدت گرفت و ظرف کم تراز یک سال سه چهارم ساکنین لیبرتی به البانی منتقل شدند که اخرین گروه شامل 280 نفر بود واین دگرگونی بخوبی نشان می دهد که مانعی به نام " مسعود رجوی " بهرشکل ونوع ممکن از سراین راه برداشته شده است واین می تواند دلیل بسیار روشنی از مرگ این خائن جنایتکار فراری باشد .


دوم  الف _   انحلال تشکیلات فرقه رجوی و سازمان تروریستی موسوم به مجاهدین 


1 _  درسال 2010 نماینده دولت امریکا " توماس جی باتلر " درگفتکو با سران فرقه رجوی از آنها خواست که رسما " سازمان مجاهدین " را منحل اعلام نمایند .

2 _  مریم عضدانلو پس از فرار ازعراق تا د وماه پیش در سخن پراکنی های یکرفه اش هیچ گاه اشاره ای به نام " سازمان مجاهدین " نکرده وتنها از آنها بعنوان ساکنین اشرف _ لیبرتی _ ورزمندگان آزادی و اشرفیان  نام برده است که این خود دلیل دیگری به انحلال غیر رسمی این فرقه تروریستی می تواند باشد 

3 _  مقامات رسمی  دولت های امریکا ازسال 2003 بدین سو هیچگاه درسخنان خود درباره این گروه نامی از " مجاهدین " به میان نیاورده واز آنها رابه نام " ساکنین اشرف ولیبرتی " نامیده اند 

4 _ سازمان ملل وکمیساریا امور پناهندگان و یونامی نییز درسخنرانی ها ونوشته های خود از اعضای این گروه درهمه جا بعنوان ساکنین کمپ ( the resident of kamp ) نام برده اند .

5 _ اعلام خبر رسمی مرگ مسعود رجوی از طرف ترکی فیصل  درحقیقت خود بهترین دلیل انحلال سازمان می تواند باشد زیرا " سرانجام مسعود رجوی بعنوان رهبر فرقه به وجود سازمان وتشکیلات موسوم به مجاهدین گره خورده و چنین است که حذف یکی از این دو بطور خودکار به معنی نابودی دیگری است .

6 _ مریم عضدانلو طی 13 سال گذشته تنها برصفت موهوم و بدون وجود حقیقی " شورای ملی مقاومت " تاکید کرده است که درحقیقت وجود خارجی ندارد ونام مستعار " فرقه رجوی " است واین خود دلیل دیگری بر انحلال سازمان می تواند باشد 


شورای قلابی مقاومت را بیشتر بشناسیم  ایرج مصداقی >>>>

مصداقی : شور ای مقاومت نام یدکی فرقه رجوی است     <<<<<<

 


سو م  الف _  انحلال تشکیلات فرقه رجوی وآزادی وفرار  تعداد قابل توجهی از اسیران در آلبانی 


هم اکنون با تخلیه کمپ لیبرتی بیش از 2000 نفر از ساکنین آن کمپ به کشور آلبانی منتقل گردیده اند _ گرچه سران فرقه تلاش می کنند تا آنجا که بتوانند جلوی فروپاشی فوری تشکیلات را با ایجاد خانه های محصور ودور نگاه داشتن افراد از جامعه سد نمایند ولیکن حفظ تشکیلات فرقه ها تنها درمحیط های محصور وکاملا بسته همانند اشرف ولیبرتی ممکن است وسران فرقه  نمی توانند اینگونه محیط هارا درکشور آلبانی ایجاد نمایند چراکه  : 

اول _  این افراد درچند مجتمع جدا ومحصور آپا رتمانی  سکونت داده شده اند که با اشرف ولیبرتی تفاوت بسیار دارد 

دوم _   تعدادی ازاین افراد درپی فرصتی برای " فرار ازاین فرقه " بوده وهستند 

سوم _  تعداد  قابل توجهی از خانوا ده های اسیران درپی  ایجاد " کانال مطمئن " جهت ارتباط با اعضای اسیر خود در فرقه رجوی هستند ومسئولین البانی نیز قول همکاری دراین زمینه داده اند 

چهارم _  کشور آلبانی در بخشی از قاره اروپا قراردارد وطبعا فرقه رجوی تحت نظر دولت آن کشور و رسانه ها انجمن های حقوق بشری قراردارد وچنین است که  سر ان فرقه رجوی همانند اشرف ولیبرتی نمی توانند افراد را " زندان _ شکنجه و به قتل  رسانده ویا آنها را مقطوع النسل نمایند " 

 پنجم _  تشکیلات فرقه رجوی همچنان اشرف ولیبرتی نمی تواند افراد را دردرازمدت از ارتباط با دنیای آزاد و خارج از تشکیلات محروم نماید بنابراین درآینده نزدیک ارتباط این اسیران با دنیای آزاد متصل خواهد شد که این خود مقدمه جدایی وفرار تعداد قابل توجهی از اسیران می تواند باشد . .

 

ششم _ بنا بر اخبار رسیده از آلبانی سران فرقه رجوی طرح " آزادی کنترل شده "  اعضای ناراضی را دردست اقدام دارند که بنابراین  طرح اینگونه افراد ر ا بگونه ای آرام  " پس از گرفتن رضایت نامه وتعهد سکوت بعد از جدایی " آزاد خواهد کر د


چهارم االف _ _ قاچاق تروریست های قاتل مردم ایران به آلبانی فرصتی مناسب برای تحت پیگرد قراردادن آدمکش ها 


بنا بر اخبار منتشرشده به دلایل فعلا نامشخص   دولت عراق علیرغم تحت تعقیب قضایی بودن 70 نفر از تروریست ها وقاتلات مردم عراق وایران از خروج این جانیان متاسفانه " ممانعت بعمل نیاورده و آنها  را دستگیر نکرده است " دلیل این مجوز فراردادن مسئولین عراقی باید توسط مسئولین قضایی ایران مو رد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد  چه عامل ویا عواملی دراین " قاچاق تروریست ها با نانم ونشان جعلی " دست داشته اند .

موضوع مهم دیگر این است که هم اکنون عوامل جنایت وکشتار _ فرماندهان ترور فرقه رجوی "  درتیررس مناسب تر " تحت پیگرد قرارگرفتن دراروپا هستند و لذا مسئولین ایران باید قبل از قاچاق این افراد به فرانسه ودیگر کشورها انها  را در آلبانی به چنگ قانون بیاندازند _ دستگیری ومحاکمه این جنایتکاران به اتهام جنایت سازمان یافته علیه بشریت " در دادگاه های بین المللی بهتراست با جدیت پیگری شو د .


پنجم الف _  تاثیر کار جمعی خانواده ها واعضای سابق فرقه رجوی در به دام قانون انداختن سران فرقه 


از آنجا که همیشه کارجمعی می تواند توام با موفقیت بیشترباشد لذا خانواد ه های اسیران واعضای سابق بهتراست با سازمنددهی ومدیریت دریک تلاش جمعی  شرایط مناسب را جهت به دادگاه کشیدن سران فرقه رجوی دنبال نماید همانند این نامه به نخست وزیر استرالیا جهت تثبیت وتداوم نام فرقه رجوی درلیست سیاه تروریست ها " کوشش وجدیت نمایند که بی شک نتیجه بهتری خواهد داشت .

 نامه سرگشاده 505 نفر از اعضای سابق ومنتقدین فرقه رجوی به نخست وزیر استرالیا >>>>  نامه سرگشاده 505 نفر به نخست وزیر استر الیا <<<<<

 

ششم الف _ ماجرای برخورد ضد انسانی امریکا وکمیساریا با گروهی  جداشدگتن فرقه رجوی درعر اق 

 

درسال 2003 پس از اشغال عراق امریکا کمپ مزدوران صدام ( اشرف ) را محاصره نموده واز اعضای فرقه خواستند تسلیم شده واسلحه های خودرا تحویل نمایند و چنین شد که این کمپ بطور موقت تحت حفاظت اشغالگران امریکایی قر ار گرفت _ دولت امریکا که اطلاعات زیادی در مورد برخورد سران فرقه با ناراضیان وافراد خوهان جدایی ازاین گروهک تروریستی بود اعلام کرد کسانی که می خو اهند از صفوف فر قه خارج گرد ند  خودرا معرفی کنند که درنتیجه حد ود 1000 نفر ازاین گروه جداشد ند _ امریکا این جداشدگان را دریک کمپ موقت درنزیکی قلعه اشرف بنام تیف ( TIPF ) بطور موقت اسکان داد تا بعدا آنها ر ا تحت نظر کمیساریا وصلیب سرخ به خارج ازعراق منتقل نماید _ کمپ تیف شرایطی غیر انسانی برای جداشدکان داشت واین گروه از دوطرف تحت فشار امریکایی ها وسران فرقه رجوی قرارداشتند وسرانجام این اردوگاه کار اجباری نیروهای امریکایی درسال 2007 کاملا تخلیه و تعطیل گردید _  طی این مدت حدود  85  درصداز  جداشدگان به  ایران بازگشتند وگروهی هم با تحمل مشکلات فراوان توانستند خودرا به اروپا و سایر کشورها بر سانند _ حدود 100 نفر که خواهان انتقال به اروپا بودند توسط کمیساریا به شهر دهوک عراق منتقل وبه حال خود رها شدند _ متاسفانه  کمیساریا وامریکایی ها که سران فرقه رجوی نز دیک شده بودند دست ازحمایت این افراد برداشتند وبر  قول وتعهد خود نسبت به انتقتال این افراد عمل ننمودند .

 

هم اکنون 84 نفر ازاین جداشدگان فرقه رجوی پس از گذشت 13 سال همچنان درعراق بلاتکلیف هستند ودر شرایط سختی بسر می برند _ مدافعان راستین حقوق بشر باید صدای این اعضای سابق فرقه رجوی ر ابه گوش امریکا _ سازمان ملل _ کیسار یای امور پناهجویان برسانند  تا این گروه ر ها شده  ازچنگال فرقه رجوی ازاین بلاتکلیفی نجات یابند .

 

خاطرات محمد کرمی عضو جداشده فرقه رجوی از کمپ تیف ( TIPF)

>>>> برخورد ضد انسانی امریکایی ها با جداشدگان از فرقه رجوی درکمپ تیف


یک خبر ازدرون تشکیلات فرقه رجوی در فرانسه 

 

بنابریک خبر تقریبا موثق فشار دولت فرانسه طی یک ساله اخیر بر تشکیلات تروریستی این فرقه در آن کشور شدت گرفته و دولت فرانسه خواهان برچیده شدن " پایگاه تروریستی اوور " واخراج سران این فرقه از آن کشور گردیده است _ درمقابل لابی های صهیونیستی فرقه رجوی و تیم وکالت این فرقه در حال کم کردن این فشارها می باشد _ بنابرهمین خبر فعالیت فرقه درفرانسه بازهم محدود ترشده وبیشتر از پیش تحت نظر دستگاه های  امنیتی اروپا قرارگرفته است _ درچنین صورتی گشایش پرونده ها وشکایات بیشتر می تواند باعث تسریع  اخراج سران این فرقه از کشور فرانسه گردد .

نتیجه = نگارنده براین باور است که فرقه رجوی در آستانه فروپاشی کامل قرارگفته است ودراین شرایط آسیب پذیری فراوان باید کوشش کرد تا سران این فرقه را به پای میز محاکمه وپاسخگویی کشاند تا درس عبرتی باشد برای همه کسانی که به اشکال مختلف اسلحه به دست گرفته وشرایط جنایت وخیانت به مردم وسرزمین زادگاه خود می غلطند 


به امید تحت پیگرد قرارگرفتن تمامی سران فرقه ترورستی رجوی وآزادی همه اسیران وگروگانها 


ارشیا ارشادی 2016/09/12 

من وتو وافشاتخلیه لیبرتی + فرار از عراق + یکان 313 فدایی + کمپ آلبانی + ترکی فیصل + مرگ رجوی + کمپ تیف+ زنان سبیلو + انحلال فرقه رجوی + توماس جی باتلر+,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 279 تاريخ : يکشنبه 21 شهريور 1395 ساعت: 13:58

نگاهی به واکنش فرقه رجوی ودیگران به اعلام خبر مرگ مسعود رجوی اززبان ترکی فیصل

 

 واکنش ها درمورد مرگ  مسعود رجوی  الخائن المزدور_ الشیاد المعدوم والمفلوک ولعنن و الابتر

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 استاد پریسا( فاطمه سادات واعظی ) هنرمند بزرگی که درکنار صدای دلکش خود خدمات بزرگی به موسیقی ایران زمین نموده است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی و دنیای خل وچل ها  25 _ 2016/09/06

************************

وقتی کسی در صحنه وبرپرده  زندگی_ مردم واجتماع حضور ندارد  زنده بودن ویا مرگ فیزیکی او چندان تفاوتی باهم ندارند _ ارشیا 

************************

 

 

دنیای بدون تروریست ها بی شک جهان امن تری خواهد بود 

&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _  اعلام رسمی وغیرمستقیم خبر مرگ مسعود رجوی درنمایش 9 جولای 2016 فرقه رجوی درفرانسه توسط ترکی بن فیصل رئیس  سازمان جاسوسی عربستان مشکلات فراوانی رابرای بقایای این فرقه ازجمله مریم قجر بوجود آورده است _این درماندگان عاجر اکنون به درستی نمی د انند با واکنش های مثبت این خبر در جامعه مجازی وحقیقی چه کنند ؟ ارسویی دلائل بسیار وجود دارد که  خود فرقه رجوی طراح نخست این اعلام خبر مرگ توسط فیصل بوده است _ ارسویی دیگر دست وپازدن های بی حاصل مواجب بگیران وچماقداران فرقه رجوی جهت رفع این مشکل خود دلیل مهمی برای بی خبر بودن این افراد از ماجرا می باشد _ سکوت خفقان بار فرقه رجوی طی این دوماه خود این واقعیت ر ا بخوبی ثابت می کند که :  مسعود رجوی را ازاین پس از نظردیگران و  حتی بقایای فرقه " باید  مرحوم = به درک واصل شده = مرده و THE LATE به حساب آورد.

 

دست شیخ  های شکم باره وحرمسرا دار عرب به خون مردم عراق _ سوریه ویمن آلوده است

&&&&&&&&&&&&&&&&

 

واکنش فرقه رجوی ودیگران به اعلام  خبر مرگ مسعود رجوی اززبان ترکی فیصل

 

الف _ فرقه رجوی 

 بقایای فرقه رجوی پس از اعلام خبر مرگ این خادن فراری ارزبان تر کی فیصل  چه کردند ؟ 

 

برای ورود به مبحث بهتراست ماجرا را از روز نخست دوباره خوانی کنیم _ در ابتدا اعلام خبر مرگ مسعود رجوی توسط ترکی فیصل درروز 9 جولای 2016 >>>>>> ترکی فیصل  >>> ترکی فیصل دو بار تکرار کرد : المرحوم المسعود الرجوی  <<<<<

 

کلمه" المرحوم" درزبان عربی تنها به معنای >>> فوت شده _ مر ده _ به درک واصل شده و ریق رحمت سرکشیده بوده ومعنای دیگری ندارد ومعادل کلمه انگلیسی  THE LATE  و DEAD ( درگذشته وفوت شده ) می باشد .

 

ماجرای چادر اکسیژن ر سانه رادیو فردا بر جسد متفن  مسعود  رجوی   

 

 قبلا دراین مورد آگاهی ر سانی شده است که شخصی به نام " مهرداد میرعمادی " عضو سابق  وعامل نفوذی فرقه رجو ی در رادیو فردا می باشد _ این رسانه امر یکایی پس از اینکه مجبور شد خبر مرگ را اعلام کند ازاعلام این خبر مسرت بخش بسیار ناراحت شد و عامل فرقه رجوی دراین رسانه دست بکار شد تا شاید بتواند خبر را کتمان کند و بهمین دلیل دریک خبر رسانی غیر حرفه ای وجانبدارانه ادعا کرد که شخصی به نام " شاهین قبادی " طی ارسال ای میلی به این رسانه این خبر را تکذب کرده است !

 

 

این و اکنش حقوق بگیر فرقه رجوی دررادیو فردا اما کسی را قانع نکرد چون ادعا بود وهیچ مستندی به همراه خود نداشت 

 واکنش نیمه رسمی فرقه رجوی اما بسیار خنده دار تر بود _  یکی از اعضای درار تباط با فرقه رجوی اعلام کرد : در فیلم منتشر شده در رسانه العربیه ( پایگاه فرقه رجوی ) این قسمت ازسخنان ( خبر مرگ ) وجود ندارد ! 

فرقه رجوی در انتشار متن سخنان  ترکی بن فیصل دررسانه خود ودوستان این بخش خبر مرگ را  از سخنان ترکی  کاملا حذف کرده است !

نکته قابل توجه وخنده دار  دیگر ماجرای " مترجم همزمان زبان پارسی  فرقه رجوی است  که درترجمه  کلمه مرحو م دچار لکنت زبان شد _ آنرا ا ترجمه نکرده واز کنار آن گذشت _  و این درحالی است که مترجم انگلیسی این سخنرانی که متعلق به ترکی قیصل بوده است درترجمه کلمه المرحوم دقیقا کلمه انگلیسی "   THE  LATE " ( مرده وفوت شده ) را ترجمه کرده است .

 

واکنش دیگران به خبر مرگ مسعود رجوی 

 

اعضای سابق فرقه رجوی و منتقدان این گروه  نسبت به این خبر مرگ چند نوع واکنش مختلف داشته اند 

 

 گروه نخست _  با استناد به مقام و موقعیت اعلام کننده خبر ( ترکی قیصل ) واز روی نوشته خواند ن _ دوبار تکرار کردن کلمه المرحوم  این خبر را موثق و درست دانسته وبرمرگ مسعود رجوی خائن مهر تائید گذاشته اند 

 

گروه دوم _  دیگر ضمن اعتماد به  منبع اعلام کننده_ به این خبر کمی باشک وتردید نگاه کرده وآنرا نوعی طرح نقشه فرقه رجوی با کمک ترکی فیصل می دانند  _ این گروه درمجموع نه این خبر را تائید ونه تکذیب می کنند 

 

گروه سوم _ ا زاعضای سابق فرقه رجوی  فعلا درمورد خبر مرگ مسعود رجوی سکوت اتخاذ نمو ده اند 

 

گروه چهارم _  ضمن  رد هرگونه اشتباه و لغزش درمورد اعلام این خبر وموثق دانستن آن آرزو می کنند این خبر درست نباشد ومعتقدند مسعود رجوی باید پاسخگوی جنایات 40 سال گذشته خود باشد  آنها اضافه می کنند  درصورت مرگ مسعود رجوی مریم قجر باید به جای او پاسخگو باشد 

 

گروه پنجم _  ضمن تائید وموثق بودن خبر اعلام رسمی آن توسط فرقه رجوی را به پس از انتقال بقایای این فرقه ازعراق به آلبانی انتظار دارند .

گروه ششم _ معتقد است که گرچه ترکی بن فیصل ازمرگ وحتی محل دفن مسعود رجوی باخبر بوده ولیکن آگاهی رسانی نامبرده بدون هماهنگی با سران فرقه رجوی انجام گرفته است 

 

گروه هفتم _ معتقد است که ترکی بن فیصل از مرگ مسعود رجوی کاملا باخبر بوده و فرقه رجوی با هماهنگی با نامبرده بدین طریق ر سما خبرمرگ را بطور غیر مستقیم اعلام کرده است 

 

و آخرین گروه شامل ایرج مصداقی است که با بکارگیری صفت "  فرقه بی صاحب " ضمن تائید ضمنی خبر از احتمال بکارگیری شگرد فرار تحت نام  " غیبت کبری "  از طرف فرقه رجوی ر اهم غیرممکن نمی د اند 

 

اسماعیل وفا یغمایی درگفتگو با همنشین بهار  نیز ضمن رد هرگونه اشتباه دراعلام این خبر با موضوع مرگ مسعود رجوی با تاائید این خبر با احتیاط برخورد کرده است .

 

واکنش به اعلام خبر مرگ مسعود رجوی درمیان مسئولین وافراد درون مرز نیز متفاوت بوده است درمیان این عکس العمل ها نیزگرچه عموما خبر  را مورد تائید قرارداده اند ولیکن برخی نیز دراین مورد با احتیاط برخور د کرد ه وگروهی هم فعلا سکوت اختیار کرده اند .

 

سکوت خفقان بار دستگاه تبلیغی فرقه رجو ی و سردرگمی وپریشانحالی اندک هواداران این فرقه 

 

درمیان هوداران این فرقه نیز اختلاف نظر بوجود آمده است _ گروهی خواهان اعلام مواضع فرقه دراینمورد گردیده اند و واین درحالی است که گروه اندک دیگری  این خبر  را کتمان می کنند و بر ای ادعای خود حتی برای کلمه عربی " المرحوم "  معناهای جیدد کشف کرده و آنرا" حیات جاودان " خوانده اند ! 

 

 نتیجه گیری =  نگارنده  ضمن توجه به اظهار نظرهای فوق معتقدم _ آنچه از این خبر موثق وبدون شک وتردید می توان استنباط نمود این است که مسعود رجوی خائن بزدل فراری درظاهرهم که شده بگونه کلی از رهبری این فرقه فاصله گرفته وخودرا  را برای فرار ازپاسخگویی به چرایی  40 سال جنایت وخیانت وشکست به مرگ وبی خبری محکوم  و ازصفوف فرقه  حذف کر ده است 

درچنین صورتی نباید درکوتاه مدت  چندان امید وار به اعلام رسمی این خبر مرگ از سوی بقایای فرقه  باشیم . 

 

ارشیا ارشادی 2016/09/06 

 

من وتو وافشامسعود رجوی+ ترکی فیصل + رسانه العربیه + نمایش سرژی + رادیو فردا + مهرداد میرعمادی + المرحوم + the late+ خذف وسانسور,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 258 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 16:43

گفتگوی مریم رجوی با نشریه الشرق قطر درمورد ترکی فیصل ومرگ مسعود رجوی

 

هنرمندان و آفرینشگرهای آثار هنری را تا زنده هستند قدر بد انیم وبر صدر بنشانیم 

استاد پر ویز تنا و لی 

&&&&&&&&&&&&&

 

مریم قجر گفت : رابطه من با ترکی فیصل بعد ازمسعود گسترده تر وبه انقلاب کشیده شده است !


ارشیا ارشاد ی ودنیای کوچک موجود کودن و  خل وچلی به نام مریم قجر تروریست  شماره 24 

2016/09/03

 

 

هرکس علیه منافع ملی مردم ایران حرکت کرد باید افشا ورسوا گردد 

شیرین عبادی پس از نزدیکی با تجزیه طلب ها وتروریست ها

وخوش نشینی درغرب خواهان قطع روابط اقتصادی جهان با ایران گردید !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


سرانجااااااااام فرقه تروریستی  رجوی > هیچی به هیچی >>

>>>> هیچی به هیچی !  <<<<

 

چه مادرها وپدرهایی که طی دو دهه گذشته دراندوه محرومیت دیدار فرزندان اسیر خود درفرقه رجوی چهره درنقاب خاک کشیدند _ ننگ ونفرت بر فرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ مریم قجر تروریست خیلی علاقمند است با هزینه کردن زیاد ودراختیار گرفتن رسانه های درجه 4 وتبلیغی تریبونی دراختیار خود بگیرد ودرگفتگوهای سفارشی از پیش طراحی شده سخن پراکنی کند _  ماجرا بدین صورت است  که بنا برقر ارداد دستگاه تبلیغی فرقه درابتدا سئوال هایی را که گزارشگر حق دارد سئوال کند برایشان می فرستند  _ 

بعد گفتگوی سفارشی انجام می گیرد واین گفتگو بر ای فرقه فرستاده می شود تا بازنگری گردد و مواردی را که احتمالا گزارشگر از خط قرمز رد شده حذف وویرایش می کنند وسپس این گفتگو اجازه انتشار می یابد _ طبیعی است که این برنامه ها یک گفتگو ی طبیعی وآزاد نیست چون چالش در آن وجود ندارد می توان آنرا یک سخن پراکنی یک طرفه ومونولوگ به حساب آورد که فاقد هر گونه ارزش می باشد _ سالها پیش یک خانم  گزارشگر بی طرف به نام "  نوشابه امیری " هرچه بر ای یک گفتگوی چالشی تلاش کرد مریم قجر تروریست زیر بار انجام نر فت _ 

دراین نوشته نگارنده به سئوال ها وجواب هایی خواهم پرداخت که درگفتگوی مریم قجر خبری از آنها نیست ودرواقع این همان گفتگو اما " آزاد وبه دور از سانسور وحذف " می باشد .

 

تلاشگران راستین ومستقل  حقوق بشر وز نان ازدرخواست خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی پشتیبانی می کنند

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گز ارش رسانه الشرق قطر با مریم قجر تروریست بدون حذف وسانسو روبا سئوال های حقیقی  وروشن وبی پرده 


گزارشگر : خیلی ممنون که به رسانه ماسفارش  گفتگو دادید _ اگر ممکن است خودتان را بصورت کوتاه معرفی کنید 


مریم  قجر : من مریم قجر عضدانلو هستم ز ن سابق "  المرحوم والمعدوم والمفلوک مسعود الرجوی " بز گله گوسپندان کولو نی شده مقاومت و البته خانم رئیس ومسئول چر اگاه _   قلعه " اوورسورواز درفر انسه " 


گزارشگر :  شما چند سالتاان است و درطول زندگی به کدام کاری مشغول بوده اید ؟ 


مریم قجر :  من64  ساله هستم واز نوجوانی ( سال 1980 ) دائم درحال " مقاومت " و سروکله زدن با گو سپندان کولونی شده  مثل خودم می باشم وهیچ کار ی نکرده وبلد نیستم و به قول مسعود معدوم " چراغ موشی مقاو مت ام " 


گزارشگر : علت دعوت شما وشرکت ترکی فیصل در نمایش 9 جولای چه بود ؟


مریم قجر :  رابطه من وترکی عزیز دلم یک ارتباط ایدئولوژیک _ استر اتژیک _ بیولوژیک و انقلابی است _ ما قبلا باهم دوست بودیم  برای هم اس ام اس می دا دیم و چت  می کردیم ولی بعد مرگ مسعود بهم نز دیک ترشدیم  واین نزدیکی به انقلاب ماهم رسید و به زودی هم  قرار است چند تا اشرف هم  پس بیان دازیم .

 


گزارشگر : ماجرای این شعار شیر همیشه " بیدار " وبلافاصله خبر مرگ مسعود توسط ترکی چه ارتباطی با هم داشتند ؟


مر یم قجر : اینها که شعار می د ادند همه خارجی بودند وپارسی نمی  دانستند وفقط نوکرهای من دوروز بااینها کار کرد ند تا این شعار رایادشان بدهند وقرارمان با ترکی همین بود که دراوج شعاردادن این تظاهر ات چی های حرفه ای وقتی سالن گرم گرم شد ایشان هم " خبر مرگ را اعلام کند "  وبرنامه هم همانگونه که ما طراحی کرده بودیم پیش رفت ومن از همین جا این پیروزی را به تمامی گوسپندان کولونی شده مقاوم تبریک می گویم .


گزارشگر :  هزینه این کارگران تظاهرات چی چقدر شد وچه کسی مزد آنها را پرداخت نمود ؟


مریم قجر :  امار دقیق را این خواهر مهوش دارد ولی قیمت ها باهم فرق داشت اروپای شرقی ها 30 دلار دستمزد + دوروز هتل _ پناهندگان از آلمان 15 یورو ودوشب ودوروز هتل _ چماق دا ران سو ت وکف زن  خودمون از امریکا وکل اروپا 10 یورو والبته دستمزد این امریکایی های فسیل از رده خارج زیاد شد هرنفر بین 15 تا 25 هزار دلار + سه شب هتل و رفت وآمد _  دستمزد این چماقکش ها وکارگران تظاهرات چی و بارنشستگان امریکایی _ اروپایی وکل هزینه هار اهم این برادر ترکی پرداخت کرد وبه من هم یک کادو داد که چون سری است نشان نمی دهم 

 

نگاه نگران مادرهابه سرانجام تلخ وبی ایندگی فرزندان اسیرشان درفرقه رجوی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گزارشگر : ازویلپنت به سرژی چرا مکان عوض شد ؟

مریم قجر : این راباید از دولت مماشات بپرسید که می گفت اصلا ممنوع است وجای تروریست ها درکشور مانیست _ خلاصه با کلی دوندگی دوستاان اسرائیلی وسفارس نتان جان این سالن رابه مادادند ولی گفتند این اخرین باراست ودیگه خبری نیست 


گزارشگر :  درویلپنت شما حدود 5000 نفر را اجیر کردید و درسرژی حدود 3000 نفر چرا اینها کم وکمتر می شوند ؟


مریم قجر :  به نظر من کمیت اصلا مهم نیست _ 1000 تاهم که باشند خوب شعار بدهند کافی است  مسئله مهم این است که من  خانم  رئیسم  وبا اسکورت ومحافظ میام وجیغ می کشم وداد می زنم واونها هم تشویقم می کنند _ مسعود معدوم می گفت :  صدق وصفا مهم است نه ز یادی نفرات وقرار بود که فقط 300 تا زنده بمونند وبقیه بروند تولیست جناازه ها که مسعود مرد وبرنامه بهم خورد .


گزارشگر :  کمی برایمان از اعلام مرگ مسعود توسط ترکی بگو ؟ چرا او اینکاررا کرد ؟


  مریم قجر :  مسعود دروصیت نامه اش نوشته بود که اگر خبر مرگ من را همین جوری اعلام کنید وضعیت دنیا کاملا بهم خواهد ریخت و بهمین دلیل بطور "  غیر مستقیم وتوسط یکی ازبرادران سعودی "   اعلام کنید تا  اتفاقی نیافتد  وجنازه ام راهم ببرید عربستان چال کنید تا عرب ها  بدانند که من همه شان را دوست دارم چه سید الرئیس صدام وچه این سلمان 


گزارشگر :  چه شد که مسعود مرد  ؟ چه مرض هایی داشت و درکجامرد ؟


مریم قجر :  اگر بخواهم دقیق تعریف کنم مسعوداز "  ازذوق این همه پیروزی از 60  سال پیش تا سال 94    دقمرگ شد ! "  من فکر می کنم دردنیا کسی پیداشود که این همه پیروزی را بتواند هضم وتحمل  کند . 

مسعود مرض زیاد داشت ولی همیشه می گفت من دوست دارم پس از ابتلا به بیماری های شیک مثل " HIV" بمیرم  وبهمین دلیل درمدتی که نزد آمریکایی ها در " جز یره آپو "  بود با آنها نزدیک شد آنها هم  این بیماری را بااو  تمرین کردند" .وبه آرزویش جامه عمل پوشاندند .

 

مسعود دلیلی با نام قلابی بهمن افرازه محافظ شخصی مسعود رجوی معدوم پس از فرار از اشرف و اقامت درهتل مخصوص گر یختگان دربغداد بوسیله عوامل فرقه ربوده وبه اشرف منتقل گردید _ نامبرده ماه ها دراشرف تحت شد ید ترین شکنجه هاقرار داشت وسرانجام به ضد انسانی ترین شکل ممکن توسط جلادان فرقه رجوی کشته وسوزانده شد _ این سرانجام معتمد ترین افراد به فرقه رجوی است


اینکه درکجا مرد را نمی گویم ولی دراینترنت هست بگردید پیدا می کنید  این آدرس >>>> 

 اعلام مرگ بالینی مسعود رجوی خائن 2015/08/14 <<<<<<<<<< 


گزارشگر :  او درایرلند چه می کرد  ؟  ؟ چرا جنازه اش ر ابه فرانسه نبردید ؟ چرا یک سال خبر ر ا مخفی کردید ؟


مریم قجر : این امریکایی ها وقتی مسعود را به آرزویش ر ساندند واورا  مبتلا به " ایدز " کردند گفتند دیگه کار دیگری نمی توانیم برایش انجام دهیم ومردنی است وتحویل مادادند و ماهم هرچه  درخواست والتماس کردید ببریدش امریکا ویا فرانسه هردو کشور گفتند : نه نمی شود بوی گندش همه ر ا خفه می کند    وماهم مجبور شدیم با صرف کلی هزینه والتماس و خواهش ببریمش " ایر لند "  و آنجا بود که حالش بدشد ورفت تو کما  وما می خواستیم اعلام کنیم ولی نمی دانیم چطوری قبل ازما خبرش منتشر شد ؟  وبهمین خاطر هم ما خبرش را همان وقت اعلام نکردیم .


گزارشگر :  یعد از اعلام خبر مرگ مسعود چه اتفاقاتی قرار است بیافتد ؟

مریم قجر : وقتی او مرد من یک نفس راحت کشیدم چون او من را کرده بود خانم رئیس مقاوم و همان اوبود که می توانست من را از این مقام خلع کند  وحالا دیگر خیالم راحت شده و یکی دوسالی که زنده ام همچنان بدون نگرانی   همچنان " خانم رئیس بر گوزیده مقاومتنم"

گزارشگر :  ترکی فیصل در گردهمایی 9 جولای به شما گفت :  یا سیده الرمریم به من یک دست بده ودستش ر ا دراز کرد _  ولی شما نداد ید _ به او دراین مورد  چه گفتید ؟ آیا قبلا به وی دست داده بودید ؟

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

سرگذشت معصومه صید آبادی ( مرجان ملک ) عضو سابق فرقه رجوی 

بسیار آموزنده و آگاهی بخش  می باشد _ خاطرات اورا بخوانید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 خاطرات مرجان ملک : دفتری سپید برای نوشتن 

دفتری سپید برای نوشتن _ خاطرات مرجان ملک بخش 1 تا 4 

&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر :  من قبلا دراوور بهش گفته بودم درملاعام من به تو یک دست هم  نمی دهم ولی چون این پیرمرد دوست داشتنی من به بیماری آلزایمر دچار است قرارمان یادش وفت ووقتی دستش را دراز کرد من بهش گفتم : فیصل جان جلوی همه عیبه ومن به تو دست نمی دهم _ قبلا که بهت دادم تو اوور  بود _  حالا هم کمی صبرکن برگردیم خونه  آنقدر به تو دست می دهم  که بالابیاوری 


گزارشگر : فیصل گفت که عربستان ازشما حمایت می کند واین چگونه حمایتی ودرچه راهی انجام می گیرد ؟


مریم قجر :  این ترکی فیصل به من لطف دارد _ فعلا به من گفته غصه نخور الذوجک السایق المسعود ووالمعدوم  خانواده سعودی ازاین پس همانند سید الر ئیس سابقتان به شما کمک مالی _ تبلیغی می کند _

فقط دودرخواست داده که من باید دربار ه اش فکر کنم _  اول ازمن درخواست انقلاب ایدئولوژیک موقت 30 ساله کرده  وگفته فرانسه را ول کن بیا تو حرمسرای خودم زندگی کن _  ودوم  درخواست کرده همه زنها وکلفت هایم ر ا بفرستم سوریه وعراق برای " جهاد نکاح " با برادان  داعش  که من هنوز جواب به او نداده ام  وگفته ام  "   رفته ام گل بچینم  " 

 


گزارشگر :  شما گفته ای که 10 ماده از خودت در کرده ای اگر ممکن است کمی دراین مورد بگو

 

مریم قجر :  قبلا ده ماده بوده ولی بعد از مرگ مسعود طبق وصیت او 2 ماده اضافه شده وشده 12 ماده 

ماده 11 _ هیچ ایرانی ویا غیر ایرانی حق ندارد درمورد چگونگی مرگ مسعود سئوال کند .

ماده 12 _ هرکس ماده 11 را رعایت نکرد برادران اشرف نشان خانه اش را هرکجا باشد شناسایی کرده و با شلیک خمپاره با ایشان برخو رد دموکراتیک خواهند نمود 


گزارشگر :  شما گفته ای کابینه ات را هم آماده کرده ای و همه وزیرانت هم آماه اند بروند دروزارتخانه شان مستقر گردند _ اگر ممکن است نام وز یران راهم  با وزارتخانه شان معرفی کنید .

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

چراگروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه ترورخطرناک  با شگرد تسخیر فکر وذهن است ؟ پژوهشگر بهزاد علیشاهی عضو سابق فرقه رجوی 

 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مریم قجر : فعلا برای 3 وزار ت خانه کار ود ادگستری و هنر   وزیر نداریم چون قصیم و روحانی و باستان سیر   فرار کرد ند وفعلا من خودم مسئول این  سه وزارت خانه هستم _ چند تااز وزیران  یادمه که برایت می گویم >> وزارت کار وبیکاری وعلافی  مهدی سامع  وز ارت امور  ارایشگری وبند اندازی  زینت میرهاشمی  وزارت دروغگویی وخالی بندی ووقاحت علیرضا جعفرزاده  وزارت امور جاسوسی وخبرچینی وفروش اطلاعات عباس داوری _ وزارت امور انتحاری وخمپاره زنی وبمب گزاری خواهر رقیه مشهدی آقا  _ وزارت امور عمل جراحی رحم وتخمدان  زنان خواهر نفیسه با دامچی وزارت امور شکنجه و تنبیه انقلابی  برادر مهدی برایی  وزارت امور بازجویی وزند انها خواهر مهوش سپهری   وزیر امور عملیاتی عسل هفتگی وجاری خواهر زهره اخیانی   وبقیه اش هم فعلا سری ومحرمانه است .

 


گزارشگر :  کمی هم راجع به بیماری های سرطان خود بگو _ شرابط چگونه است ؟ معالجه مفید بوده یاکه نه ؟


مریم قجر : پزشک مخصوص من می گوید  : تقریبا همه زن های هم سن وسال تو  به سرطان های سینه ورحم و حنجره مبتلا هستند واین طبیعی است ومنهم دارم تحمل ودرمان می کنم  فقط این آخری یعنی سرطان حنجره را دوست ندارم چون دکتر گفته دیگر نباید جیغ بکشی وزور ز یادی بزنی  وازاین بابت نا راحتم چون نهم جولای 2016   آخرین جیغ های بنفشم ر ا تو سرژی کشیدم وفکر نمی کنم تا سال دیگر زنده باشم و جیغ که هیچ حتی نتوانم ناله کنم _  بااین همه من همچنان خانم رئیس برگوزیده خواهم بود چه با صدا وچه لال وبی صدا .


گزارشگر : طی دوسال گذشته چندین تن از مسئولین وقت دولت فرانسه به ایران سفر کرده اند ازاین بابت چه احساسی داری _ نگران نیستی ؟


مریم قجر :  البته من قبلا هم گفته ام هرمسئول اروپایی وغیر اروپایی جهان که به طور رسمی به ایران برود مامور اطلاعات رژیم است وباید منتظرعکس العمل  ما در اینده باشد تا لیست حقوقی اش را منتشر کنیم 


گزارشگر :  قبلا گفته بودید اشرف پایگاه استراتژیک وخانه شماست و هرگز انرا از دست نخو اهید داد _ لیبرتی راهم گفتید " پلی به سوی پیروزی است  آکنون هردو را از دست داده ومشغول فرار از عراق شده اید _ دلیل این ادعا های بی سرانجام وتوام باشکست را کمی توضیح بدهید .


مریم قجر :  مسعود می گفت : استراتژی وتاکتیک وشعارهای  ما باید دارای قابلیت انعطاف بوده  و  با شرایط زمان تغییر کند و ماچون دربدر وبی وطن هستیم نباید بهر نگیه گاهی دلخوش کنیم و بهمین دلیل مسعود " کاسب بود وبه بده وبستان اعتقاد داشت "

او می گفت :  سلاح و اشرف درحقیقت  کالا هستند  _ سلاح رادادیم امنیت موقت امریکا را گرفتتیم _   اشرف را دادیم خط خوردن از لیست امریکا را گرفتیم     او دقمرگ شد تا به این سئوال پاسخ ندهد که لیبرتی  را دادیم چه گرفتیم ؟

 والبته همه این دادن ها وگرفتن ها بر ای ما پیروزی است ! 


گزارشگر :    شتاب بخشیدن درتخلیه لیبرتی وانتقال قاچاق سران تحت تعقیب چگونه محقق شده واینهمه مشخصات جعلی و تقلبی چرا ؟  آیا اینها همه نتیجه مثبت  مرگ مسعود رجوی است ؟


مریم قجر: من هم فکر می کردم که " نگاهداری آسایشگاه سالمندان وبیمار ستان ودیوانه خانه لیبرتی  دیگر هیچ ارزشی به جز درد سربرای ما ندارد   ولی مسعود معدوم موافق نبود وعقیده داشت _  ساکنان لیبرتی به هیچ دردی به جز مردن نمی خورند وارزش ندارد برای اینها هزینه کنیم وچه بهتر که همین حا باشند تا یا بمیرند ویا  طی  چند عمنلیات خمپاره زنی دوستان عراقی مان نابود شوند    درمورد مشخصات جعلی وفرار مسعود درسال 2003 می گفت برای جان به دربردن ازشرایط جدید  عر اق باید تامی توانیم  افراد مهم  را با نام تفلبی به امریکا یی ها وعراقی ها معرفی کنیم و چنین شد که این مشخصات جعلی روی آنها ماند و یاید تازنده هستند یا این هویت جعلی وقلابی زندگی کنند .


گزارشگر : 


 گزارشگر : آخرین سئوال اینکه یا منتقل شدگان به آلبانی چه خواهید کرد ؟ کمپ تازه  تشکیلاتی ویا آزادی این اسیران ؟


مریم قجر : طبیعی است که یا موفق به تکرار روش کنترل آنها همانند عراق نیستیم ویهمین دلیل  طرح " ازادی کنترل شده را دردست اجرا داریم  تا انها که نمی خواهند بیش از این یا مااباشند با امضاا وتقذیم رضاایت ناامه اازما جدا گردند 

و آلبانی خط پایاان است 

 

به امید آزدی همه اسیران بویژه اسرای جنگی وربوده شدگان از چنگال خونبار فر قه تروریستی رجوی 


نویسنده وتدوینگر ارشیا  ارشادی 2016/09/04 

من وتو وافشارسانه الشرق قطر + مریم قجر تروریست + ترکی بن فیصل + شیرین عبادی + مرگ مسعود رجوی + مرجان ملک + بهزاد علیشاهی + مسعود دلیلی + بهمن افرازه ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 266 تاريخ : دوشنبه 15 شهريور 1395 ساعت: 23:41

جلاد نفیسه بادامچی ورقیه مشهدی آقا ( مژگان پار سایی )جنایکاران فرقه رجوی رابیشتربشناسیم

 

 ماجرای جنایات نفیسه بادامچی و سرکوبگری های رقیه مشهدی آقا ( پارسایی )

 

**************

 

 
قدربدانید ش  _ که باهمت و تلاش خویش شایسته صدر نشستن است
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

ارشیا ارشاد ی ودنیای تروریست ها  23 

 

 

 
اندوه ودلتنگی  مادرها تشویش همیشگی  مان باشد اگر می دانیم که عشق مادرچیست؟ 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _ با اعلام رسمی  خبرمرگ مسعود رجوی توسط ترکی بن فیصل درتاریخ نهم جولای 2016 فرار بقایای فرقه رجو ی از عراق شدت گرفته است _ گرچه خروج اعضای رده پائین وکارگران بی مزد ومواجب فرقه رجوی ازعراق باعث خرسندی است ولی متاسفانه   درلابلای این  افراد گروهی از تروریست های تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق و جنایتکاران _ فرماندهان ترور _ شکنجه گران _ بازجویان و جلادان شکیلاتی نیز  که تحت پیگرد قانونی قرارداشته اند بانام های قلابی قاچاق شده اند  _ گرچه هنوز چگونگی فرار این جنایکاران از دست دولت عراق وکمیساریا مشخص نیست ولیکن با وضعیت اشفته عراق پرداخت رشوه از طرف فرقه  رجوی به عراقی ها ونمایندگان کمیساریا چندان دور از واقعیت نیست _ دراین نوشتار پرونده دوتن از این جنایتکاران فراری را مورد  بررسی قرارخواهم داد.

 

رهایش نمی کنیم حتی اگر درگور خودرا به مردن زده باشد _ این پیمان ماست تاروزی که بی شک می رسد ازراه_ زمان  حساب وکتاب 

&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 رقیه مشهدی آقا ( بانام تجاری مژگان پارسایی ) و جلاد نفیسه با دامچی  که حدود 200 نفر از زنان عضو فرقه  را ناقص العضو  کرده است.

 

می خوانی _ می دانی شرم چیست؟ برتوباد که من ازاین مادر به جای تو شرمسارم 

شرم برتو باد _ توبی شک مادر نیستی _ پنهان نکن پس بگو اشرف فرزند کیست ؟

&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

نخست _  ربابه مشهدی اقا با نام تجاری وتقلبی مژگان پارسایی ( متولد 1327)

 

زندگی نامه رقیه _ سابقه بیماری وشکست درزندگی زناشویی 

 

رقیه  مشهدی آقا دردهه 1980 در امریکا عضوگیری شده است _ نامبرده قبلا همسر شخصی به نام جلال شریفی بوده که از وی جداشده است _ بنا برکندوکاو های صورت گرفته ربابه به بیماری روانی مبتلا بوده و دارای پرونده پزشکی قطوری درامریکاست _ ربابه به دو نوع  بیماری روانی به نام های " مازوخیسم " ( خود آزاری ) وسادیسم ( دیگر آزاری )   دچار بوده ومیل شدیدی به گازگرفتن دیگران و زخم کردن بدن خود با چاقو وآلات برنده داشته است_

  ربابه درزمانی که همسر جلال بوده است بارها قست های مخلف بدن شوهرش  را هنگامی که درخواب بوده گاز گرفته وزخمی کرده است _ ایشان همچنین بارها وبارها باچاقو قسمت های مختلف بدن خودرا بی دلیل زخمی می نموده است _ ازدیگر نشان های بیماری نامبرده علاقمندی شدید به پوشیدن لباس های نظامی بوده است._

 توضیح  یک_ قابل  یاد آوری است که تعداد قابل توجهی از دندانهای رقیه درجوانی به دلیل گاز گرفن شکسته  و از همان سال ها تمامی دندان های نامبرده مصنوعی می باشد .

 

 

ازکودکی تو وحقوقت رامورد تجاوز قرارداد ه اند ؟ خفت وخواری کشیده ای؟ _ بی سواد وبی شعوری ؟_ درزندگی شکست فراوان خورده ای ؟ _  با بدن عریان رقص رهایی کرده ای ؟ همه درست _ حق با توست _ آن مادر کهنسال چه نقشی داشته و دارد ؟ شرم برتوباد مزدوربی هویت که تا نفس می کشی اوف روزگار برصورت توست_ اوف برتو

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 _ توضیح دوم _  اینکه پدر نامبرده  بعنوان استوار ژاندارمری زمان پهلوی در خرم آباد کار وزندگی می کرده است .

 

شکست در فراگیری درس وزبان 

سواد رقیه در حد خواندن ونوشن است وطی سه سالی که درامریکا زندگی کرده به دلیل بیماری هیچ سابقه تحصیلی ندارد و به جز شش ماه زندگی مشرک بقیه این مد ت رادربیمارستان روانی سپر ی کره است _ نامبرده حتی زبان انگلیسی راهم فرانگرفه و میزان سواد زبان او از سلام و  this is a book فرار نر فته است.

 

 چگونه رقیه به دام فرقه تروریسی  رجوی افتاد ؟

 

درزمان بستری بودن او دربیمارسان روانی یکی از هو اداران فرقه رجوی که بعنوان بهیار دربیمارستان مشغول به کار بوده خلاصه ای از پرونده رقیه را به اطلاع علیرضا جهفرزاده مواجب بگیر فرقه رجوی می رساند واین شیاد که وظیفه اش فریب افراد بوده  چند بار به بیمارستان مراجعه نموده وپس ازگفتگو باوی نامبرده را مناسب عضویت درفرقه رجوی شخیص داده وطرح فریب اورا دنبال می کند _ رقیه بیمار وبی سواد خیلی زود به دام شیادی جعفرزاده می افند _ نامبرده درسال 1364 ازامریکا به فرانسه منتقل گشته ودردفرمسعود رجوی  بعنوان خدمتکار (آبدارچی ) شروع به کار می کند 

بیماری ونادانی رقیه باعث می شود که نامبرده مورد سو اسفاده فیزیکی _ احساسی وجنسی مسعود رجوی قرارگیرد _ نزدیکی مسعود رجوی به رقیه چنان عمیق وگسترده بوده که پس از اخراج مسعود رجوی از فرانسه نامبرده به همراه  مریم قجر_ زهر امریخی و فهیمه اروانی و مهوش سپهری  در " پرواز خیانت " عازم عر اق می گردد.

 

این ابله  بی شعور کثافت _  نابود شده است _همانند رفیقانش  _  چنگیز _ پل پوت _ حال فرقی ندارد جسم متعفن او زیر خاک ویا درتاریکی یک  مخفیگاه باشد 

زمان پشیمانی  از مزدوری _ جنایت وخیانت  دیر شده است _ خیلی دیر

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

رقیه از آبدارچی گری درفرانسه  تا فرماندهی قرارگااه جلولا و کلفتی مسعود ومریم  واولین زن حرمسرا 

.

امروزه کاملا مشخص شده که مسعود رجوی معدوم فرقه خودرا روی شانه مشی زن ومرد نادان ومتوهم وخیالاتی  وساده بینان نهاده است  _  از چند هزار عضو فرقه رجوی درعراق تنها حدود 50 نفر تحصیلا ت دانشگاهی داشته اند و حدود 250 نفر دارای دیپلم وسواد بقیه درحد خواندن ونوشن بوده است _ طبیعی است که هیچ انسان هشیار وآگاه وباسواد فریب دجالگری ها وشیادی های مسعود رجوی را نمی خورده است.

 خانم "ربابه شاهرخی " عضو گریخته فرقه  که زمانی با به خطر انداختن جان خود  بطور قاچاقی به ایران وارد و افرادی را شویق به پیوستن به فرقه می کرده است درخاطرات خود اعتراف کرده است "مهدی ابریشمچی " قبل از هرسفر به او تاکید می کرده است که  افرادی را جذب کند که فقط " درحد خواندن ونوشتن " سو اد داشه باشند!

 

بازهم سردی دستبند را بردستانت حس خواهی کرد _ تردید نکن 

دنیا اینقدرها هم که تو ابله فکر می کنی بی حساب وکتاب نیست 

&&&&&&&&&&&&&&&&&

چگونه رقیه به مژگان بدیل گر دید ؟  

 

رقیه نادان وسرسپرده وبی سواد خیلی زود مراتب ترقی درفرقه را طی می کند وبااینکه هیچ سوادی نداشه بعنوان مشاورمسعود ونماینده زنان برگزیده می گردد _ 

مسئولیت های رقیه مشهدی آقا ازدیروز تا امروز 

1_  آماده سازی روحی _ روانی گروه های تروریستی  که جهت کشتن وکشته شدن ( خمپاره زنی وانفجار لوله های نفتی وخود کشی ) به ایران قاچاق می گردیده اند 

2 _  فرماندهی قرارگاه جلولا ( شرک در عملیات کردکشی )

3 _ فرمانده پشیبانی درعملیات چلچراغ ومروارید وفروغ 

4 _ فرماندهی ورهبری جلادان تشکیلاتی برای برگزاری مراسم عملیات جاری _ عسل هفتگی _ نشست های دیگ وطعمه وو

5 _ اولین زن صیغه شده حرمسرا و افتتاح کننده رقص رهایی 

6 _ عامل جدایی صدها زن درپروژه " طلاق های اجباری "

7 _ دستیار ومشاور " نفیسه بادامچی " جلاد فرقه که رحم وخمدان ده ها زن را بیرون کشید ( رسیدن به قله آرمانی )

     8 _  معاون مسعود رجوی وسرپرست کل مزدوران صدام 

9 _ سرپرست شکنجه گران 

10 _ مسئول جعل اسناد هویتی ومالکیتی فرقه رجوی 

11 _ مسئول گفتگو  با زبان الکن انگلیسی با امریکایی ها 

12_ علمل فریب وتحریک فدائیان فرقه دربرخورد با نیروهای عراقی 

13 _ نمونه صد درصد نوکری وذوب شده در افکار مالیخولیایی مسعود رجوی معدوم 

14 _ مشاور نزدیک مریم ومسعود تروریس  درزندانی کردن _ شکنجه و کشتار افراد ناراضی 

15 _ مسئول فراهم آوردن خوشگذرانی افسران امریکایی با اسفاده اززنان فریب خورده 

16 _ نویسنده وتعین کننده نوبت زنان حرمسرا 

 

17_ اعلام آماده باش وتدارک امکانات  برای مسموم کردن آب پاریس بخاطر دستگیری مریم قجر تروریست درسال 2003

 

دست رقیه مشهدی آقا بخون هزاران ایرانی وعر اقی آلوده است.

 

خلاصه رقیه مشهدی آقا ( ملقب به نام ونشان قلابی  مژگان پارسایی )

 

رقیه مشهدی آقا بااین توضیحا ت وشرح حال یکی از خشن ترین_ بی سو اد ترین _ سرسپرده ترین _ جنایتکار ترین _ سرکوبگرترین و جلاد ترین زنان فرقه تروریستی رجوی است و اگر قرار باشد ده نفر از خائن ترین و آدمکش ترین افراد فرقه رجوی را لیست کنیم _ نامبرده دربین این ده نفر قرار می گیرد .

 

دوم _ جلاد نفیسه بادامچی از  سرکوبگری تشکیلا تی وعضو یت درحرمسرا   تا بیرون کشیدن رحم وتخمدان زنان.........

 

فرقه رجوی این زن کهنسال وبی آینده رانیز مثله کرده است _ حبیبه طاولی 76 ساله 

&&&&&&&&&&&&&&&&

درمورد گذشته زن جلادی به نام " نفیسه بادامچی " هیچ اطلاعی دردست نیست _  آنچه درمورد این زن در دسترس قراردارد این است که فرقه رجوی ایشان را " دکتر "  نامیده است _ البته بنا بر اسناد موجود چنند نفر دیگر هم ازاعضای سابق فرقه رجوی هم به این لقب مفتخربوده اند که بعدها مشخص شده درحد " تزریقات چی ویا بهیار ویا دانشجوی سال اول پزشکی " بوده اند یکی از این افراد که بطور وسیع درمورد او افشاگر ی شده ودکتر قلبی بودنش ثابت شده زنی است به نام " زری اصفهانی " که مدتی که در اشرف زندگی می کرده است در درمانگاه کمک های اولیه  انجام می داده که بعد از جدا شدن خودرا " پزشک جا می زد "  که کاملا به اثبات رسید که ایشان دانشجوی سال اول پرستاری بوده که درسال 60 درس رارها کرده وازایران بطور قانونی خارج شده ودر کشور بریتانیا به علت بی سوادی درتور فرقه رجو ی افتاده است.

 

بهرصورت انچه از " نفیسه بادامچی " موجود است اینکه :

نامبرده  زنی مسن ( 70 به بالا ) می باشد 

ایشان از زنان اولیه حرمسرا وازسرسپردگان رجوی معدوم و سرکوبگرتشکیلای بوده است

نامبرده در خارج کردن " رحم وتخمدان" بیش از 100 زن شرکت داشته است 

 

 آگاهی رسانی دراین مورد  برای اولین بار توسط خانم " نسرین ابراهیمی " ازاعضای سابق فرقه رجوی اعلام گردید 

 

بعدها یکی از خانم های عضوسابق  شورای رهبری فرقه  به نام "زهراسادات میر باقری" پس از فرار موفقیت آمیز از قلعه مخوف اشرف درفرانسه دریک اطلاع رسانی مستند نام ونشان 92 زن را که به بهانه های مخلف تحت عمل ضد انسانی خارج کردن رحم وتخمدان قرار گرفته اند رابه آگاهی همگان رسانید 

 

نفیسه می گفت : مسعود آبگوشت رحم دوست دارد آنهم با دو تخمدان اضافی 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اول_  آگاهی ر سانی خانم زهراسادات میرباقری

 سخنان آگاهی رسان خانم زهرا سادات میرباقری <<<<<

دوم _  لیست نام ونشان 92 زن ناقص العضو شده فرقه رجوی 

لیست مشخصات 92 زن مقطوع النسل شده فرقه رجوی  <<<<<

 

چند نکه مهم در لیست ارائه شده توسط خانم میر با قری ازاعضای سابق شورای رهبری فرقه رجوی

 

اول اینکه _  از تعداد 92 نفر زن مقطوع النسل شده حدود  90   نفر از اعضای بسیار نزدیک ومورد وثوق کامل فرقه رجوی  هستند  

واین بدین معناست که مسعود رجوی جنایتکار زنان مطلقه و غنائم جنگی خودرا قبل از وارد کردن  به " حرمسرا " از آرزو تمایلات  زنانگی  کاملا  خارج کرده و آنها رابه اوج ونهایت ناامیدی وبی آیندگی کشانده است.

 

 دوم اینکه _ سه تن از اعضای سابق شورای رهبری به نام های مریم نظام الملکی _ فرح امامی وفروزان تقی زاده که ازاین فرقه جداشده اند کاملا سکو ت اختیارکرده وبه کنج عزلت گریخته اند _ چنین رخد ادی بخوبی نشان می دهد که علاوه برخانم ها  سلطانی _ سنجابی _ میر باقری  افراد دیگری از معتمدان فرقه رجوی نیز صفوف این فرقه را بی خبر ترک کرده و احتمالا اینگونه جدایی های بی صدا همچنان ادامه دارد .

 

طفلکی ها زنان ساده و  فر یب خورده که  برای بستگانشان درایران دوکامیون  هد یه به جبهه جنگ آورده بودند !

احمق ها نمی دانستند جمله هرکس زخمی شد خود مسئول است یعنی چه ؟ ! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سوم اینکه _ مسعود رجوی معدوم حتی به نزدیک ترین دوست سابق وقدیمی  خود "  مهدی قوایی " هم رحم نکرده وپس از جدایی او وهمسرش ودخترانش آخرین گروگان این خانواده یعنی " سوده تقوایی " راهم مقطوع النسل کرده است

 

چهارم اینکه _ دستگاه تشکیلاتی جنایت پیشه رجوی حتی به خانم مسنی به نام "حبیبه طاولی "  تقریبا+  70 ساله نیز رحم نکرده و رحم وتخمدان این مادر بزرگ راهم خارج کرده است ! 

 

نکته آخر اینکه _ یکی از زنان جوان ناقص شده  دراین لیست به نام " رویا درودی " که از او بعنوان عضو شورای رهبری ومحافظ مسعود رجوی خائن معدوم نام برده شده است پس از انتقال به کشور آلبانی به دلائل نامشخص ونامعلوم فوت نموده است

 

جنایت مقطوع النسل کردن زنان جنایت علیه بشریت است و قابل  پیگرد قانونی 

 

از آنجا که طی دوماه آینده تمامی تشکیلات فرقه رجوی از عراق خارج شده وبه کشور آلبانی منتقل می گردند _ مریم قجر تروریست وافرادی چون رقیه مشهدی آقا ونفیسه بادامچی ودیگر سران جنایتکار فرقه رجوی را می  توان تحت پیگرد قانونی قرارداد وبهمین خاطر پیشنهاد می گردد زنان مقطوع النسل شده گریخته از این فرقه خودرا برای تحت پیگرد قرار دادن " مریم قجر تروریست بعنوان فرد دوم این گروه جنایتکار "  آماده نمایند _ اقدام شما ضمن اینکه یک شکایت خصوصی است می تواند دفاع از " حیثیت زنان " محسوب گردد .

با سکوت وبی عملی خود هم به ماندگاری بقایای این فرقه کمک کرده اید _ هم برحق قانونی خود چشم فروبسته اید و هم به همجنسان همچنان اسیر خود در تشکیلات ضد انسانی وضد زن فرقه یاری نرسانده اید .

پس خانم ها مریم نظام الملکی _ فرح امامی و فروزان تقی  زاده گامی جلو بگذارید و بقایای سرکوبگر فرقه رجوی رابه پای میز قانون کشانده واجازه ندهید همچنان آزادانه  به زندگی انگل وار خود ادامه دهند 

 

به امید دستگیری  ومحاکمه همه سران جنایتکار فرقه رجوی وآزادی اسیران 

 

ارشیا ارشاد ی 2016/08/30 

 

من وتو وافشارقیه مشهدی آقا + نفیسه بادامچی + جراحی رحم وتخمدان + زهرا میرباقری + مریم نظام الملکی + حبیبه طاولی +فرح امامی + فروزان تقی زاده +,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 823 تاريخ : يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت: 20:23

بقایای سلطنت رضاپهلوی را از مقام افتخاری پادشاهی خلع وشهرت نامبرده رابه پالانی بازگرداندند

 

که کیمیای سعادت نشان همت اوست _ سپاس 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

ماجرای برکناری رضا پهلوی ازمقام افتخاری سلطنت وباز پس گیری  شهرت پهلوی وتغییرآن  به پالانی.

 

ارشیا ارشادی و دنیای خل وچل ها شماره 22

 

2016/08/25

 

کلا هیچی به هیچی >>> کلا >>> هیچی به هیچی <<<<<<<<<

 

28 نفر از جان نثاران خل وچل  محمدرضاپهلوی معدوم پسرایشان را خلع نام ومنصب نمودند

 

&&&&&&&&&&&&

مقدمه ومتن باهم 

خلع مقام و فامیلی رضا پهلوی توسط بقایای سلطنت 

 

تعداد 50 نفر اریقایای همچنان فسیل نشده سلطنت طلبان درسرزمین هفت تیر کش ها ( امریکا ) طی بیانیه تند وتیزی ضمن برکناری رضا پهلوی از مقام افتخاری سلطنت به نامبرده هشدار دادند که ازاین پس نمی تواند از شهرت " مصادره شده پهلوی "  استفاده نماید وباید به همان فامیلی پدر بزرگش " پالانی "  اکتفا نماید .

 

این گروه برای برکناری رضا پهلوی سه دلیل بیان نمودند که عبارت بودند از 

 

1 _  همکاری با لابی صهیونیست ها درسازمان ملل جهت ایجاد زمینه  تهاجم به تاسیسات اتمی ایران

 

2 _ نزدیکی وارتباط تنگاتنگ به گروهک های تجزیه طلب برون مرزی

 

3_ همکاری نزدیک با عر ب ها وبه رسمیت شناختن ادعای ابلهانه عرب ها درمورد جزایر ایرانی درخلیج پارس 

 

رضا پهلوی هرروز این عکس خودرا نگاه می کند وباخود می گوید: حیف که دیگر این لباس اندازه تن من نیست !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

گرچه از واکنش رسمی رضا پهلوی دراین مور د گزارشی منتشر نشده ولیکن منابع نزدیک به خانواده نامبرده اعلام کرده اند که ایشان پس از شنیدن خبر خلع منصب وشهرت به پیش مامان فرح خود رفته وباهم ساعت ها زار زار گریه کرده اند 

 

یکی از مشاوران نزدیک رضا پهلوی به نام " نازنین " درواکنشی غیر رسمی به این خبر درصفحه اینستاگرام خو د نوشت :

 

همانگونه که شاه زاده بارها اعلام کرده است>>>>>> ایشان ( رضاپهلوی )  قانونا پادشاه ایران است وفقط باید درمجلس سوگند یاد کند تا رسمیت یابد!

 

کارشناسان خل وچل شناس اعلام کرده اند:  بهتر است رضا پهلوی به موزه دیرینه شناسی جاانداران ماقبل تاریخ منتقل ودردید همگان قرار گیرد .

 

قابل یاد آوری است که حدود یک هفته است که رضاپهلوی خانه وکاشانه اش را رها کردن ودرحانه مامان جانش فرح دیبا در فرانسه " دراعتراض به این بیانیه بست نشسته است .!

 

ارشیا ارشادی 2016/08/25

من وتو وافشارضاپهلوی + خلع مقام سلطنت + پالانی + بست نشینی + فرح دیبا + فرانسه + امیددانا + ضیا آتابای ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 655 تاريخ : شنبه 6 شهريور 1395 ساعت: 2:56

تلاش عربستان برای نزدیکی فرقه رجوی ورضا پهلوی با واکنش منفی ایرانی ها مواجه گردید

 

 تلاش عربستان برای نزدیکی فرقه رجوی بارضاپهلوی وواکنش منفی گروهی ازایرانیان .


ارشیا ارشادی 2016/08/20 مقدمه _ رضا پهلوی درتاریخ 9 ابان 1339 درتهران به دنیا آمد _ نامبرده درزمان تحولات 1979درایران 18 ساله بود _ 


رضا پهلوی درمقاوم ولیعهد  در سال 1976 سفری هم به مسکو نمود که دراین مورد چرایی واهداف این سفر اطلاعاتی دردست نیست .

ایشان درسال 1979 به همراه خانواده و ملیونها دلار پول نقد و مقداری اثاز تاریخی متعلق به مردم ایران ازکشور خارج گردید 

نامبرده پس از فوت پدرش درسال 1981 درقاهره چنین گفت : به قانون اساسی مشروطه  سوگند می خورم که علیه رژیم ایران مبارزه سیاسی نمایم !

رضا پهلوی درسال 1984  پس از استقرار درامریکا درحضور خانواده وجمعی ازسلطنت طلبان تاجگذاری وسوگند سلطنت خورد ه است .

بیکاری وعلافی وکارمند اپوزسیون شدن رضا پهلوی درامریکا 

 

رضاپهلوی درطول 32  سال زندگی درامریکا تنها تحرکی که داشته است ازدواج با منشی دفتر خودیاسمین اعتمادی  وتولید سه دختر به نام های نور _ ایمان وفرح بوده است.

رضا پهلوی برخلاف ادعاهای مطرح شده د رجامعه مجازی تنها مدرک تحصیلی اش دیپلم سلطنتی درایران بوده وفاقد هرگونه تحصیلات می باشد _ او اهل مطالعه نیست _ کارمند وحقوق بگیر اپوزسیون است وهزینه زندگی اش راهم مادرش فرح دیبا تامین می نماید >>>  به گفتگوی بسیار جالب ودارای نکات مهم ایشان با ارش حسن نیا ازگزارشگران رادیو فردا با ایشان  خوب گوش کنید...

 رضا پهلوی : من طی این سالها تنها  کارمند اپوزسیون بوده ام >>>>

اعتراف رضا پهلوی به بیکار وسرباربودن درامریکا طی 30 سال <<<<<

 رضا پهلوی از خانه داری تا ادعای تاج وتخت !

همانگونه که دربالا اشاره شد و رضا نیز اعتراف کرد نامبرده طی سالهای 1984/2009 تنها مشغول ازدواج وبچه داری بوده است _ طبیعی است کسی که ازپشتوانه مالی ملیون ها دلاری سرقت شده زندگی اش را درخانه های امنیتی وبا نوکر وکلفت می گذراند از همه جا بی خبر باشد _ ازقول برادرش علیرضا ی فوت شده نقل کر ده اند که نامبرده ضمن انتقاد از اوگفته است : تو نشسته ای که تاج پادشاهی ایران رابیاورند وبر سرتو بگذارند ( ؟ ! ) 


رضا پهلوی از سال 2009 کم کم شروع به فعالیت نموه است _ سخنان _ عقاید وموضع گیری های او چنان درهم وبرهم ودارای تناقص و پنهانکاری است که به درستی نمی توان او وعقایدش را تعریف نمود 


ارسوی می گود نوع رژیم ایران را در آینده مردم ایران تعین خواهند نمود وازسوی دیگر درگفتگو با فوکوس آنلاین این نظر خودرا کاملا نقض کرده وادعای پادشاهی ایران را می نماید !

رضا پهلوی درمورد نقش خودد رآینده ایران درسال 2011  گفته است :  طبق قانون اساسی باید به این سن رسیده باشم که شاه شوم _ البته بعد هم می بایست درمجلس ایران سوگند پادشاهی یاد می کردم بنابراین می توان گفت بنابر قانون شاه ایران هستم !


رضا پهلوی ازادعای ایران دوستی تا تقاضای تحریم سیاسی _ اقتصادی ایران !

 بااینکه رضا پهلوی 50 سالگی راپشت سرگذاشته ولی همچنان کودکانه فکر وتخیل می کند ودارای آشفتگی فکری است چراکه ازسویی خودرا دوستدار ایران ومردم آن ادعا می کند وازسویی دیگر خواهان : تحریم شدید اقتصادی _ سیاسی همچنان حکومت صدام حسین درعراق علیه ایران می گردد ! 

بنظر می رسد ایشان هم  از شرایط ایران وجهان آگاهی اندکی دارد وهم دارای مشاورین متعصب وخشک مغز می باشد 


پنجاه ملیون دلار امریکا به حساب رضا پهلوی برای موکراسی درایران !


بنظر می رسد تحرکات رضاپهلوی ازسال 2009 به خاطر واریز 50 ملیون دلار از جانب دولت امریکا تحت نام " بنیاد دموکراسی برای ایران "  باشد .


تلاش نخست دلالان  برای ایجاد پیوند بین رضا پهلوی وفرقه رجوی


پس از موفقیت لابی اسرائیل وهزینه های ملیون دلاری فرقه رجوی درامریکا سرانجام دولت اوباما پس از تخلیه اردوگاه مخوف اشرف درسال 2012 نام این گروه راازلیست تروریستی وزارت امور خارجه حذف نمود 


این تحول باعث شد تا لابی ها ودلال های سیاسی  اسرائیل وامریکا که درچهره افرادی چون  سیامک دهقانپور ( کارمند اخراجی صدای امریکا ) با چندین بار گفتگو بارضا پهلوی و ملاقات های پشت صحنه رضا پهلوی  را تشویق به نزدیکی با فرقه تروریستی رجوی نمایند _ اینگونه تلاش ها اما موفقیتی به همراه نداشت چراکه فرقه رجوی علاقمند بود وهست که همه را زیر سلطه تشکیلاتی خود قرار دهد و بهمین دلیل این تلاش ها به بار ننشست .

نگاه کنید به گفتگوهای سیامک دهقانپور با رضا پهلوی >>> تلاش ناموفق سیامک دهقانپور جهت نزدیکی رضا پهلوی وفرقه رجوی <<<<<< 


رضا پهلوی وراه اندازی شورای سلطنت تحت نام " شورای ملی ایران " 


رضا پهلوی درسال 2013 تصمیم گرفت بقایای سلطنت ودوستان خود ودیگر ان را پیرامون خود  سازمان دهی نماید وبهمین دلیل " منشور شورای ملی ایران " را منتشر واز دیگرمدعیان اپوزسیون برون مرزی خواست به این شورا بپیوندند .


این تلاش رضا پهلوی هم باشکست مواجه گردید وتنها اطرافیان وچند انجمن کوچک به او پیوستند که برخی از آنها بعدا جداشدند _هدف رضا پهلوی از این تلاش این بود که بالاخره خود ر ا بعنو ان " سخنگوی " یک گروه کوچک هم که شده تبلیغ نماید


وبهمین دلیل باکمک ازهمان منایع مالی پنهان یک گردهمایی با اندک طرفدارانش درپاریس برگزار نمود ه واعلام کرد توگروهی از ایرانیان بصورت تلفنی  اورا بعنوان " سخنگوی شورای ملی ایران "  انتخاب کرده اند !

ازسال 2013 تاکنون رضا پهلوی تحت نام  وعنوان قلابی " سخنگوی شورای چند نفره ایران "  فعالیت می نماید 

بنا براطلاعات منتشر شده گروه " شورای ملی ایران " رضا پهلوی چون در فرانسه بعنوان یک گروه سیاسی ثبت نگردیده فاقد هرگونه اعتبار می باشد .

نزدیکی رضا پهلوی با اسرائیل وعربستان 

طی چند ماه گذشته بدنبال اختلافات حکومت ایران با عرب ها بویژه رژیم سعودی رضا پهلوی که درادبیات جدید خود ازکلمه " انحلال " به جای سرنگونی استفاده می نماید گفتگوهای پیدا وپنهانی رابا رژیم صهیو نیستی و شیخ های عرب پیش گرفته است _  اخیرا ایشان در گفتگویی بارسانه " العربیه "  انجام داده که در آن به جای عنوان " خلیج پارس " ازعنوان مورد علاقه عرب ها یعنی کلمه نامفهوم  " خلیج "  استفاده کرده است _ این اقدام ناشایست وضد ایرانی رضا پهلوی اما از دید دیگر گروه های مدعی اپوزسیون برون مرزی پنهان نمانده است  وبهمین دلیل اخیرا 9 گروه وانجمن ایرانی برون مرزی وچندین شخصیت ملی  طی اعلامیه شدید اللحنی ضمن انتقاد و تقبیح اینگونه تلاش های ایشان نامبرده را فاقد هرگونه مسئولیت پذیری معرفی نموده و نامبرده را مطرود اعلام کرده اند _ حمایت از گروهک های تجزیه طلب توسط رضا پهلوی  اتهام دیگری است که دراین بیانیه از آن سریحا نام برده شده است >>>>  بیانیه گروهی از ایرانی ها درتفبیح اقدامات رضا پهلوی <<<<


نزدیکی فرقه رجوی با رژیم ریاض ورسانه العربیه 


گرچه نزدیکی فرقه رجوی با رژیم ریاض به سالها قبل باز می گردد ولی این نز دیکی طی سه سال گذشته گسترش یافته است _ حضور ترکی بن فیصل در گردهایی 9 جولای فرقه رجوی و "اعلام دوبار  خبر مرگ مسعود رجوی "توسط این عنصر قدیمی اطلاعاتی عربستان بخوبی نشان می دهد که " فرقه شکاف زی " رجوی تلاش می کند با اعلام سرسپردگی خود به عرب ها درمیانه این اختلاف ها جایی برای خود پیدا نماید .


ازحدود دوسال پیش سایت و اخیرا هم تلویزیون " العربیه " به محلی جهت تبلیغ فرقه رجوی واقدامات ضد ایران و ایرانی مبدل گردیده است و این گروه تروریستی هم بطور مرتب دراین رسانه عربستان فعالیت می نماید _ درچنین صورتی گفتگوی رضا پهلوی بارسانه العربیه را می توان تلاشی دیگر  از طرف اعراب برای "ایجاد اتحاد " بین گروهک های اپوزسیون برون مرزی ایران تلقی نمود _ گرچه هنوز برای چگونگی موفقیت آمیز بودن این تلاش زود است  ولیکن هم زمانی تلاش عربستان با رضا پهلوی و فرقه رجوی رانمی توان از نظردور داشت _ تلاشی که بی شک با مخالفت دیگر گروه ها وشخصیت های ملی گرای ایران روبرو خواهد گردید 


بهرصورت آنچه مسلم است " شرکت همزمان فرقه رجوی با " رضا پهلوی " دررسانه العربیه بدون دلیل نیست 

ودرست درهمین نقطه است که واکنش همه ایر انیان میهن دوست به اینگونه برنامه ها وطرح های ضد ایران و ایرانی لازم وضروری بنظر می رسد .


ارشیا ارشادی 2016/08/20 

 
من وتو وافشافرقه رجوی + رضا پهلوی + رسانه العربیه + سیامک دهقانپور + خلیج پارس + رژیم ریاض + ترکی فیصل + مرگ مسعود رجوی ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 452 تاريخ : چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت: 4:56