نگاهی به نقش مخرب بقایای فرقه رجوی دررخدادهای سال 88 ازحمله به پایگاه بسیج تا ترور ندا آقاسلطان | بلاگ

نگاهی به نقش مخرب بقایای فرقه رجوی دررخدادهای سال 88 ازحمله به پایگاه بسیج تا ترور ندا آقاسلطان

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
نگاهی به نقش مخرب بقایای فرقه رجوی دررخدادهای سال 88 ازحمله به پایگاه بسیج تا ترور ندا آقاسلطان

 

بردستهای علی حیدری ویارانش باید بوسه زد که باعشق ودلدادگی ودرحد وتوان خود  به کمک  قشر آسیب پذیراجتماع می شتابند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

حرکت اعتراضی سال 88 ونقش مخرب بقایای فر قه رجوی _ از ترور ندا آقا سلطان تا حمله به پایگاه بسیج  .


ارشیا ارشادی و  نگاهی به تحرکات بقایای فرقه رجوی در سال 1388 درتهران 


2016/11/20 ( واکنش _ 110 ) 


مقدمه _ دربیست ودوم خرداد 1388 وپس از اعلام برنده شدن محمود  احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری گروه هایی از جوانان که به این اعلام نتیجه اعتراض داشتند با شعار " رای من کو ؟ " در خیابان های تهران دست به راه پیمایی اعتراضی زدند _ گرچه به  این حرکت اعتراضی با تصمیم به شمارش مجدد تعدادی از صند وق های آرا واکنش نشان داده شد ولیکن آقای موسوی و طرفدارانش این اق دام را کافی ندانستند و اعتراض ها کم وبیش ادامه یافت _ درروز 25 خرداد  ( سه روز بعد ) یک ر اه پیمایی ملیونی با نام " راه پیمایی سکوت " درتهران بطور آرام برگذار گردید درپایان این راه پیمایی مسالمت امیز گروهی افردا مشکوک ( حدود 30 نفر ) خارج از این حرکت مدنی مرد م تهران به پایگاه بسیج حمله نموده وآنرا به اتش کشیدند_ 

مازیار بهاری که آنروزخود آنروز  دراین صحنه درگیری حضور  داشته بقایای فرقه رجوی را مسئول این اقدام خرابکارانه وتروریستی معرفی کر ده است _ درتیراندازی که دراین رخداد اتفاق افتاد تعدادی مجروح و 2 نفر هم کشته شدند _ درحادثه ای دیگر دروز 30 خرداد 88 دختری به نام " ندا آقا سلطان "مورد ترور کور یک فرد مشکوک قرار گرفت وبه قتل رسید .

واکنش اعتراضی 88 که تا عصر روز 25 خرداد بصورت مسالمت امیز ادامه داشت با حضور فعال گروهی از خشو.نت طلبان وبقایای فرقه رجوی وارد فاز خشونت گر دید _ این گروه اندک وابسته تلاش کرد با نفوذ درجمعیت وسردادن شعارهای " رادیکال " حرکت مدنی را بسوی خشونت سوق دهد _ دراین نوشتار به نقش بقایای فرقه رجوی وخشونت طلبان همسو در اقدمات خشونت امیز درطول سال 1388 خواهم پراخت .

لازم به یاد آوری است که این نوشتار تحلیل وبررسی انتخابات ریاست حمهوری درسال 1388  ونتایح آنرا دنبال نمی کند . 

بررسی رخدادهای 1388 ازشعار  " رای من کو ؟ 23 خرداد  تا ترور کور ندا آقاسلطان درروز 30 خرداد 

 

 

اعتراض به نتیجه انتخابات دربسیاری از کشورها اتفاق می افتد _ معمولا گروهی از مردم به دلایل مختلف ( درست ویاغلط ) به نتایح اعلام شده معترض می شوند _ حرکت های اعتراضی د ر این موارد یا با پادرمیانی  مسئولین و یا با آرام شدن معترضین پس از مدتی فروکش می کند ولی د رایران به د لیل کمبود ها و ابهامات قانونی با  این نوع واکنش ها برخورد مناسب نمی شود  ودرست درچنین شرایطی گروهی از " خشونت طلب ها وبقایای ترو ریست ها " به مید ان آمده وبا نفوذ درمیان معترضین مدنی  آنها را تشویق به رفتار غیر متمدنانه می نمایند _ گرچه معولا این اندک تندروها درمیان معترضان مدنی مطرود می شوند ولیکن این گروهک ها درمواردی با خشونت ورزی دست به اقد اماتی می زنند کهبا  واکنش های تندی  ازطرف برخی از مسئولین مواجه می گردد  _درچنین صورتی  درحقیقت  دوگروه تندرو( د ر داخل حکومت ودرمیان معترضین ) درمقابل هم قرارمی گیرند _ درچنین صورتی جنبش اعتراضی وخواست های متمدنانه  معترضین درلابلای تعارض این دوگروه کم شده وفراموش می شوند .

 در حرکت اعتراضی 88 هم چنین شد _ خشونت طلب ها وبقایای ترور یست ها که در لایه هایی ازجامعه مخفی و منتظر ایجاد شرایط اعتراضی هستند به میدان آمده وتلاش کردند تا  با شعارها واقداماتی خارج از حرکت مدنی به اعتر اض سمت وسوی قیام و شورش بدهند _ دراین مورد با بررسی چرایی وچگونگی حمله گروه اندکی به پاییگاه بسیج دروز 25 خرد اد  به دنبال پاسخ برای این سئوال خواهم بود که چه کسانی  درروز 25 خردا د به پایگاه بسیج تهاجم نمو دند و ابطه انها با انبوه کسانیکه درراه پیمایی سکوت شرکت کرد ند چگونه تعریف می گردد _  فیلم حمله یک گروه بین 10  تا 15  نفره به پایگاه بسیج 25خرداد.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فیلم سینمایی " امکان مینا " برش ونمایی  از جنایات فرقه رجوی دردهه شصت 

با سپاس از سازندگان وهمه عوامل فیلم امکان مینا _ این اقدام اگاهی رسان بهتراست برای نسل های جوان تکرار گردند _ درتاریخ 35 ساله جنایات وخیانت های فرقه رجوی به ایران وایرانی دست مایه های فراوانی برای ساخت فیلم وسریال وجود دارد که " خاطرات قلعه مخوف اشرف وهمین شرکت بقایای رجوی در حمله به پایگاه بسیج وقتل ندا  آقا سلطان می توانند دراین راستا مورد بهره برداری قرارگیرند  .

 

فیلم امکان مینا درباره جنایات فرقه رجوی دردهه 60 درایران <<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


رخداد یکم _نمایان شدن  دست بقایای فرقه رجوی در حمله به پایگاه بسیج در25خرداد

حمله به پایگاه بسیح توسط بقایای فرقه رجوی  و به آتش کشیدن آن >>>> ویدئو اول 

 تهاجم گروه اندکی به پایگاه بسیح پس از راه پیمایی 25 خرداد <<<<<

 توضیح درباره فیلم _ این فیلم توسط مازیار بهاری  که درصحنه حضور داشته است تهیه گردیده .


تحلیل فیلم __ بخش یکم 

 

همانگونه که مشاهده می کنید نمای فیلم به بخشی از اواخر راه پیمایی مسالمت آمیز 25 خردا د اختصاص دار د وگروهی از شرکت کنندگان را نشان می دهد که ارام آ رام مشغول متفرق شدن هستند ولی درمیان این جمع شخصی که چهره اش معلوم نیست این  شعار راسر می دهد : نتر سید نترسید _ ماهمه باهم هستیم ! .  وگروه اندکی هم با او همراه می گر دند 


بخش دوم 

_  فردی  ازمیان جمعیت از برخورد چند نفر با پایگاه بسیج سحن می گوید وبرخی تصمیم ترک صحنه را دارند _ اقا حرکت کن بریم _ آقا برو جلو _  وعموم جمعیت حاضر درکادر مشغول متفرق شدن وترک محل را دارند وحرکت می کنند .


بخش سوم _ 

اما خارج ازاین صحنه رخداد دیگری در حال انجام است _ سخن ازپرتاب سنگ وصدای گلوله ودراینجا همان صدای مشکوک نترسید ماهمه باهم هستیم  شعار تازه ای را دربین جمع مطرح می کند : می کشم می کشم _ آنکه برادرم کشت  وگروهی هم انرا تکرار می کنند _ 

 

بخش چهارم _  درمیان جمع سخن از تهاجم به یک ساختمان است و کسی می گوید انجا پایگاه بسیج است واین بدین معناست که جمعیت به درستی از آنچه درچند متری شان درحال انجام است تازه کم کم مطلع می شوند .


بخش پنجم _  کم کم آثار تهاجم اتش زدن ( دود ) مشاهده می گرد د _ مردم همدیگر  رابه ارامش وترک صحنه دعوت می کنند و درهمین حالت مهاجمین مشغول به آتش کشیدن پایگاه هستند _ سخن از شلیک گاز اشک آور است .


بخش ششم _  درحالیکه مردم مشغول ترک صحنه هستند فیلم  چند نفر جوان درجلوی پایگاه ودرکنار آتش نشان می دهد .


بخش اخر_  وروشن شدن کل داستان تهاجم گروهی چند نفره به حوزه 117 نینوا ( پایگاه بسیج) وبه اتش کشیدن آن 


 داستان ازابتدا تا انتها درروز 25 خرداد 1388 به روایت مستندات بالا 

درپایان راه پیمایی مسالمت امیز ملیونی در 25 خرداد با شعار " راه پیمایی سکوت " گروهی جوان بین 10 تا 15 نفر به پایگاه بسیج حمله نموده  و با پرتاب کوکتل مولوتوف وسنگ به داخل ساختمان بخش هم کف انرا به اتش می کشند _ مهاجمین قصد شکستن درب را دارند که موفق نمی شوند _ نیروهای مستقردرپایگاه به بام ساختمان رفته واز شلیک گاز اشک اور برای متفرق کردن مهاجمین استفاده می کنند _ دراین رخداد  7  نفرکشته می شوند که 3 نفراحتمالا  ازاعضای بسیج و4  نفر درزمره کسانی بودند که بهردلیل درآنروز در آن محل قرار داشتند .


الف _  تعداد کشته شدگان دررخداد حمله به حوزه 117 نینوا ( بسیج )  25 خردا د

1 _ فاطمه رجب پور  ( مربی مهد کودک )

2 _ سرور برومند _ ( مربی مهد کودک ) 

3 _   داوودصدری   کارمند یک شرکت داروسازی ( احتمالا عضو بسیج ) 

4_ مسعود خسروی 45 ساله کارمند شرکت تاکسیرانی 

5 _ حسام حنیفه 19 ساله کارمند شرکت نقشه کشی ( احتمالا ازاعضای بسیج )

6_ ناصر امیرنژاد ( احتمالا ازاعضای بسیج )

7_ کیانوش آسا _ دانشجو ی مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت 

 


حمله   به پایگاه بسیج در25 خرداد 1388 توسط یک گروه کوچک خلافکارتروریست ( سند شماره 2 >>>  حمله گروه اندکی خلافکار تروریست به پایگاه بسیج 25 خرداد 88 <<<<<<

 <

چه کسانی اعتراض مدنی سال 88  را به سوی اقدامات خشونت آمیزسوق دادند ؟


حمله به پایگاه 117 نینوا ( بسیج )  ازقبل توسط خشونت طلبان  طر احی واجرا شد وهیچ ربطی به راهپیمایی 25 خرد اد نداشت 


بنا بر اسناد ی که بعدها  منتشر گردید_ اعتراف دستگیرشدگان  و خاطرات مسئول پایگاه بسیج کاملا مشخص شد این تهاجم توسط بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت گرایان طراحی واجرا گریده وکوچگترین ازتباطی به  راه پیمایی 25 خرداد نداشته  است 

نکته قابل توجه اینکه درمسیر راه پیمایی سکوت یک  پایگاه اصلی بسیج به نام پایگاه مقداد  درخیابان اصلی ودرمسیر راهیمایان ودرهمان نزدیکی قرارداشته  که هیچ تعرضی بدان نشد _ تروریست های سازمان دهی شده به یک مقر فرعی وحوزه کوچک به نام  "نینوا" رامورد شناسایی وتهاجم قراردادند  که درخیابانی فرعی قرارداشت _ مهاجمین قبل ازحمله سیستم برق وتلفن حوزه بسیج را قطع نموده بودند _ هدف ازتسخیر پایگاه ایجاد درگیری وتصاحب سلاح های موجود در آن بود _ دراین تهاجم حمله کندگان پس ازاینکه موفق به شکستن درب پایگاه نگر دیدند ازدیوارهای ان وارد حیاط شدند که دراین لجظه مهاجمین مورد هدف قر ارگرفته و ازتلاش باز ایستادند _ بهرصورت با کشته شدن کاملا مشکوک 7  نفر درپی تهاحم به پایگاه بسیح درروز 25 خرداد حرکت اعتراضی ومدنی وارد فاز دیگری گردیده وتلاش های خشونت گرایان وبقایای تروریست ها شدت گرفت و اوج این فعالیت خشونت بار در30 خرداد88 بود 

 

رخداد دوم _  شرکت فعال بقایای رجوی در30 خرداد وترور کور ندا آقا سلطان توسط مزدوران این گروه 

 


همانطور که همگان می دانند 30 خرداد یاد آور ورود فرقه رجوی به فاز تروریستی به فاز نظامی بوده است _ ازسی خراد 60 بدین سو ترو ریست ها ی عضو این گروه  خشونتگرا دست کم 12/000 نفر از مردم ومسئولین ایران را درسلسله عملیات های بمب گزاری _ ترور وانتحاری به قتل رسانده اند و بهمین دلیل بود که بقایای فرقه رجوی وسایر خشونتگرایان در 30 خرداد 88  وارد فاز درگیری با حکومت گریدند _ اقدامات خشونتبار خرداد 88 درایران صد البته دیگر هیچ ربطی به جنبش اعتراضی _ مدنی 88 ( رای من کو ؟ )  نداشت _دراین روز گروهی با پوشاندن صورت های خود درمیان گروهی از مخالفین حکومت که به خیابانها امده بودند حاضر شده وضمن سردادن شعارهای  را دیکال به سوزاندن اتوبوس وسایر امکانات همگانی دست زدند _ با ورود خشونت گرایان به صحنه نیروهای امنیتی _ بسیج هم به مقابله با انها پرداختند که درنتیجه تعدادی کشته ومجروح گردیدند .


ترور کور ندا آقا سلطان در روز 30 خرداد توسط مزدوران فرقه رجوی


بنابر اسناد وگزارش های موجود دراین روزندا اقا سلطان که برای تماشای تظاهرات درخیابان امیرآباد بوده  اصابت یک ترور کور وبی هدف قرارگرفت وبه قتل رسید _  قتل ندا توسط یک زن ازمیان جمعیت انجام گرفته که پس از ارتکاب جنایت ازصحنه گریخته است _ دستگاه تبلیغی غرب فیلم این ترور را در جهان منتشر نمود _ گرچه ایرانیان وجهانیان ازاین ترور کور جملگی اظهار تاسف وتاثر نمودند ولیکن کم ترکسانی بدنبال حقیقت این قتل وسئوال های پیرامون آن بودند .

اکنون پس ازگذشت 11 سال باید بررسی وکندوکاو نمود که به درستی چه کسی وبا چه هدفی ندا آقا سلطان راترور نمود ؟

 

 

ندا اقا سلطان  نه شخصی سیاسی و فعال بوده ونه هیچگونه سابقه مبارزاتی حتی بصورت مدنی درزندگی خود داشته است _ پس نامبرده به چه دلیل مورد سوقصد تروریستی قرار گرفته است ؟

ترورکور ندا آقا سلنان توسط یک زن مزدور فرقه رجوی به چه علت صورت گرفته است ؟

 

 اگرچه رسانه های برون مرزی اعلام کردند شخصی به نام عباس کارگر جاوید درترور ندا آقا سلطان نقش داشته است ولیکن مدعیان نتوانستند این ادعا را ثابت نمایند_ این فرد به ضن ترور ندا درروز حادثه دستگیر گردید ولی با جستجوی مر دم مشخص شد نامبرده مسلح نبوه است _ نکته بعدی که این ادعا را به کلی رد کرد این بود که ندا آقا سلطان برخلاف ادعا ها طبق فیلم موجود وگزارش پزشکی قانونی  از پشت سر وازفاصله نزدیک  مورد اصابت گلوله قرارگرفته است وبهمین دلیل قاتل درنزدیکی های ایشان قرارداشته است _ نکته مهم اینکه عباس کارگر جاوید  مو رد بازرسی بدنی قرارگرفته _ کارت شناسایی او که نشان می دهد عضو بسیح بوده که ازوی  دریافت وپس ازلخت کردن  بدون پیراهن رها می شود  _ 

 

چند سئوال پیرامون ترور کور ندا آقا سلطان 

 

 که اگرواقعا نامبرده ضارب ند ا بوده چرا آزاد شده است ؟

 درچنین صورتی هرکسی درصحنه بود ازجمله آرش حجازی وآموزگار نامبرده ودیگران می بایست نامبرده را تحویل پلیس می نمودند وچرا اینکاررا نکردند ؟

راست ودروغ های آرش حجازی ( پزشک ) از چگونگی قتل ندا 

ارش حجازی در گفتگوی خود باصدای امریکا چند موضوع کاملا متظاد را باهم برزبان می راند

نخست به دروغ می گوید ندا ازروبرو مورد اصابت گلوله قرار گرفتته درصورتیکه هرکس کوچکترین اطلاعی از اثر شلیک گلوله داشته باشد می داند که گلوله محل اصابت رابه شعاع چند سانت متلاشی می کند واین درصورتی است که ارش بریک شیادومنفذ کوچک  درگردن ندا فشار می اورد _ خون ریخته شده بررزمین دلیل دیگری است که ندا قبل از به زمین افتادن ازپشت گردن جراحت  وخونریزی داشته است - 

درحالیکه درفیلم دستگیری عباس مشخص است نامبرده چندبار تکرار می کند که : دراین ترور نقش نداشته است _ ارش باشیادی  جمله عباس رابه دلخواه خودچنین  تغییر داده که : من نمی خواستم اورا بکشم  (؟ ) 

ارش درحالیکه درابتدا اتهام ترور را متوجه عباس  می کند درانتها می گوید نمی تواند ادعای خودرا اثبات کند

ارش به دروغ می گوید دستگیرکنندگان درآن شرایط نمی توانستند عباس را تحویل پلیس بدهند ( !) ولی ازکنار این موضوع می گذرد پس چگونه اوراسوار ماشین کرده وبه بیمارستان برده اند ؟ 

بنابرخاطرات افراد ی که درصحنه حضور داشته اند عباس تنها بد لیل د اشتن ته ریش دستگیرمی شود ونامبرده هرگونه دخالت دراین مورد را رد می کند وچون مسلح هم نبوده اورا لخت ورها می کنند _ یک گروه تحقیق با بررسی فیلم های آنروز مشخص کرد که یک زن پس از این حاد ثه درحالیکه دیگران به سوی ندا می شتافته اند صحنه رابه آرامی وفوری ترک کرده است _ 

بهرصورت خانواد ه ندا گرچه شکایت کرده  و طبعا کارت عباس کارگر جاوید  راهم تحویل داده اند ولیکن موفق به اثبات دعوی قاتل بودن این متهم نشده اند .

 

رخداد سوم _ نقش بقایای فرقه رجوی در شعارها از رای من کو تا می کشم !؟

بنا برتمامی شواهد موجود راه پیمایی های گروه های  کوچکی از معترضین درروزهای 23/24 خرداد بااین شعارها آغاز شد

 

یا حسین  میرحسین _ رای من کجاست  ؟ _ موسوی موسوی رای مارا پس بگیر _ موسوی زنده بادکرروبی پاینده باد  _ دروغگو شصت وسه درصدت کو ؟ 


این شعارهای مدنی اما از عصر روز 25 خردا د وپایان راه پیمایی سکوت توسط گروهک های چند نفره وهنگام حمله به حوزه 117 بسیج کاملا تغییر نموه وبه شعارهای تند ضد حکومتی تبدیل گردید همانند 

 

نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم _ می کشم آنکه برادرم کشت _ حتی اگر بمیرم رایموپس می گیرم _ ما بچه های جنگیم به جنگ تا بجنگیم *   <<< شعاررجوی خائن نشان 

 

به راستی چه اتفاقی رخداد که شعارهای مدنی به شعارهای خشونت طلبان تبدیل شد؟

 

اگر شعارهای روزهای  22/23/24/25 خرداد و شعارهای روزهای 26 /27/28/29/30 راددرکنار هم قراردهیم باشگفتی خواهیم دید که یک گروه جدید اندک وارد حرکت های اعتراضی مدنی شده و  تلاش می کند سمت وسوی شعارها رابه سوی خشونت ورادیکالیسم بکشاند _ 

همه مدارک واسناد به روشنی نشان می دهند که  راه پیمایی ملیونی  مسالمت امیز 25 خرداد 1388 بعنوان " راه پیمایی سکوت "  انجام گرفت و راه پیمایان درپایان این راهم پیمایی درمیدان آزادی متفرق گردیدند .

درهمین روز است که تعدادی 15 تا20 نفر جوان به پایگاه فرعی بسیج تهاجم می نمایند که این حرکت خشونت بارسازماندهی شده  بی شک با راه پیمایی هیچ ربطی نداشته است ودرست درهمین نقطه است که یک گروه اندک نقابدار وارد ماجرا می شوند 

 

چگونه فرقه منفور رجوی بقایای خودرا برای به خشونت کشاندن حرکت های مدنی درسال 88  بسیج نمود ؟

 

بنا براطلاعاتی که ازدرون قلعه تروریستی اوور درفرانسه بیرون امد فرقه رجوی از روز 22 خرداد یک اتاق دراین قلعه رابه نام "  اتاق سرخ" راه اندازی نمود_ افراد مستقر دراین اتاق همزمان به چند اقدام تبهکاری مشغول بودند که عبارتند از 

 

1 _ انتشار اخبار جعلی ودروغ ازرخدادهای  درون ایران دردنیای مجازی 

2 _ بسیج وبه میدان آوردن بقایای فرقه درایران ( توابان دهه شصت وجوانان خانواده های تروریست ها ) 

3 _ تشکیل گروه های چند نفره تیمی برای سردادن شعارهای رادیکال دربین معترضین

4 _ تلاش برای خریدن وبه میدان فرستاندن تعدادی نوجوان وجوان ماجراجو ونا آگاه 

5 _  آماده کردن گروه های تیمی مسلح برای ترورهای کور جهت  به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی 

 

نتیجه ورود بقایای فرقه رجوی وسایر خشونت طلبان به اعتراضات مدنی 

چنین شد که اعتراض ملیونی مدنی  مردم تهران  ( 25 خرداد 88) تبدیل به  حرکت  گروه های کوچکی درنقاط مختلف تهران شد که هدفش ایجاد درگیری وخونریزی بود ( 30 خردا د88)

البته گر.وهی نوجوان وجوان نا آگاه وکم تجربه بدنبال بقایای فرقه رجوی و سایر خشونت گرایان افتادند وتعدادی هم دردراثر درگیری و قتل های مشکوک کشته شند _ این گروه مقتولین بی شک بدنبال خشونت نبودند وتنها قربانی تهیج وتشویق کسانی شدند که از 30 خرداد 1360 تاکنون روی ریل خیانت وضربه زدن به ایران وایرانی ها حرکت کرده ومی کنند .

 

 

نتیجه = اگر رخدادهای سال 1388 درایران را بصورت پژوهشی وبیطرفانه مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم به سادگی درمی یابیم که درکنار حرکت مدنی واعتراضی بخشی ازمرده تهران گروه اندک ومشکوک پای به میدان می گذارد تا با اقدمات مشکوک والوده به خشونت خود به این حرکت مدنی رنگ قیام پاشیده وآنرا به نفع اهداف خود مصادره نماید _درچنین صورتی وظیفه همه تلاشگران جنبش مدنی این است که این عاملین خشونت را طرد وآنها را به همگان معرفی کنند _ وظیفه فیلم نام نویسان وفعالان عرصه تاریخ وهنر نیز این است که با شناخت این خط فکری منفور ومطرود چهره واقعی آنان را درقالب نمایش وفیلم به همگان معرفی نمایند تا این گروه اندک تروریست هرچه بیشتر مورد نفرت همگان قرارگیرد .

 

ارشیا ارشادی  2016/11/24 

 

من وتو وافشاجنبش مدنی + سال 88 + حمله به پایگاه بسیج + ندا آقا سلطان + آرش حجازی + عباس کارگر + اتاق سرخ + پایگاه اوور +خشونت گرایان ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 443 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 3:23