قربانیان فرقه رجوی درایران _ از فاطمه مثنی تا مریم اکبری مفرد وزهرا زهتابچی | بلاگ

قربانیان فرقه رجوی درایران _ از فاطمه مثنی تا مریم اکبری مفرد وزهرا زهتابچی

ساخت وبلاگ

امکانات وب


hit counter
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Orkut Graphics
قربانیان فرقه رجوی درایران _ از فاطمه مثنی تا مریم اکبری مفرد وزهرا زهتابچی

 

 

 

کودکان وزنان قربانیان اصلی جنگ وخشونت وتروریسم در سوریه _ عراق ویمن می باشند _ جنگ وخشونت   را متوقف کنید 

 

 

 

 

 

زنان  قربانی فرقه رجوی فاطمه مثنی تا زهرا زهتابچی و مریم اکبری منفرد 


ارشیا ارشادی و ماجرای زنان تواب  و متوهمی که همچنان تحت فریب فرقه رجوی قراردارند.

( پژوهش _ 114 ) _ 2016/12/17


مقدمه _ پس از اعلام رسمی وآغاز عملیات ترور یستی فرقه رجوی ازتاریخ 28 خرداد 1360 صدها تن از اعضا و هوادراان این گروه در شهرهای مختلف ایران دستگیر و بعد از امضای تواب نامه به تحمل زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم شدند _طی این دهه ده ها نفر از تروریست  های این فرقه ترور درعملیات ضد تروریستی نابود گردیدند در 19 بهمن 1360 پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی ترور این گروه در شمال تهران ( زعفرانیه ) شنا سایی  وکلیه سران این فرقه ازجمله موسی خیابانی بعلت مقاومت از بین رفتند  واین به معنی پایان حضور سازماندهی شده فرقه رجوی د رایران بود _ علی زرکش جانشین خیابانی هم چند ماه بعد ازایران گریخت واین درحالی بود که مسعود معدوم حضور او را درایران تبلیغ می کرد _ علی زرکش وهمسرش مهین رضایی  که مخالف عملیات تروریستی بودند توسط مسعود رجوی به مرگ محکوم  شد ه ودرعملیات رجوی  _ صدام ( فروغ ) ترورگردیدند _ پایان بقایای فرقه درایران با اخراج مسعود ازفر انسه و حضور او بعنوان مزدور رسمی صدام درعر اق درسال 1365 بطور علنی اعلام گردید _درحقیقت فرقه رجو ی دردهه شصت ازایران ریشه کنی شد و تنها بقایای خانواد ه تروریست ها وتوابان آزاد شد ه این فرقه باقی ماندند _ فرقه رجوی ازآن پس این اندک معدود را که عموما فامیل  و باهم وابسته بودهند درقالب گروه های خانو ادگی سازماند هی نمود _ کل بقایای فرقه رجوی درایران از چند ده نفر تجاوز نمی کردند _ ازسال 1380 بدین سو ومخصوصا درسال 1388 این فرقه همه دار وندارش ر ا فعال کرد وبه میدان فرستاد که تقر یبا همه این فریب خوردگان تواب دهه شصت جملگی دستگیرومحاکمه وبه تحمل زند ان محکوم شدند _ نکته جالب دراین بسیج  فرقه رجوی این بود که تعدادی زنان متاهل ودار ای فرزندان کوچک نیز بد لیل نداشتن نیرو وارد  فعالیت شدند وتعدادی هم بنا به فشار پدران خود که از توابان دهه شصت بودند مجبور به کوشش گرد یدند ( نگار حائری ) که بااین فرقه انس والفتی چندانی  نداشته اند 

دراین نوشتار شرایط چند تن از توابان فعال شده فرقه رجوی خواهم پرداخت که علیرغم داشتن مسئولیت خانواد گی وفرزندان کوچک همچنان  تحث تاثیر شیادی ها ودروغگویی های این فرقه منهدم شده قر ار د اشته ودستگیر ومحاکمه وزندانی شده اند.


لیست بقایای فعال  فرقه رجو ی درایران ( زنان )

 

1 _ عاطفه نبوی  _ این دختر جوان دانشجورا فرقه رجوی در سال 88 فعال کرد _ عاطفه دستگیر وپس از تحمل 4 سال زندان به دلیل فعالیت برای فرقه رجوی آزاد گردید _  مستندات موجود نشان می دهند که این دختر جوان کاملا متنبه شده _ ازفرقه رجوی دل بریده  فاصله گرفته  وبه زندگی طبیعی خود بازگشته است _ 


2 _ شبنم مددزاده ( ازخانواده تروریست پرور مددزاده ) _  این دانشجوی جوان دانشگاه تربیت معلم کرج علاوه بر تاسیس انجمن ( مقر 49 ) در میان اتهامات خود جمع کردن امضا بر ای شر ایط اعتراضی دانشجویان وقراردادن وجعل امضا ها جهت حمایت از فرقه رجوی وارسال آن به مقر تروریستی اوو را دارا بوده است _ شبنم مدد زاد ه درسال 2016 از ایران گریخت وبه پای بوس و خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست شتافت وهم  اکنون درزندان اور زندگی  خفت بار ودوران اسارت خودرا می گذراند


3 _  فرزاد مدد زاده _  این جوان هم درسال 1388 ازجانب فرقه رجوی فعال شد وبه تبیلیغ برای این فرقه پرداخت _ نامبرده نیز دستگیر ومحاکمه وپس از تحمل حدود  5 سال زندان ازایران گریخت وبه نوکری و خدمتکاری مریم قجر تروریست در امد


4 _  نگار حائر ی _ فرزند ماشا الله حائری از توابان دهه شصت که بنا بر تشویق واصرار پدر خود برای این فرقه مدتی فعالیت نمود _ نگار هم دستگیر وپس از تحمل مدتی زندان به اتفاق پدر خویش هردو آزاد گردیدند _ بنا بر اظهار نظر برخی از زندانیان آزاد شده مدنی نگار هیچگونه تمایلی به حمایت ازاین فرقه نداشته و بنا برتشویق پدر خود وارد این ماجراجویی های کودکانه شده است _ امید است که نگار متنبه شده باشد .


5 _  زهرا زهتابچی _  از خانوا ده توابان دهه شصت با  داشتن دوفرزند خردسال وارد فعالیت برای فرقه تروریستی رجوی گردیده است _ نامبرده هم اکنون درزندان به سرمی برد _ سران بی شرف ووجدان فرقه رجوی  به علت نداشتن پایگاه از زنان توااب متاهل و دا رای مسئولیت نگاهداری فرزند هم نمی گذرند و با حماقت وبلاهت اینگونه زنان را فریب داده وفعال می کنند 

 

 

 

سواستفاده فرقه رجوی از نوجوانان _ پریا کهندل 15 ساله کلفت وخدمتکار مریم قجر 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

6 _  مریم اکبری منفرد _ ( از خانواده تروریست پروراکبری  منفرد ) _این زن متاهل نیز با داشتن دو فرزند خردسال وعلیرغم دستگیری ومحاکمه وزند ان پدرش از اعضای تواب دهه شصت ( رضا اکبری منفرد ) به فعالیت وتلاش برای تبلیغ این فرقه منفور درایران روی آورده  که دستگیر ومحاکمه وبه تحمل 15 سال زندان محکوم شده است  


7 _  فاطمه مثنی _  ( عضو خانواده تروریست پرور مثنی ) خود فاطمه از نوجوانان فرقه رجوی دردهه شصت بوده که دستگیر و محاکمه و پس از توبه کردن وتحمل دوسال زندان آزاد  شده _   پدر فاطمه  اسد الله مثنی نام دارد وار بازجویان وشکنجه گران قدیمی وباسابقه  فرقه رجوی  است _ دیگر اعضای این خانواده از تروریست های دهه شصت بوده اند _ شوهر فاطمه حسین صادقی از اعضای فرقه رجوی است واین زن وشوهر علیرغم داشتن دو فرزند خردسال به فعالیت تبلیغی برای فرقه رجوی پرداخته اند که هرد و دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده اند .


چرا گروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه مخرب ذهن است ؟

پژوهشگر بهزاد علیشاهی ازاعضای باسابقه وقبلی فرقه رجوی

>>>>  فرقه تروریستی رجوی رابیشتر بشناسیم <<<<<<


گزارش سئوال برانگیز سایت حامی فرقه رجوی ( هرانا ) درباره فاطمه مثنی 


سایت هرانا که خودرا " مجموعه فعالان حقوق بشر " درایران اد عا می کند از حامیان درسایه فرقه تروریستی رجوی است و طی سالهای گذشته ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان این فرقه ترور بنوعی ازاین تروریست ها حمایت می کند _ هرانا چون یک منبع غیرحرفه ایست ازطریق کانال های مخفی ( عوامل فرقه رجوی ) درکنار انتشار اخبار مرتبط بازندانیان این فرقه درکمال خودرا به نادانی زدن  این افراد فعال بر ای تروریست ها  را " زندانی سیاسی "  جا می زند_ هرانا عموما از اتهامات این اعضای فرقه رجوی نامی به میان نمی آورد  _ مجرمیت آنها را انکار وازاین حامیان وفعالات تروریست ها بعنوان "  متهم به همکاری با فرقه رجوی "  ! یاد می کند  _ متهم خواندن مجرمینی که جرم آنها ثابت ودردادگاه محکوم شده اند  معنایی به جز ناد انی و یا روشن تر "  نفوذ عوامل فرقه رجوی  دراین  بنگاه مدعی حقوق بشرندارد .هرانا ازقول منابع مشکوک   نوشته است مغازه حسین صادقی (  همسر فاطمه مثنی )  در آستانه مصادره قرارگرفته است ! >> اولا :

 مصادره آستانه ودرونی وبیرونی ندارد !_  اگر مصادره شده حکم آنرا انتشار دهید 

دوما _  مصادره این مغازه مورد  ادعا حتی درصورتی که یک درصد درست باشد حتما پایگاه فعالیت فرقه رجوی بوده نه محل کسب و تجارت __ پس یا تمامی ماجرا را تعریف کنید ویا اینکه از دروغگویی های بی شرمانه دست بردارید و افسانه سرایی نکنید .....


نام ومشخصات همه  دار وندار فرقه تروریستی رجوی درایران ( زندان ها ) بنا براعلام سایت هرانا                                            


ریحانه حاج ابراهیم دباغ ( 15 سال زندا ن ) _ مریم اکبری منفرد ( 15 سال ) _ صدیقه مرادی ( 10 سال ) _ بهنازذاکری ( 10 سال ) _ زهرا زهتابچی ( 12 سال )_ فاطمه مثنی ( 15 سال ) _ فاطمه رهنما ( 10 سال )


احمد دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده  ) _ محسن دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده ) _ علی معزی ( اعدام متوقف شده ) _ محمد امیز خیزی ( 20 سال زند ان ) _ سعید ماسوری ( زندان ابد ) _ غلامحسین کلبی ( زندان ابد ) _افشین بایمانی ( زندان ابد)_ سعید شاه قلعه ( زندان ابد ) _ ایوب پرکار  ( 20 سال ) _ پیروز منصوری (17 سال) _ ابوالقاسم فولادوند ( 18 سال ) _ حسین صادقی ( 15 سال ) _ هادی قائمی ( 15 سال) _ سعید سنگر ( 18 سال ) _ جعفر اقدامی ( 10 سال ) _ محمد سیف زاده پزشکان ( 10 سال)_ حسن جوانی ( 10 سال) _ صالح کهندل ( 10 سال ) _ سعید شیرزاد ( 15 سال )_ رضا اکبری منفرد _( 5 سال و6 ماه ) 

 

     همانگونه که مشاهده می شود همه دار وندار فرقه رجوی درایران حدود 30 نفراست _  با این که  افراد " زندانی امنیتی "  محسوب  می گردند ولیکن ازهمه امکانات دیگران  زندانیان حتی بیشتر هم استفاده می کنند _ تعدادی ازاین زندانیان بطور مرتب با فرقه تروریستی رجوی بطور غیر مستقیم درارتباط هستند _ 

بنظر نگارنده اینگونه افراد به انواع واقسام بیماری های روانی مبتلا هستند _ زندانی فرقه رجوی صالح کهندل که دختر 12 ساله خود  پریا کهندل  را درسال 94 ازایر ان به خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست درفرانسه می فرستد آیا آدم عاقلی است ؟   ویا زنان متاهلی که باداشتن فرزندان خردسال برای این فرقه فعالیت می کرده اند آیا از نظر سلامت فکری عاقل هستند ؟ طبیعی است پاسخ منفی است _ پس باید این بیماران را درکنار مجازات تحت درمان قرارداد تا به  سلامتی عقلی _ فکری برسند وگرنه سابقه " فرقه ها وشستشوی مغزی اعضا "  به درستی ثابت می کند که اینها درکنار   مجرم بودن بیمارهستند  وبهمین دلیل پس از آزادی چون همچنان بعنوان  بیمار روحی _ روانی ودرمان نشده اند دوباره به حالت قبلی خود ( فعالیت برای فرقه ) بازمی گردند

 


 آگاهی رسانی ویژه : مریم قجر تروریست در آستانه مرگ قرارگرفته است

 

سیر در نوبت مرگ قرار گرفتن مریم قجر تروریست به روایت عکس ها

 این عکس بدون رتوش _ آرایش وصافکاری متعلق به سال 2007 می باشد

 

 

 

 

این عکس بدون صافکاری ورتوش وآرایش متعلق به سال 2011 مریم قجراست

 


مریم قجر تروریست مدل 2015 _ بدون صافکاری وآرایش 


 

 اخرین عکس مریم قجر با آرایش _ صافکاری با رتوش _ سال 2016

 

نگارنده قبلا درمورد سه نوع سرطان پیشرفته مریم قجر ( سینه ورحم وحنجره )  اگاهی رسانی نمودم _ اخبار تازه رسیده از داخل تشکیلات فرقه رجوی حاکی است که بعد از اعلام خبر سقط شدن مسعود رجوی خائن وخامت حال نامبرده روز به روز بیشتر وبیشتر می گردد _ مریم قجر دست کم دوسال است شیمی درمانی می شود_ این نوع معالجه درحقیقت نگاه داشتن یک جسد برای مدتی نامشخص با قرص وامپول وداروهای مسکن است ولی درمان قطعی نیست _ عکس های جدیدا منتشرشده مریم قجر بطور کامل وروشن وخامت حال اورا نشان می دهد _ وزن او به زیر 40  کیلو  رسید ه  و کچل شده است _ گرچه نگارنده آرزوی دستگیری ومحاکمه این زن جنایتکار و شیاد و خائن را دارم ولیکن  درهمین روزها وماه های آتی باید منتظر اعلام خبر ذلت بار مرگ این زن بدنام باشیم _ به عکس های نامبرده درسال 2007 و2016 کاملا توجه کنید 

 مرگ مریم قجر چه دستاوردی خواهد داشت ؟

 با مرگ  مریم قجر وبه  بدنبال  سقط شدن مسعود رجوی درواقع زمان " دفن جسدی که سالهاست درسردخانه قرار دارد " فراخواهد رسید .

مرگ مریم قجر تنها یک نتیجه مثبت دارد وآن آزادی اسیران این فرقه می باشد _ اسیرانی که برخی از آنها از زمان جنگ ایران وعراق در مناسبات ضد انسانی این گروه تروریستی دربند وزندان می باشند _ پس به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی.......


ارشیا ارشادی 2016/12/18      

 
من وتو وافشافاطمه مثنی + مریم اکبری منفرد + زهرا زهتابچی + عاطفه نبوی + شبنم مددزاده + نگار حائری + فرزاد مددزاده + قلعه اوور + مریم قجر تروریست ,...
ما را در سایت من وتو وافشا دنبال می کنید

نویسنده : (شاقولام ) بازدید : 555 تاريخ : چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت: 14:30