سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران مدنی ودانشجویان | بلاگ

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران مدنی ودانشجویان

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران مدنی ودانشجویان

 

پوران فرخزاد ادیب _دانشور _ شاعر _ نویسنده _ پژوهشگر ومترجم نامدار ایران چشم ازجهان فروبست _ یادش گرامی باد 1311_ 1395

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرانجام شبنم وفرزاد مدد زاده درس عبرتی برای تلاشگران جنبش مدنی ودانشجویان درایران 

 


ارشیا ارشادی وهشداری درباره حرکت زیرپوستی بقایای فرقه رجوی درایران 

2017/01/02  ( واکنش _ 117 )

 


مقدمه _ فرقه تروریستی رجوی درفرصت هایی بقایای نیمه پنهان خودرا با نقاب های مختلف ازجمله دانشجو و فعال حقوق کودک وطرفدار حیط زیست ووو به میان انجمن ها نفوذ می دهد تا درکنار تلاش برای فریب افراد برای این گروه تبلیغ نمایند _ از آنجا که این اندک هواداران کم تجربه  نقاب به صورت می زنند در اکثر موارد  با اقدامات ناشیانه خودرا لود اده ودرتور ماموران امنیتی می افتند _ اینگونه افرا د که به درستی  بعنوان " زندانی امنیتی " شناخته شده اند پس از دستگیری همانند چند دهه گذشته فورا اعلام پشیمانی وندامت می کنند وچنین است که درپروسه محاکمه  با گذشت و چشم پوشی به زندان های کوتاه مدت محکوم می گردند _ برخی ازاین افراد پس  ازگذراندن دوران محکومیت متنبه شده واز این فرقه فاصله می گیرند و گروهی دیگر گذراندن این دوره بیهوده زندان ومحرومیت را درپیش خود " سابقه مبارزه ! " محسوب کرده وبهمین دلیل یا درفرصت هایی دیگر به اشاره سران فرقه  دوباره به صحنه می ایند ویا ازایران خارج شده خودرا به بقایای فرقه تروریستی رجوی می رسانده وبه کلفتی ونوکری وخدمتکاری مریم قجر درمی آیند  _ این مقاله درکنار مستند سازی این مدعا هشدار به تلاشگران مدنی و دانشجویان درایران را دنبال می کند.چگونه نفوذی  های فرقه رجوی در انجمن ها وسمن ها وسازمان های غیر دولتی را بشناسیم ؟


بقایای فرقه رجوی دارای مشخصات خاصی  می باشند  این مشخصات  قبل از دستگیر شدن وبعد از آن باهم متفاوت هستند 


 قبل ازبه دام افتادن ...1 _بقایای فرفه رجوی  با هرگونه " تلاش سیاسی _ مدنی "مخالف هستند واگر در انجمنی عضو شوند هدف پنهان خودرا عضو گیری وتبلیغ برای فرقه ترسیم  می کنند وازآنجا که خشونتگرا و طرفدارتروریست ها  هستند همیشه عقاید شان همراه با تندروی  نفی دیدگاه  اصلاح طلبی بطور کلی  می باشد وبهمین دلیل است که درا دبیات خود " پروسه اصلاحات " را به توصیف " اصلاح طلبان حکومتی !" فرو می کاهند _ طبیعی است که تروریست ها ماهیتا با هرگونه  اصلاح واصلاحات سر ستیز دارند 


2 _  درفعالیت های خود زیر پوستی ومخفی حرکت می کنند _ گرچه برخی از اوقات با ناشی گری از سمبل ها ونشانه های  این فرقه استفاده می نمایند .


برای نمونه می توان از تشکیل"  انجمن 49 "  در دانشگاه تربیت معلم کرج نام برد 


گرچه  عموم  دانشجویان هموند این انجمن نمی  دانستند که چرا  عدد 49 ( چهل ونه ) برای این انجمن انتخاب شده ولیکن " شبنم مددزاده وآرش محمدی"  چرایی عدد 49 را خوب می  دانستند _ عدد 49 شماره مقرو مخفی گاه زیرزمینی مسعود رجوی معدوم  درقلعه مخوف وساقط شده اشرف بوده است  _در مقر 49 مرکز جلسات مهم آن خائن با زنان عضو حرمسرا ( شورای رهبری ) وافراد بسیار مورد اعتماد برگزارمی گردیده  است .


3 _  تعریف داستان های توام با دروغ ویکطرفه  وترحم برانگیزازگذشته .


سالهاست به کمک دنیای مجازی دسترسی افراد به همه نوع آگاهی های تاریخی میسر شده است و طبعا درچنین صورتی بقایای فرقه رجوی به سوی حذب کسانی می شنابند که یا به مرکز اطلاع رسانی دسترسی  ندارند ویا افرادی ساده وزود باور هستند ( فرقه رجوی ایگونه افراد را صفرصفر می خواند ) 

بنابراین دانشجویان باید هشیار باشند ودرمورد هرادعا از طرف هرکس قبل از پذیرفتن  پژوهش وکنکاش نمایند 


4 _ ایجاد پیوند عاطفی _ عمق بخشیدن دوستی جهت نفوذ دردرون خانواده ها جهت کسب اطلاعات 


بقایای فرقه رجوی سعی می کنند از کم آگاهی افراد سواستفاده نموده به دوستی خود عمق بخشند وازاین طریق بگونه موذیانه ای دردرون حریم شخصی وخانواد گی افراد جهت کسب اطلاعات وجاسوسی وارد شوند _ کنجکاوی در مورد  شغل ومحل کار و مسئولیت افراد فامیل وبستگان " طعمه " ازجمله مواردی هستند که می توان اینگونه نفوذی هارا شناخت .


5 _  مخفی کر دن گذشته جهت به غفلت کشاندن طعمه 

بقایای فرقه رجوی سعی می کنند گذشته خودرا پوشانده ازکنار آن گذر کرده تا باعث حساسیت طعمه نشوند _ فرقه رجوی گذشته نکبت باری درایران دارد _ دست تروریست های این فرقه بخون دست کم 16/000 نفر از مردم ایران وخیانت به کشور آلوده است _ و نفوذی ها تلاش می کنند این گذشته را بپوشانند  و  سابقه احتمالی خودرا مخفی کنند _ برای آزمایش اینگونه نفوذی ها بهتراست  موضوعات نقض حقوق بشر _ سرکوب زنان _ حرمسرا سازی  رهبر فرقه _ خارج کردن رحم وتخمدان زنان وو چنین موضوعاتی رابا انها مطرح کرد _ واکنش این نفوذی ها فوری _ ترک بحث و دروغ شمردن این حقایق خواهد بود 


6 _  جازدن خود بعنوان فعال حقوق بشر ومدافع حقوق زنان 


بقایای فرقه رجوی تلاش می کنند خودرا مافع حقوق بشر وزنان جا بزنند _ درچنین صورتی بازکردن مچ آنها کارسا ده ایست _ کافی است که به نقض فاحش حقوق بشر دراین فرقه بنا بر گزارش سال 2005 سازمان دید ه بان حقوق بشر  تحت عنوان " خروج ممنوع " وخاطرات ده ها نفر از اعضای سابق این فرقه  اشاره کنید درچنین صورتی عامل نفوذی حاضر به بحث وگفتگو نیست وفو را یا بحث را منحرف کرده ویا جلسه   را ترک می کند .


 >>>> گزارش سال 2005 سازمان دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی تحت عنوان " خروج ممنوع "

>>>>>>>>>>>>گزارش کامل سال 2005 دیده بان حقوق بشر درباره فرقه رجوی  <<<<<<< تغییر چهره بعد از دستگیری ودردوران زندان 


بقایای فرقه رجوی پس از دستگیری ومحکومیت وزندان سعی می کنند از حربه های دیگری برای فریب  وجلب ترحم یگران استفاده نمایند .

الف _ این افراد همانند همه قانون گریزان  خودرا بیگناه ومورد ستم قرارگرفته معرفی می نمایند 


ب _  این افراد به دروغ علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی با سابقه عضویت درفرقه رجوی اعلام می نمایند 


پ _ این افراد باشیادی علت دستگیری خودرا داشتن بستگانی در برون مرز ( قلعه اشرف لیبرتی .و البانی ) ادعا می کنند 


ت _ محکومین فرقه رجوی درزندان سعی می کنند با مظلوم نمایی ورفتار ترحم برانگیزشفقت  ودلسوزی دیگران را به سوی خود جلب نمایند  ( بازی نقش گدای ترحم ومحبت ) وبهمین دلیل خودرا زندانی سیاسی_ صنفی  معرفی می کنند .


ج _  بقایای فرقه رجوی درزندان برای به  فریب کشاندن دیگران   خودرا با محبت _ انسان _ مداراگر و مخالف خشونت وحتی گاهی غیر سیاسی معرفی می نمایند !


چ _  بقایای فرقه رجوی درزندان تلاش می کنند ضمن سانسور پرونده خود  به دیگران کمک های مختلف  نموده و نظر انها را از تاریخ سراسرخون وجنایت وخیانت این فرقه منحرف و  به سوی محبت های مقطعی خود جلب نمایند _ به کلامی دیگر طبق دستورات فرقه انها درزندان تلاش می کنند با بازیگری ومظلوم نمایی خودرا  از گروه فاصله گرفته وحتی  منتقد فرقه معرفی کنند _ هرگز نباید فریب این ظاهرسازی مقطعی  و " موش مردگی " زمانی آنها را خورد .نمونه آنچه دربالا مورد  اشاره قرارگرفت دررفتار شبنم و فرزاد مدد زاده عضو فعال فرقه رجوی درزمان فعالیت در خارح ودرون زندان .


خانواده تروریست پرور مددزاده 

فرزندان خانواده مدد زاده جملگی جذب فرقه تروریستی رجوی گردیده اند گرچه پدر ومادر این خانواده درزمره  روستا ئیان  ساده وغیر سیاسی  بوده وهستند 

فرزندان خانواده مددزاده به ترتیب سن وسال عبارتند از:  عالم مدد زاده _ فرزاد مددزاده _ شبنم مددزاده _ علی اکبرمدد زاده و مهدیه مدد زا ده 

مهدیه واکبر وعالم مددزاده درسنین نوجوانی وجوانی ازایران به اردوگاه مخوف اشرف منتقل گردیده اند 

مهدیه وعلی اکبر در عملیات " خودزنی فرقه رجوی " جهت ممانعت از ورود ارتش  ونیروهای پلیس عراق به این قلعه مخوف وخود مختار بطور مشکوکی کشته شده اند ( سال 1390 )

عالم مدد زاده  ازجمله زنان بیوه شده حرمسرای فرقه رجوی است که هم اکنون در مقر البانی اسیر است 

شبنم مدد زاده  دانشجوی سابق  دانشگاه تربیت معلم کرج سالها برای فرقه رجوی فعالیت می کرده وبرای تلویزیون این فرقه ازداخل ایران گزارش ارسال می نموده است _ نامبرده همچنین به بهانه اعتراض صنفی از تعادی از دانشجویان  امضا جمع کرده  وبعد با تقلب وشیادی آنرا خود سرانه پای اعلامیه های قلابی حمایت از فرقه رجوی قرارداده وبه مرکز این فرقه درپاریس ارسال کرده است _ فعالیت های شبنم  مدد زاد ه اما زیر نظر نیروهای امنیتی قرارداشته وبهمین منظور دراسفند ماه 1387  مامورین به خانه نامبرده وارد شده واسناد ومدارک زیادی درمورد فعالیت های وی برای فرقه رجوی بدست اورده اند 

مدتی بعد ازاین دستگیری درمدارک شبنم ردپای فعالیت فرزاد مددزاده  که شغل آزاد داشته نیز شناسایی ونامبرده نیز دستگیرمی گردد _ این خواهر وبرادر دردادگاه هرکدام به تحمل 5 سال زندان محکوم می گردند  

در سال 1392 این افراد اززندان آزاد می گردند _ شبنم وفرزاد مدد زاد ه درسال های 93 و95 بعنوان مهره های سوخته فرقه رجوی درایر ان به اروپا ومرکز فرقه درپاریس منتقل می گردند .

شبنم وفرزاد مد دزاده  که درایران با دروغگویی وپنهان کاری خودرا " فعال صنفی _ دانشجویی " معرفی کرده وساده دلان را فریب  داده بودند پس اررسیدن به فرانسه ماهیت پنهان خودرا بروز داده وباعث شرم کسانی شدند که دردوران زندان فریب شیادی های این دو کلفت ونوکر وخدمتکار مریم قجر  را خورده بو دند 

شبنم مدد زا ده مدتی است بازیگر نمایش های مریم قجر ترو ریست می باشد _ اخیرا این فریبکارهمه پرده های دروغ قبلی خودرا کنارزده وخودرا " عضو فعال  ودیرینه فرقه رجوی " معرفی کرده است .

شبنم وفرزاد مدد زاده  هم اکنون درقلعه " اوور " درکشور فرانسه دراسارت بوده واز هرگونه ارتباط با دنیای خارج ودنیای مجازی " محروم " می باشند _ این دو پس از آزادی اززندان درایران گرچه مدتی "  ازاد بوده اند ولیکن اکنون درزندان فرقه به سر می برند "


سخن وهشداری برای  فعالان مدنی و دانشجویان درباره بقایای فرقه رجوی درایران

 دانشجویان وتلاشگران جامعه مدنی 

امروزه با توجه به وجود اینترنت و جامعه مجازی می توان به سادگی درمورد " فرقه تروریستی رجوی " دانش وآگاهی کامل به دست اورد _ توجه داشته باشید این گروه هرگز یک گر وه سیاسی متمدن نیست و یک " فرقه خطرناک است که با ذهن شویی  افکار - انیشه ها و باورهای اعضای خودرا به نفع توهمات رهبر معدوم فرقه تسخیر کرده واز انها یک ربات می سازد 


 نگاه کنید به خاطرات صدها نفر از اعضای سابق  و متخصین شناخت فرقه ها _ چرا فرقه رجوی"یک سازمان سیاسی نیست؟


بهزاد علیشاهی ازاعضای قدیمی وجدا شده این گروه باسابقه 20 سال هموندی پاسخ می دهد >>>>  پژوهش در  دو قسمت د راین آدرس >>> 

  چرا گروه رجوی یک تشکل سیاسی نیست و یک فرقه مخرب ذهن است <<<<

 اکبر ومهدیه مددزاده در عملیات خو دزنی فرقه رجوی درسال 1390 به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند ( ؟ ) 

&&&&&&&&&&&&&

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به زندگی وسرانجام " علی صارمی " عضو این فرقه که سه بار بخاطر فعالیت برای این گروه تروریستی دستگیر ومحاکمه وزندانی وحتی مورد بخشودگی قرارگرفته است _ بااین همه اینفرد تا اخرین روزهای قبل از اعدام همچنان به این فرقه  معتاد و معتقد  بوده وحتی فرزند جوان خویش رابه عراق برده وتحویل انها داده است ( ! ؟ ) 

پیامی هم برای اندک بقایای همچنان بجا مانده فرقه رجوی درایران ( درون  وبیرون زندان )


توجه کنید فرقه رجوی بامرگ سرکرده آن درسال 2015 م جسدی  درسرد خانه محسوب می گردیده   که هم اکنون به خاک مذلت سپرده شده است _  مریم قجر تروریست هم به سه نوع سرطان مبتلاست ودرنوبت مرگ قراردارد  پس بخود ائید واز خواب غفلت وتوهم خارج شوید _ مطمئن باشید حتی جنازه همه اعضای فرقه رجوی هم  فرصت چال شدن درایران را پیدا نخواهند کرد ودرهمان اسارتگاه های خود مرده وچال خواهند شد 


پس زندگی _ آزادی و آرامش خودرا  بیهوده به خطر نیاندازید وبدانید که این خائنین درهیچ معادله ای حتی درحد "یک ویرگول ونقطه " هم به حساب نخواهند آمد 

این تبهکاران فقط به اسارت ومردن شما می اندیشند وزنده بودن وزندگی تان برایشان کوچکترین ارزشی ندارد 


من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم  _ توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال ارشیا ارشادی 2017/01/02

 
من وتو وافشاشبنم مددزاده + فرزاد مددزاده + علی اکبر مددزاده + مهدیه مددزاده + عالم مددزاده + خودزنی سال 2009 + مقر49 اشرف,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 354 تاريخ : سه شنبه 14 دی 1395 ساعت: 3:53